Välisõhk

 

EuroChem Terminal Sillamäe Aktsiaseltsi õhusasteloa taotluse menetlusse võtmine

 

Sillamäe Linnavalitsus  avaldab teadaande Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4  alusel.

Keskkonnaamet teatas Sillamäe Linnavalitsusele, et on võtnud menetlusse EuroChem  Terminal Sillamäe Aktsiaselts (registrikood: 11014598) (aadress Kesk tn 2a, Sillamäe linn, 40231 Ida-Viru maakond) esitatud õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti. 

EuroChem Terminal Sillamäe Aktsiaseltsile on väljastatud tähtajatu kehtivusajaga õhusaasteluba nr L.ÕV/327194 Ida-Viru maakonnas Sillamäe linnas Kesk tn 2a (katastritunnus 73501:001:0152) kinnistul asuvale käitisele. Õhusaasteloa muutmist taotletakse seoses ammoniaagiterminali rajamisega Sillamäe linna Kesk tn 2z (katastritunnus 73501:001:0156) kinnistule ning käideldavate produktide kaubakäive vähenemisega. 

Ettevõte põhitegevusalaks on laadungikäitlus (EMTAKi kood 52241). Muud tegevusalad, millele luba antakse on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAK'i kood 35301). Ettevõte tootmisterritooriumil on viis heiteallikat: naftasaaduste mahutite õhutustorud, autoestakaadi õhutustorud, tankerid kail, tõrvik ja katlamaja korsten. Seoses ammoniaagiterminali rajamisega lisandub kolm heiteallikat: ammoniaagi mahutite õhutustorud, tankerid kail ning ammoniaagi aurude utiliseerimisseade (tõrvik). 

EuroChem Terminal Sillamäe Aktsiaselts on Sillamäe sadama territooriumil asuv vedelate kemikaalide, kütuste ja ammoniaagi terminal. Naftasaaduste terminal töötab kahesuunaliselt. Terminalis käideldakse järgmiseid kütuseid ja kemikaale: diiselkütus, metanool, tolueen, atsetoontsüaananhüdriid, akrüülnitriil, etanool, bensiin, benseen, pürokondensaat, etaanhape, leelised, BTEX, glükoolid, petrooleum, gaasikondensaat, toornafta, MTBE, etüülamiin, isopreen, süsivesinike fraktsioonid, põlevkiviõli, vedel lämmastikväetis UAN-32, vedel kompleksväetis ja ammoniaak. Terminali maksimaalne aastane kaubakäive on 2 535 000 tonni. 

Terminalis asub katlamaja võimsusega kokku 0,73 MW, mida kasutatakse tehnoloogiliseks otstarbeks. Kütusena kasutatav maagaasi kogus aastas on 80 000 m3. 

Ettevõte territooriumile on paigaldatud gaaside kogumise ja utiliseerimisseade. Torustiku abil on seadmega ühendatud Sillamäe sadama vedelkemikaalide kai. Kütuste ja kemikaalide käitlemisel tankeritesse eralduvad kõik saasteained põletatakse seadmega Flare TL-900 SP, mille puhastusaste on 99,5%. Utiliseerimisseadmes asub üks põleti võimsusega 1,5 MW, mis kasutab gaaside põletamiseks maagaasi (10000 m3 aastas). 

Samuti ettevõte territooriumile on paigaldatud ammoniaagiaurude utiliseerimiseseade, mis on mõeldud ammoniaagi mahutites tekkivate ammoniaagiaurude ohutuks utiliseerimiseks külmutusjaama rikkel või terminali elektritoite kadumisel. Tõrvik võimaldab ära põletada vähemalt 95% ammoniaaki. Utiliseerimisseadmes asuvad pilootpõletid (4 tükki) summaarse võimsusega 0,120 MW. Kütusena on põletites kasutusel veeldatud naftagaas ehk LPG, mille põhi komponendiks on propaan. Propaani aastane kulu on 24 781 m3.

Loa taotluse ja muude asjapuutuvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Jõhvi kontoris (Pargi 15, Jõhvi 41537 Ida-Viru maakond) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Pargi 15, Jõhvi, 41537, Ida-Viru maakond.

 

AS YIT Eesti õhusaasteloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Sillamäe Linnavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatas Sillamäe Linnavalitsusele, et on valminud AS YIT Eesti (registrikood: 10093801) (aadress Pärnu mnt 102b, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11312 Harju maakond) taotluse alusel õhusaasteloa nr L.ÕV/332757 eelnõu ja õhusaasteloa andmise korralduse eelnõu. Eelnõu kohaselt õhusaasteluba nr L.ÕV/332757 antakse tähtajatult Ida-Viru maakonda Sillamäe linna Kesk tn 2 kinnistu (katastritunnus 73501:001:0169) paigaldatavale asfaltbetoonitehasele. 

Ettevõttele oli väljastatud samale territooriumile kehtivusajaga kuni 31.12.2018 õhusaasteluba nr L.ÕV/330332. Ettevõte soovib antud kohas toota asfalti ka edaspidi. Kuna atmosfääriõhu kaitse seadus ja selle alamaktid ei näe ette võimalust pikendada tähtajaliste õhusaastelubade tähtaega, siis ettevõte taotleb uut luba. Võrreldes väljastatud loa L.ÕV/330332 taotlusega tehnoloogilisi muudatusi ei ole. 

 

AS YIT Eesti  taotletav tegevus ei kuulu KeHJS § 6 lg 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste hulka, mille korral tuleb keskkonnamõju hinnata. Määruse nr 224 § 2 punkti 1 kohaselt tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, kui rajatakse põletusseade, mille soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 50-299 MW. AS YIT Eesti  põletusseadmete summaarne soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus 19,2 MW jääb alla keskkonnamõju hindamise vajalikkuse kaalumise eelhinnangu künnist.

Eelnõude, loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Jõhvi kontoris (Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4401),  Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/ või Sillamäe Linnavalitsuses (aadress: Kesk 27, 40231 Sillamäe; telefon: 3925731; e-post: nevent@sillamae.ee).

 

Õhusaasteloa menetluse algatamise teade

Sillamäe Linnavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4) alusel.

Keskkonnaamet  on võtnud menetlusse AKTSIASELTS NORWES METALL (registrikood: 10402337) (aadress Tööstuse tn 5, Sillamäe linn, 40202 Ida-Viru maakond) esitatud õhusaasteloa nr L.ÕV/325922 muutmise taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti.

AKTSIASELTS-le NORVES METALL on väljastatud tähtajatu kehtivusajaga õhusaasteluba nr L.ÕV/325922 Ida-Viru maakonnas Sillamäe linnas Tööstuse tn 5 (katastritunnus 73501:003:0002) kinnistul asuvale käitisele. Õhusaasteloa muutmist taotletakse seoses uue maalritsehhi rajamisega, kus teostatakse metallkonstruktsioonide värvimistöid ning muudatustega kasutatavate kemikaalide kogustes ja markides. Samuti muutub maalritsehhi heiteallika asukoht ja parameetrid lenduvate orgaaniliste ühendite aurude suunamiseks välisõhku ja lisandub üks heiteallikas – soojusgeneraatori Aquitane-2400 korsten.

AKTSIASELTS NORVES METALL põhitegevusalaks on metallkonstruktsioonide ja nende osade toonimine (EMTAKi kood 2511). Muud tegevusalad, millele luba antakse on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAKi kood 35301). Ettevõte tootmisterritooriumil on kolm heiteallikat: haavlijoa kambri ventilatsiooniava, värvimisruumi ventilatsiooniava, keevitusruumi ventilatsiooniava. Lisaks ettevõte plaanib ühe uue heiteallika, milleks on katla korsten.

AKTSIASELTS NORVES METALL toodanguks on erinevad olmeprügi konteinerid, statsionaarsed ja mobiilsed kompaktorid, konkssüsteemid raskeveohaagiste ja konteinerite vedamiseks. Ettevõtte tootmisprotsessid on seotud metallpindade viimistlemisega (kruntimine, värvimine). Viimistlemisel kasutatakse lahustitel põhinevaid värve ning krunte, samuti värvitavate pindade puhastamiseks puhtaid lahusteid. Kasutatavate kemikaalide planeeritud maksimaalne kogus aastas on 12,564 tonni. Lahustite summaarne sisaldus on 4,910 tonni, millest eraldub välisõhku lenduvaid orgaanilisi ühendeid 4,803 tonni aastas.

Ettevõte kasutab soojusenergia tootmiseks maagaasil töötavat katelt. Saadavat soojust kasutatakse värvimisruumi kütmiseks. Põletusseadme nimisoojusvõimsus on 0,515 MW ja kasutegur on 90%. Maagasi aastane kulu on 58,514 tuhat m3.

Loa taotluse ja muude asjapuutuvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Jõhvi kontoris (Pargi 15, Jõhvi 41537 Ida-Viru maakond) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Pargi 15, Jõhvi, 41537, Ida-Viru maakond.

Välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Sillamäe Linnavalitsus

 

e-post: nevent@sillamae.ee, tel 3925731

 

Õhusaasteloa menetluse algatamisest teavitamine

Sillamäe Linnavalitsus teatab, et on saanud õhusaasteloa taotlusmaterjale arvamuse avaldamiseks. Keskkonnaamet on võtnud menetlusse AS DBT (registrikood 10237594, aadress Koorma 13, Muuga küla, Viimsi vald, 74115 Harju maakond) 07.06.2018 esitatud õhusaasteloa muutmise taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 07.06.2018 kirja nr 15-2/18/9682 all).

AS DBT omab tähtajatu kehtivusajaga õhusaasteluba nr L.ÕV/319899, mis on väljastatud Sillamäe sadamas aadressil Kesk 2C (katastritunnus 73501:001:0078) asuvale BCT terminalile. Terminalis toimub veeldatud ammoniaagi hoiustamine ja vedela lämmastikväetise käitlemine. Kemikaalid võetakse terminali vastu raudtee-estakaadidelt ja transporditakse edasi meritsi. Ammoniaagiaurude põletamiseks kasutatakse tõrvikpõleteid. Õhusaasteloa muutmist taotletakse seoses ettevõtte plaaniga suurendada veeldatud ammoniaagi kaubakäivet kuni 1,5 miljoni tonnini aastas ja vedelväetistel kokku kuni 1,85 miljoni tonnini aastas sh suurenevad produktide pumpamiskiirused ning lisanduvad mitmed uued rajatised (suureneb mahutipark, lisandub tõrvik). Õhusaasteloa taotlus vastab keskkonnaministri 27.12.2016 määruse nr 74 „Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid" nõuetele. Keskkonnaamet peab esitatud andmeid piisavaks õhusaasteloa taotluse menetlusse võtmiseks.

Sillamäe Linnavalitsus avaldab teade õhusaasteloa arvamuse avaldamise kohta linna veebilehel vastavalt KeÜS § 47 lg 4.

 

 

 

Kui tunnete välisõhu saastumist, palume Teid helistada Keskkonnainspektsiooni telefonil 1313

 

Sillamäe linna välisõhu pidevseire programm

Sillamäe Linnavalitsus teatab, et on valminud Sillamäe linna välisõhu pidevseire programm. Käesoleva programmi eesmärgiks on selgitada välja Sillamäe linna välisõhu pidevseire vajadus, võimalikud peamised saasteained piirkonnas ja anda asukohasoovitusi võimalike seirejaamade rajamiseks ning juhiseid seire korraldamiseks. Töö tellijaks on Sillamäe Linnavalitsus. Töö teostajaks on OÜ Alkranel.

 

Programm

 

Sillamäe linna välisõhu monitooring