ISIKLIKU ABISTAJA TEENUS

Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse" § 2 lõike 1 tähenduses puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate koormust.


Teenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik puude tõttu füüsilist kõrvalabi. Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevaelu tegevustes, nagu liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes ja muudes toimingutes, milles isik vajab juhendamist või kõrvalabi.

Isikliku abistaja konkreetsed tööülesanded ja tööaeg sätestatakse haldusaktis või halduslepingus, mille sõlmivad isik, isiklik abistaja ja sotsiaalosakond.

Haldusaktis või halduslepingus määratakse ka poolte rahalised kohustused isikliku abistaja teenuse eest tasumisel.

Kuidas saada teenust:
Teenuse saamiseks esitatakse sotsiaalosakonnale taotlus, milles märgitakse:
1) taotleja ees- ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood;
2) taotletav teenus;
3) taotleja kontaktandmed (postiaadress, e-postiaadress, telefoninumber);
4) vajadusel andmed perekonna koosseisu ja sissetulekute kohta;
5) vajadusel täiendavad andmed ja dokumendid;
6) taotluse koostamise kuupäev ja taotleja allkiri.

Taotlus on vormivaba.

Eeskirjad ja korrad

ÕIGUSAKTID:
Sotsiaalhoolekande seadus
Sotsiaalteenuste osutamise kord