Sotsiaalteenused

Sotsiaalhoolekande ülesanneteks on isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine. Selleks on riiklikud sotsiaalteenused ja -toetused. Sillamäe linn on täiendavalt riiklikule sotsiaalhoolekandele ette näinud linna poolt osutatavad sotsiaalteenused ja -toetused.

 

 

Teenuste liigid

1. ülalpidamine hooldusasutuses

2. teised Sillamäe linna eelarvest finantseeritavad sotsiaalteenused

3. kindlustamata isikute vältimatu abi ravikulude katmine

4. kindlustamata isikute AEK (arstliku ekspertiisi komisjon) dokumentide vormistamisega seotud kulude ühekordne hüvitamine

5. koduabiteenus – isiku abistamine igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel, välja arvatud füüsilist kontakti vajav abistamine

6. isikuabiteenus – isiku abistamine toimingute sooritamisel, mis nõuavad isikuga füüsilist kontakti

7. parkimiskaardi väljastamine