E20 ehitus

 

Põhimaantee 1 (E20) Tallinn–Narva ja Sillamäe sadama raudtee kahetasandilise ristmiku ehituse ja Sillamäe linna lõigu ümberehituse tehniline projekt

GRK Infra AS alustab Põhimaantee 1 (E20) Tallinn–Narva ja Sillamäe sadama raudtee kahetasandilise ristmiku ehitustöödega käesoleva aasta septembri alguses. Tööd vältavad aasta ringselt kuni 2017. aasta augustini.

Tööde tellija on Maanteeamet

Projekteerimis- ja ehitustöid teostab GRK Infra AS

Järelevalvet teostab AS Telora -E

Tööde raames ehitatakse ümber ligikaudu 1,4 km pikkune teelõik Tallinna – Narva maanteest koos kogujateede ja rampidega. Põhiline muudatus on see, et põhimaantee viiakse raudtee alt läbi ning kõik pöörded põhiteel, mis täna üksteist takistavad, on lahendatud eritasandiliste liiklussõlmedega ning kiirendus- ja aeglustusradadega. See tähendab, et ka Vaivara maantee ja Tolstoi tänava ristmikud muutuvad kahetasandilisteks ristumisteks. Sama lepingu raames rajatakse Rumjantsevi teeristi jalgtee tunnel.

Samaaegselt ehitustegevusega teeb OÜ Reaalprojekt Maanteeameti tellimusel hüdrogeoloogilist seiret, et selgitada välja eritasapinnalise ristmiku rajamise võimalikud mõjud  kaevude veetasemele, eelkõige aiandusühistu Sputnik piirkonnas. Selleks rajatakse kontrollpuuraugud ning enne ehitustegevuse algust fikseeritakse veetasemed olemasolevates kaevudes. Mõõtmisi kontrollkaevudes teostatakse ehitusperioodil iga nädal ning aasta jooksul peale objekti valmimist üks kord kuus.

 

Põhimaantee 1 (E20) Tallinn–Narva ja Sillamäe sadama raudtee kahetasandilise ristmiku ehitus ja Sillamäe linna lõigu ümberehitus  põhilised tööd ja suuremate tööde mahud:

·         Metsa raadamistööd – 50 000 m2

·         Kaevetööd – 95 000 m3

·         Kõva pinnase kaevandamine ja ümbertöötlemine – 75 800 m3

·         Killustikaluste ehitamine – 72 000 m2

·         Asfaltsegude paigaldamine – 125 000 m2

·         Vaivara viadukti ehitus

·         Tolstoi viadukti ehitus

·         Sillamäe sadamaraudtee viadukti ehitus

·         Rumjantsevi jalgtee tunneli ehitus koos tugiseinadega

·         Veevarustussüsteemi ehitus

·         Sadevee äravoolusüsteemide ehitus

·         Reovee-ja survekanalisatsioonitrasside ehitus

·         Tehnovõrkude, s.h tänavavalgustuse rajamine, s.h.soojatrassi ümbertõstmine ja gaasitrassi kaitsmine

 

2016. aastal planeeritakse teostada kaevetöid uue põhitee kavandatava süvendi rajamiseks, mis asetseb praeguse põhitee kõrval. Süvendi rajamiseks eemaldatakse  esmalt kasvumuld ning muu sobimatu materjal. Allpool asetsev lubjakivi eemaldatakse kombineeritult eelneva lõhkamise, piikamise ja kohese materjali ümbertöötlemiseks purustamise teel. Ümbertöödeldud killustikku kasutatakse uute teede rajamiseks.

Lõhkamise ja piikamise kombineerimise kasuks on töövõtja otsutanud, kuna see võimaldab kõva pinnase kaevandamist teha kiiremini ning keskkonda kokkuvõttes säästvamalt. Lõhkamised on päevased toimingud ning kestavad lühiajaliselt. Kogu materjali piikamise puhul oleks ööpäevaringne müra tagatud.

Kõva pinnase kaevandamine on planeeritud teostada esimese nelja kuu jooksul ning protsess toimub  kogu selle aja ööpäevaringselt. Eeldatavalt igapäevane müra väheneb alates sellest hetkest, kui tööd liiguvad sügavamale süvendisse.

Samaaegselt toimuvad metsa raadamistööd ning alustatakse raudtee- ja maanteeviaduktide ehitusega. Lisaks toimuvad ka uute ja olemasolevate kommunikatsioonide rajamis- ja ümbertõstmistööd.

Võimalikult kiiresti ehitatakse valmis ka Tööstuse tänavalt põhiteele suunduv kogujatee, et 2017. aasta kevadel suunata kogujateele igapäevane liiklus. Viaduktide ehitustööde lõpetamine ning uute teelõikude ehitamine ning lõplik tööde valmimine on järgmise aasta augustis.

Ehitustegevuse ajaks paigaldatakse ajutised liikluskorraldusvahendid, millest liiklejail palutakse juhinduda. Ajutine liikluskorraldus on ajas muutuv ning sõltub tööde progressist. Olulisemateks muudatusteks on jalakäijate liikumistrajektooride linna keskosa ja aiandusühistute vahel muutmine ning Vaivara maantee ristmiku sulgemine eeldatavalt selle aasta oktoobris.

Jalakäijate liikumistrajektoorid saavad olema tähistatud ning tutvustavad skeemid avalikustatakse ajalehes „Sillamäe Vestnik" ning ka Sillamäe linnavalitsuse kodulehel. Samuti antakse jooksvalt teada autoliikluse sulgemistest ja ümbersuunamistest.

I etapp

II etapp

Tallinn–Narva ja Sillamäe sadama raudtee kahetasandilise ristmiku ehituse 3D mudel