Valmis välisõhu kvaliteedi uuring

16. veebruaril 2015 esitlesid Keskkonnainspektsioon ja Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ uuringut „Välisõhu kvaliteedi, lõhnahäiringu ja saasteainete heitkoguste hindamine Ida-Virumaal Sillamäe linnas ja Vaivara piirkonnas". Töö valmis Keskkonnainvesteeringute Keskus SA toetusel.

Töö eesmärk oli teha mõõtmised ja anda hinnang Sillamäe piirkonna välisõhu kvaliteedile. Töö käigus mõõdeti erinevate meetoditega mitmete saasteainete kontsentratsioone ning lisaks meteoroloogilisi parameetreid nagu välisõhu temperatuur, õhuniiskus, tuule kiirus, tuule suund. Lõhnahäiringu hindamiseks viidi läbi lõhnahäiringu esinemissageduse hindamine rastermeetodil.

Mõõdetud saasteainete (alifaatsete süsivesinike, vesiniksulfiidi, benseeni, etüülbenseeni, ksüleeni, tolüeeni, ammoniaagi ja peente osakeste) osas Sillamäe mõõtepunktides piirväärtuse ületamisi ei esinenud, maksimaalsed mõõdetud kontsentratsioonid jäid kordades alla kehtestatud piirväärtuse. Maksimaalsed mõõdetud saasteaine sisaldused kandusid Sillamäe mõõtepunktini peamiselt kagutuulte esinemisel.

Ka elanike kaebused lõhnahäiringute osas tuvastati valdavalt lõunakaarte tuulte puhul. Ühes Sillamäe mõõtepunktis tuvastati lõhnahäiringu esinemine sagedamini kui 15% aasta lõhnatundidest, st seal esines lõhnaaine piirväärtuse ületamine.

Töö on kättesaadav aadressil:

http://airviro.klab.ee/seire/airviro/infomaterjalid/kkisilla_21012015.docx

Keskkonnainspektsioon pidas oluliseks erinevate osapoolte vahelist koostööd Sillamäe piirkonna välisõhu kvaliteedi tagamisel. Eesti Energia Õlitööstus tutvustas 2013. aasta novembris koostatud tegevuskava lõhnaainete emissioonide vähendamiseks ning selle tegevuskava täitmisel juba tehtud ja kavandatavaid investeeringuid. Eesti Energia Õlitööstuse poolt lõhnahäiringute vähendamiseks tehtavad investeeringud on seotud õlitööstuse vanema õlitehase Enefit140 protsesside tõhustamise ja välisõhu kvaliteedi seirega nii tööstusterritooriumil kui väljaspool seda. Kolme aasta jooksul investeerib õlitööstus lõhnahäiringute vähendamisse 3,5 miljonit eurot.

2014. aasta augustist töötab Sillamäel välisõhu seirejaam, mille rajasid KIKi toetusel Sillamäe Sadam koostöös Molycorp Silmeti, SEJ ja sadama terminalide Alexela Sillamäe, BCT, Silsteve ja Tankchemiga. Seirejaama operaator on Ökosil. Seirejaama mõõtetulemused on avalikustatud aadressil: http://airviro.klab.ee/seire/airviro/sillamae.html.

Sillamäe Linnavalitsus palub elanikel tutvuda Sillamäe õhuseire andmetega ning juhib tähelepanu asjaolule, et vaatamata seiretulemuste kõikumisele aeg-ajalt üpris laias diapasoonis, on arusaamatuste vältimiseks väga oluline tähelepanu pöörata iga saasteaine kontsentratsiooni kehtestatud piirväärtusele, sest just piirväärtuste kaudu on määratletud võimalik keskkonnaoht või selle puudumine.