Sillamäe linna suplusvee analüüside tulemused
 

Sillamäe linna supluskoha suplusvee kvaliteedist 2022. aastal. 

 

Veemajandus ja kanalisatsioon

Sillamäe linna ühisveevärkide joogivesi vastab 2019. aasta veeanalüüside tulemuste alusel  uuritud mikrobioloogiliste ja keemiliste kvaliteedinäitajate ja indikaatorite (välja arvatud kolooniate arv 22º C juures ) osas sotsiaalministri 24.09.2019. a määrusega nr 61 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" kehtestatud kvaliteedinõuetele. 

Periooditi ei ole vastanud nõuetele kolooniate arv 22º C juures ning kloriid.

AS Sillamäe Veevärk tegeleb probleemi lahendamisega ja jätkab joogivee seiret.

Joogivee  analüüside tulemustega saate tutvuda Terviseameti kodulehel 

 

Terviseamet kvalifitseeris Sillamäe Linna supluskoha 2017. aastal suplusvee kvaliteeti iseloomustavate näitajate andmekogu alusel klassi "väga hea".

Suplusvee analüüside tulemused

 
Veeettevõtja AS Sillamäe Veevärk
Aadress: Ranna 5
Tel. 39 71 522
 
  • Veeavarii tel: 39 24 400; välisvõrgud 39 71 522