Perekonnaseisutoimingud

 Võimaluse korral esitage avaldused riigiportaali www.rahvastikuregister.ee kaudu.

 

VASTUVÕTUAJAD

Vastuvõtuajad talveperioodil (01.09.- 30.04.):
T 09.00-12.00; 13.30-17.30;
N 09.00-12.00; 14.00-16.00

Vastuvõtuajad suveperioodil (01.05.-31.08.):
T 09.00-12.00; 14.00-18.00;
N 09.00-12.00; 14.00-16.00

Kabinet 108 (I korrus)
Tel. 39 25 739
E-post: julia.taal@sillamae.ee

Avalduse saab esitada ka riigiportaalis www.rahvastikuregister.ee (vajalik sisse logida ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID-ga).


Kohale tulles palume kaasa võtta isikut tõendavad ja muud vajalikud dokumendid.
Rahvastikuregistri- ja perekonnaseisutoimingutega seotud dokumendid vormistatakse ja väljastatkse KOV-is tasuta.

 

ELUKOHA REGISTREERIMINE

Elukoha saab registreerida:

 • Kohapeal, Kesk 27, kabinet 102;
 • Saates avalduse ja vajalikud dokumendid postiga aadressile Sillamäe Linnavalitsus, Kesk 27, 40231, Sillamäe (ümbrikus peab olema avaldus allkirjadega sinise pastakaga, passi või ID kaardi koopiad kõigi, muud registreerimiseks vajalikud lisadokumendid, näiteks nõusolek, volitused jne);
 • E-postiga (digiallkirjastatud);
 • Riigi iseteenindusportaali www.rahvastikuregister.ee kaudu (vajalik sisse logida ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID-ga).


Elukohateate vorm
Elukohateate vorm (täidetav vorm)
Notice of place of residence (fillable)


NB! Kõik täiskasvanud isikud peavad andma oma nõusoleku.


Kui isik ei ole elukohateates märgitud ruumi omanik, tuleb lisada elukohateatele ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia (nt üürileping) või ruumi omaniku luba (allkiri elukohateatel või nõusolek eraldi dokumendina) elukohateates nimetatud elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse.

Alaealise lapse elukoha registreerimiseks tuleb esitada teise hooldusõigusliku vanema kirjalik nõusolek. Nõusolek tuleb esitada ka siis, kui alaealise lapse elukoht esitatakse Eestist välisriiki või vastupidi. Allkirjastatud nõusolek tuleb märkida elukohateatele või lisada elukohateatele.

Elukoht registreeritakse elamisloa kehtivuse tingimusel. Juhul kui elamisluba on kehtetu, tuleb enne pöörduda PPAsse.


Loe lähemalt: https://www.siseministeerium.ee/tegevusvaldkonnad/rahvastikutoimingud/elukohatoimingud


ELUKOHATÕENDI/ RAHVASTIKUREGISTRI VÄLJAVÕTTE TAOTLEMINE

Elukohatõendi/ rahvastikuregistri väljavõtet saab taotleda:

 • Kohapeal;
 • E-postiga (digiallkirjastatud).


Avaldus elukohatõendi/ rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks (täidetav vorm)
Application for issue of extract of place of residence data/ extract from population register.

Loe lähemalt: https://www.siseministeerium.ee/korduvad-toendid-ja-valjavottedSÜNNI REGISTREERIMINE

Lapse sünni saab registreerida:

 • Kohapeal;
 • Riigi iseteenindusportaali www.rahvastikuregister.ee kaudu (vajalik sisse logida ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID-ga).


Sünni registreerimise avaldus


NB! Lapse sünd tuleb registreerida ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.

Loe lähemalt:  https://www.siseministeerium.ee/tegevusvaldkonnad/rahvastikutoimingud/perekonnaseisutoimingudISIKUKOODI SAAMISE TAOTLEMINE

Isikukoodi taotlemine toimub ainult kohapeal (Kesk tn 27, ruum 108). Selleks peab taotleja isiklikult ilmuma ametiasutusse ja esitama kehtiva isikut tõendava dokumendi.

Euroopa Liidu kodanikud saavad esitada isikukoodi saamiseks taotluse elukohajärgses kohalikus omavalitsuses samaaegselt elukohateatega.

Kolmandate riikide kodanikele ja määratlemata kodakondsusega isikutele tuleb enne pöörduda PPAsse elamisloa saamiseks.


Loe lähemalt:  https://www.siseministeerium.ee/tegevusvaldkonnad/rahvastikutoimingud/rahvastikuregisterOMANIKU ÕIGUSTATUD NÕUDMINE

Ruumi omaniku avaldus elukoha aadresside muutmiseks saab esitada:

 • Kohapeal;
 • Saates avalduse ja vajalikud dokumendid postiga aadressile Sillamäe Linnavalitsus, Kesk 27, 40231, Sillamäe;
 • E-postiga (digiallkirjastatud);
 • Riigi iseteenindusportaali www.rahvastikuregister.ee kaudu (vajalik sisse logida ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID-ga).


NB! Kui ruumi omanikke on mitu, siis peavad nõusoleku andma kõik omanikud.

Loe lähemalt: https://www.siseministeerium.ee/omaniku-oigustatud-noudmine


ÕIGUSAKTID:

Rahvastikuregistri seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/106072023073?leiaKehtiv

Nimeseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/122122018015?leiaKehtiv

Perekonnaseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/13330603?leiaKehtiv

Perekonnaseisutoimingute seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/13334671?leiaKehtiv

Isikuandmete kaitse seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/111032023011?leiaKehtiv

Õigusaktid ja järelvalve  https://www.siseministeerium.ee/tegevusvaldkonnad/rahvastikutoimingud/oigusaktid-ja-jarelvalve


LISAINFO:

Mis on rahvastikuregister: https://www.siseministeerium.ee/tegevusvaldkonnad/rahvastikutoimingud/rahvastikuregister

Maakonnakeskuste nimekiri: https://www.siseministeerium.ee/maakonnakeskuse-kohalikud-omavalitsused-rahvastiku-toimingute-valdkonnas

Teise isiku andmete küsimine rahvastikuregistrist: https://rr-taotlus.smit.ee/

Juurdepääs rahvastikuregistri andmetele: https://www.siseministeerium.ee/tegevusvaldkonnad/rahvastikutoimingud/rahvastikuregister#juurdepaas-rahvastik

Elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise kord, vormid ja nende täitmise juhend: https://www.riigiteataja.ee/akt/108012019012?leiaKehtiv

Siseministeeriumi video: https://www.youtube.com/watch?v=5tI4Di8jbdY

Siseministeeriumi koduleht: https://www.siseministeerium.ee/