Projekteerimistingimuste taotlemise avaldus

Sillamäe kergejõustiku- ja jalgpallistaadioni põhiprojekti koostamine

Projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu olemasolul (korraldus nr 198)

25. veebruaril 2020. a esitas kinnistu Jõe tn 8 omanik projekteerimistingimuste taotluse detailplaneeringu olemasolul nr 2011002/01370 Sillamäe linnas Jõe tn 8 üksikelamu projekteerimistingimuste määramiseks eesmärgiga ehitusprojekti koostada.

Projekteeritav hoone asub detailplaneeringu koostamise kohustusega maa-alal, kus on kehtiv Jõe tänava piirkonnas asuv maa-ala (kolm eramut) detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavalitsuse 30.04.1997. a korraldusega nr 111-k).

„Ehitusseadustiku" § 27 lõike 1 punkti 1 kohaselt võib kohalik omavalitsus detailplaneeringu olemasolul anda ehitusloa kohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta.

Projekteerimistingimuste andmine korraldatakse avatud menetlusena.

Projekteerimistingimused eelnõu avalik väljapanek toimub Sillamäe Linnavalitsuses 12.03.2020 - 26.03.2020 Kesk tn 27 kab.121 ja Sillamäe linna veebilehel (http://www.sillamae.ee/ru/ehitiste-projekteerimistingimused).

Arvamusi ja ettepanekuid projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul e-mailil: linnavalitsus@sillamae.ee

Sillamäe Linnavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste andmise menetlust Sillamäe Vanalinna Kooli uue koolihoone projekti koostamiseks. Seoses olulise avaliku huviga otsustati projekteerimistingimuste andmine korraldada avatud menetlusena.

Sillamäe Vanalinna Kooli uue koolihoone ehitusprojekt koostatakse ideekavandi "ÜKI KAKI KOMMI" alusel.

Sillamäe Linnavalitsus on ettevalmistanud projekteermistingimuste eelnõu.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub Sillamäe Linnavalitsuses alates 17.02.2020 kuni 09.03.2020. Ideekavandi ja projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Sillamäe linna veebilehel www.sillamae.ee ja Sillamäe Linnavalitsuses Kesk tn 27 kab.121, 103.

IDEEKAVAND "ÜKI KAKI KOMMI"

Projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringukoostamise kohustuse puudumisel (korraldus nr 197)

Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul e-postile: linnavalitsus@sillamae.ee

 

 

 

 

 

Aadressil www.ehr.ee asub riiklik ehitisregister. Alates 4. aprillist 2016 lisandub ka täiendav võimalus esitada taotlusi ja dokumente mugavalt ja elektrooniliselt läbi registri.

 

Projekteerimistinigmuste taotlus - detailplaneeringu olemasolul
Projekteerimistingimuste taotlus - detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel