Keskkonnamõju hindamised

« Tagasi

Keskkonnamõju hindamine naftasaaduste ümbertöötlemistehase rajamiseks

Keskkonnamõju hindamise algatamise teade

Lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §st 12, teatab Sillamäe Linnavalitsus, et Sillamäe Linnavalitsuse 5. 07. 2013 korraldusega nr 439-k algatati keskkonnamõju hindamine Sillamäe sadama territooriumile aadressil Sillamäel Kesk tn 2d naftasaaduste ümbertöötlemistehase rajamiseks eesmärgiga töödelda naftaprodukte 2 miljonit tonni aastas ning valmistada euronormidele vastavat diislikütust, laevades kasutatavat kütteõli ja energeetilistes kateldes kasutatavat kütteõli, stabiilset hüdrogeenitud tööstusbensiini, granuleeritud väävlit, inertgaase ja ehitusmaterjale.

 

Otsustaja on Sillamäe Linnavalitsus (Kesk 27, Sillamäe), kontaktisik Vladimir Mirotvortsev (mirotvortsev@sillamae.ee, tel 39 25 731).

 

Taotluse kohaselt kavandatakse rajada naftaproduktide ümbertöötlemistehas tooraine sisendvõimsusega 3 miljonit tonni aastas. Estimeses etapis on planeeritud rajada tehas võimsusega 1 miljon tonni aastas sisendtooraine järgi, teises etapis lisandub samuti 1 miljon tonni aastas sisendtooraine järgi  ning 3. etapis perspektiivis veel 1 miljon tonni aastas sisendtooraine järgi. Nafta töötlemisel on produktideks euronormidele vastav diislikütus, laevades kasutatav kütteõli ja energeetilistes kateldes kasutatav kütteõli, stabiilne hüdrogeenitud tööstusbensiin, granuleeritud väävel, inertgaasid ja ehitusmaterjalid. Tehase töörežiim on kavandatud 350 päeva aastas. Rajatistest on kavandatud: operaatoriruum, suletud tõrvik, väävli ladu, reagentide ladu koos pumplaga, tooraine mahutid (besiin 4x3000 m3, laeva ja diiselkütus 3x10000+2x20000 m3, tumedate naftaproduktide mahutid 3x5000 m3, laeva- ja katlakütus 3x5000 m3), reagentide ladu koos mahutite ja pumplaga, laadimisestakaadid (sh raudtee laadimisestakaad), administratiiv- ja olmekorpus, valmistoodangu transpordi pääslad, remondi-mehhaanika töökoda, kulumaterjalide ladu, tehase tulekustutussüsteem, puhastusseadmed, elektrivarustus (sh energiaplokk 2x10 MW elakter ja 5+ Gcal soojus, elektrigeneraator 200 kW, elektrijaotusseade 2000 KW), soojusvarustus energiaploki koosseisus (aurukatel 10 t/h, 0,4 MPa), käivitus- ja reservkütuseplokk, inertgaasi ja suruõhu kompressorijaam, kommunikatsiooni- ja insenervõrgud (tehnoloogilised torustikud, gaasikütuse torustikud, 0,4KV elektrivarustusliinid, kütteveetorustik, inertgaasi torustik, vee- ja vahutorustik, tööstusheitvee kanalisatsioonitorustik, gaasiliste-vedelate produktide avariilise heite torustikud, kontroll- ja mõõteriistade- ning automaatikavõrgud, automaatjuhtimissüsteemi võrgud, side- ja teavitussüsteemivõrgud, platside ja teede välisvalgustus, valve- ja tuletõrjesignalisatsioon, piksekaitsesüsteem, territooriumisisesed sõidu- ja jalgteed, raudtee (1440 m), piirdeaiad koos valgustusega, videojälgimissüsteem, mahutitse soojusisoleerimine, torustike soojusisoleerimine, seadete soojusisoleerimine.

 

Keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamise teade

Sillamäe Linnavalitsus teatab, et 13.augustil 2013.a esitas STK Group OÜ Sillamäe Linnavalitsusele „Sillamäele Kesk tn 2d kavandatava nafta jm raske süsivesiniktoorme ümbertöötlemis-tehase keskkonnamõju hindamise programmi". Keskkonnamõju hindamine naftasaaduste ümbertöötlemistehase rajamiseks Sillamäe sadama territooriumile Sillamäel Kesk tn 2d (katastritunnus 73501:001:0136) algatati Sillamäe Linnavalitsuse 5.juuli 2013.a korraldusega nr 439-k „Keskkonnamõju hindamise algatamine".

Arendaja on STK Group OÜ (registrikood: 12225891), kontaktisik OÜ Hendrikson&Ko juhtivekspert Juhan Ruut, telefon 55 16 423.

Otsustaja on Sillamäe Linnavalitsus (Kesk 27, 40231 Sillamäe, kontaktisik Vladimir Mirotvortsev, mirotvortsev@sillamae.ee, tel 39 25 731).

Kavandatava tegevuse eesmärk on rajada naftaproduktide ümbertöötlemistehas tooraine sisendvõimsusega 3 miljonit tonni aastas. Estimeses etapis on planeeritud rajada tehas võimsusega 1 miljon tonni aastas sisendtooraine järgi. Nafta töötlemisel on produktideks euronormidele vastav diislikütus, laevades kasutatav kütteõli ja energeetilistes kateldes kasutatav kütteõli, stabiilne hüdrogeenitud tööstusbensiin, granuleeritud väävel, inertgaasid ja ehitusmaterjalid. Tehase töörežiim on kavandatud 350 päeva aastas.

Keskkonnamõju hindamise programmi avalik väljapanek toimub 19.augustist 2013.a kuni 2.septembrini 2013.a Sillamäe linna kodulehel https://sillamae.kovtp.ee/, Sillamäe Linnavalitsuses (Sillamäe, Kesk 27, tuba 110) tööpäevadel kella 9.00-16.30 (kontaktisik Vladimir Mirotvortsev, tel 392 5731), OÜ-s Hendrikson & Ko (Raekoja plats 8, Tartu) tööpäevadel kella 9.00-16.30 (kontaktisik Juhan Ruut, tel 55 16 423) ja Sillamäe Linna Keskraamatukogus (Sillamäel Kalda 12) raamatukogu lahtioleku ajal.

Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab programmi kohta esitada avaliku väljapaneku jooksul kirjalikult aadressil: OÜ Hendrikson & Ko (Raekoja plats 8, Tartu, juhan@hendrikson.ee).

KMH programmi avalik arutelu toimub 3. septembril 2013.a kell 15.00. Sillamäel Kesk tn 2 (Molycorp Silmeti saalis).

 

Keskkonnamõju hindamise programmi heakskiitmise teade

 

Sillamäe Linnavalitsus teatab, et 25. märtsil 2014.a.  esitas STK Group OÜ ja OÜ Hendrikson & Ko Sillamäe Linnavalitsusele parandatud ja täiendatud "Sillamäele Kesk tn 2d kavandatava nafta jm raske süsivesiniktoorme ümbertöötlemistehase keskkonnamõju hindamise programmi (KeHJS § 26 alusel)". KMH programm on heaks kiidetud Keskkonnaameti Viru regiooni poolt 6.märtsil 2014.a. Keskkonnamõju hindamise programmi ja protseduuriliste lisadega saab tutvuda Sillamäe linna kodulehelhttps://sillamae.kovtp.ee/ ja kuni 1.maini 2014.a. Sillamäe Linna Keskraamatukogus (Kalda 12) raamatukogu lahtioleku ajal.