TUGIISIKUTEENUS (LAPSELE)

Tugiisiku teenuse sisuks on ühe lapse juhendamine, abistamine ja jõustamine last arendavates tegevustes, kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel ja/või keerulise olukorraga toimetulekul.


Tugiisik abistab last arendavate tegevuste läbiviimisel, õpetab ja julgustab igapäevaelus toime tulema. Tugiisik võib vajadusel olla ka lapsele saatjaks. Tugiisik abistab ja motiveerib last õppimisel ning aitab suhelda nii perekonnaliikmetega kui ka isikutega väljaspool kodu.

Tugiisiku täpsed tööülesanded kirjeldatakse tugiisikuga sõlmitud lepingus või ametijuhendis. Teenuse osutamine toimub ainult lapse seadusliku esindaja teadmisel ja nõusolekul.

Lapse erivajadustest tingitud personaalne abistamine haridusasutuses on korraldatud haridusasutuse tugipersonali (näiteks õpetaja assistent, õpetaja abi või mõni muu tugispetsialist) poolt, kuid erandjuhtudel ka tugiisikuteenuse kaudu. Erandjuhud on näiteks olukorrad, kus laps vajab üks ühele tuge nii tundide ajal, kui vahetundidel ja lapse kõrvalabi vajadust ei ole võimalik katta õpetaja abi või muu kooli tugispetsialisti teenusega. Erandjuhtude alla ei kuulu need olukorrad, kus laps vajab tuge ainult vahetundide ajal (näiteks järelevalve tagamiseks, hügieenitoimingute sooritamiseks, liikumisel abistamiseks, söömisel abistamiseks jm) või kindla toimingu sooritamisel (näiteks ravimite andmine, veresuhkru mõõtmine, süsivesikute arvestamine toidus jm). Kui lapse toe vajadus haridusasutuses on erinevatel kellaaegadel lühikeste perioodide jooksul, siis sellise abi korraldamine peaks olema tagatud haridusasutuse poolt ning ei ole põhjenduseks tugiisiku teenuse saamiseks.

Kuidas saada teenust:
Lapsevanem või lapse seaduslik esindaja esitab linnavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale sotsiaalteenuse taotlemiseks avalduse, milles põhjendab sotsiaalteenuse vajadust (iseloomustus, oskuste ja võimete kirjeldus, käitumise eripära, hooldamise eritingimused, abivahendite kasutamine jm vajalik) ning lisab alljärgnevad dokumendid:
1) otsus puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta;
2) lapse rehabilitatsiooniplaan (olemasolul);
3) üle 16-aastase lapse puhul töövõime hindamise otsus;
4) õppenõustamismeeskonna soovitused (olemasolul).

Eeskirjad ja korrad

ÕIGUSAKTID:
Sotsiaalhoolekande seadus
Suure hooldus- ja abivajadusega lastele sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord