VÄLJASPOOL KODU OSUTATAV ÜLDHOOLDUSTEENUS

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenusele võib suunata isiku, kellel puudub ülalpidamiskohustusega isik või kui see isik ei suuda arvestataval põhjusel täielikult või osaliselt talle seadusega pandud kohustusi täita. Isik suunatakse väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenusele linnavalitsuse korraldusega.

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kulude tasumise piirmäära kehtestab linnavalitsus. Alates 1. juulist 2023 väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse hoolduskulude tasumise piirmäär rahvastukuregistri andmetel Sillamäe linnas elavale inimesele on 600 eurot.

Kuidas saada teenust:
Teenuse saamiseks esitatakse sotsiaalosakonnale taotlus, milles märgitakse:
1) taotleja ees- ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood;
2) taotleja kontaktandmed (postiaadress, e-postiaadress, telefoninumber);
3) vajadusel andmed perekonna koosseisu ja sissetulekute kohta;
4) vajadusel täiendavad andmed ja dokumendid;
5) taotluse koostamise kuupäev ja taotleja allkiri.

TAOTLUS

ÕIGUSAKTID:
Sotsiaalhoolekande seadus
Sotsiaalteenuste osutamise kord

Eeskirjad ja korrad

LISAINFO:
Sotsiaalkindlustusamet
Sotsiaalministeerium
Hooldereformi infoleht