TURVAKODUTEENUS

Turvakoduteenuse eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi.

Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

Teenust osutatakse perioodil, mis on vajalik turvalisuse tagamiseks ja edasise elu korraldamiseks.

Teenuse kättesaadavus võimaldatakse:
1) lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut;
2) täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

Turvakoduteenuse saamiseks ei ole vaja esitada taotlust. Teenuse saamiseks pöördub isik otse teenuse osutaja poole, kes omakorda esitab sotsiaalosakonnale andmed teenust saanud isikute kohta.
Turvakoduteenust osutatakse isikule tasuta.

Eeskirjad ja korrad

ÕIGUSAKTID:
Sotsiaalhoolekande seadus
Sotsiaalteenuste osutamise kord