Sillamäe linna üldplaneering

Sillamäe linna üldplaneering on kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 26.09.2002.a määrusega nr 43/102-m.

Sillamäe linna üldplaneeringu keskkonnamõju hindamine

 

  • Üldplaneering on muudetud järgmiste detailplaneeringutega:

-          Sillamäe Linnavolikogu 12.07.2006.a otsusega nr 38-o "Detailplaneeringu kehtestamine" (Sillamäe Kesk 2 (osaliselt), Kesk 2B, Kesk 2C, Kesk 2E, Kesk 2F, Ehitajate 1A, Ehitajate 1D, Ehitajate 1E, Ehitajate 1G, Ehitajate 1H, Ehitajate 1K, Ehitajate 3/1, 3/2, Türsamäe, Sõtke 1, Sõtke 2/17 maa-alade ja nendega piirnevate alade (Sillamäe sadama detailplaneering);

-          Sillamäe Linnavolikogu 25.03.2008.a otsusega nr 120 "Detailplaneeringu kehtestamine" (Sillamäel Kajaka tn 15 maa-ala detailplaneering);

-          Sillamäe Linnavolikogu 30.09.2008.a otsusega nr 134 "Sillamäel Pavlovi tn 6 ja selle lähiümbruse maa-ala detailplaneeringu kehtestamine";

-          Sillamäe Linnavolikogu 30.06.2008.a otsusega nr 152 "Sillamäel Tallinna mnt 7 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine";

-          Ida-Viru maavanema 17.04.2013.a korraldusega nr 1-1/2013/124 "Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "E20 Jõhvi-Narva teelõigu trassikoridori täpsustamine ja Narva ümbersõidu trassikoridori määramine".

-          Sillamäe Linnavolikogu 29.09.2016.a otsusega nr 160 "Sillamäel Tallinna mnt 1/3 ja 1/4, Tallinna mnt 3/7 ja Tööstuse 8 vahelise maa-ala detailplaneeringu kehtestamine".

-          Sillamäe Linnavolikogu 31.01.2017.a otsusega nr 185 "Sillamäel L. Tolstoi tn 2a, L. Tolstoi tänava ja N. Nekrassovi tänava vahelise maa-ala detailplaneeringu kehtestamine".

-          Sillamäe Linnavolikogu 27.04.2017. a otsusega nr 195 „Sillamäel Kajaka 16a maa-ala ja selle lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamine"

-          Sillamäe Linnavolikogu 29.11.2018. a otsusega nr 62 "Sillamäe territooriumil kulgeva Tallinn-Narva maanteelõigu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamine"

 

  • ÜLDPLANEERINGU JOONISED KOOS MUUDATUSTEGA (2006. aasta, mitteametlik)

ASENDIPLAAN

SKEEM  1

TERRITORIAALSE ARENGU VÕTMEELEMENDID

SKEEM  2

FUNKTSIONAALNE  TSONEERIMINE

LÄHTEOLUKORD                    M 1:  10 000

MAAKASUTAMISE  PLAAN   M 1 : 10 000

 

SKEEM 3/0

SKEEM 3

ERINEVATE  PERIOODIDE  HOONESTUSALAD

SKEEM  4

HARIDUS - JA LASTEASUTUSED

SKEEM  5

AMETASUTUSTE - JA ÜLDKASUTAVATE  HOONETE

MAA - ALAD

SKEEM  6

KULTUURI - JA SPORDI OBJEKTIDE MAA

SKEEM  7

TERVISHOIU - JA  HOOLEKANDEASUTUSTE  MAA - ALA

SKEEM  8

ÄRI - JA  TEENINDUSETTEVÕTETE  MAA - ALAD

SKEEM  9

TÖÖSTUSETTEVÕTETE  MAA

SKEEM 10

HALJASTUSE  SKEEM

SKEEM 11

LINNA  TÄNAVAD  JA TEED,RAUDTEED,TRANSPORDI ETTEVÕTED

SKEEM 12

LIIKLUSE  SKEEM

SKEEM 13

JALGRATTALIIKLUSE  SKEEM 

SKEEM 14

TEHNOVÕRKUDE   SKEEM 1

SKEEM 15

TEHNOVÕRKUDE   SKEEM 2

SKEEM 16

VAATAMISVÄÄRSUSED

SKEEM 17

KESKKONNAKAITSE

LOODUSKAITSEALAD  JA - OBJEKTID

SKEEM 18

RADIOLOGICAL DATA, LOCATION OF INVESTIGATION POINTS

SKEEM 19

TOTAL  TERRESTRIAL  EXPOSURE  RATE  MAP OF  SILLAMÄE

SKEEM 20

MAN - MADE  COUNT  RATE  MAP  OF  SILLAMÄE

SKEEM 21

PLANEERINGU  PIIRANGUTE  SKEEM

SKEEM 22

MUUDATUSED  JA  TÄPSUSTUSED MAAKONNAPLANEERINGULE

SKEEM 23

DETAILPLANEERINGUTE  ALAD

SKEEM 24

 

Skeemid.zip (täisresolutsioon)

Sillamäe linna üldplaneeringu ülevaatamise tulemused

1/10/18

Sillamäe Linnavalitsus teatab, et Sillamäe Linnavolikogu 19. detsembri 2017.a otsusega nr 14 kinnitati Sillamäe linna üldplaneeringu ülevaatamise tulemused. Ülevaatamise tulemusena on jõutud järeldusele, et Sillamäe linna arengu suunamiseks on vaja koostada uus üldplaneering, mis on arvestab muutunud linnakeskkonnaga ja selles tegutseva elanikkonna teadlikumate nõudmistega. Samuti ülevaatamise tulemusena leiti, et Sillamäe linna üldplaneeringu elluviimist tuleb jätkata kuni Sillamäe linna uue üldplaneeringu kehtestamiseni.

Üldplaneeringu ülevaatamise tulemustega saab tutvuda Sillamäe Linnavalitsuses või Sillamäe linna kodulehel www.sillamae.ee.