Uue üldplaneeringu koostamine

Sillamäe Linnavolikogu 30. märtsi 2021.a otsusega nr 150 „Sillamäe linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ning riigihanke korraldamiseks loa andmine" algatati Sillamäe linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.


Sillamäe linna üldplaneeringu lähteseisukohad ja mõjude hindamise, sh keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Sillamäe linna üldplaneeringu lähteseisukohad ja mõjude hindamise, sh KSH väljatöötamise kavatsus, sh koostöötabel
Lisa 2. Ideekorje tulemuste tekst
Ideenope koondkaart
Lisa 3. Ülevaade Sillamäe linnast 


Mõttenope
9. novembrist kuni 6. detsembrini 2021 toimus üldplaneeringu mõttenope, kus elanikud esitasid ideid, millisena soovitakse näha Sillamäe linna tulevikus, millised on kohalikud väärtused ja kuhu suunas võiks linn edasi areneda.

Mõttenoppe tulemused

 

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Sillamäe Linnavolikogu 30. märtsi 2021.a otsusega nr 150 „Sillamäe linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ning riigihanke korraldamiseks loa andmine" algatati Sillamäe linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Üldplaneeringu koostamise eesmärk on lahendada seadusekohase menetluse tulemusel „Planeerimisseaduse" § 75 lõikes 1 toodud üldplaneeringu ülesanded ning luua eeldused ühiskonnaliikmete vajadusi ja huve arvestava, demokraatliku, pikaajalise, tasakaalustatud ruumilise arengu, maakasutuse, kvaliteetse elu- ning ehitatud keskkonna kujunemiseks, soodustades keskkonnahoidlikku ning majanduslikult, kultuuriliselt ja sotsiaalselt jätkusuutlikku arengut.
Samuti otsusega nr 150 tunnistati kehtetuks Sillamäe Linnavolikogu 28. aprilli 2016.a otsus nr 121 „Sillamäe linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ning riigihanke korraldamiseks loa andmine".

Sillamäe Linnavolikogu 30. märtsi 2021.a otsus nr 150