Keskkonnakaitse

      Kiirgustegevusloa taotluse menetluse algatamise teade

Sillamäe Linnavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 24 alusel.

Keskkonnaamet teatas, et võtnud menetlusse NPM Silmet OÜ (registrikood: 10294959) (aadress Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Kesk tn 2, 40231) kiirgustegevusloa taotluse. NPM Silmet OÜ kavandatavaks kiirgustegevuseks on looduslikke radionukliide (U-238, Th- 232) sisaldava tooraine, kolumbiidi ja tantaliidi töötlemine; töötlemise käigus tekkiva looduslike radionukliide (U-238, Th-232) sisaldava NORM-jäägi käitlemine sh NORM-jäägi ohutustamine. Kiirgustegevus toimub aadressil Kesk tn 2, 40231 Sillamäe linn, Ida-Viru maakond. Kiirgustegevusluba antakse kuni viieks (5) aastaks.

 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 43 lg 2 Sillamäe Linnavalitsus esitab kirjalik arvamuse kiirgustegevusloa taotluse kohta 1 kuu jooksul taotluse saamisest.

 

Kuni kiirgustegevusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult kuni taotluse lahendamiseni ehk kuni 7. jaanuarini 2019.

Kiirgustegevusloa taotlusega saab ette teatamisel tutvuda Sillamäe Linnavalitsuses (aadress: Kesk 27, 40231 Sillamäe; telefon: 3925700; e-post: linnavalitsus@sillamae.ee).