Lisa

Sillamäe Linnavalitsuse

 

31. augusti 2017. a korraldusele nr 407

SILLAMÄE LINNA NOORTENÕUKOGU PÕHIMÄÄRUS

 

§ 1. Üldsätted

 1. Sillamäe Linnavalitsuse (edaspidi Linnavalitsus) juurde moodustatakse Sillamäe linna noortenõukogu (edaspidi Nõukogu).
 2. Nõukogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel. Nõukogu põhitegevus on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises.
 3. Nõukogu juhindub oma töös Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest, Sillamäe Linnavolikogu ja Linnavalitsuse õigustloovatest aktidest ja käesolevast põhimäärusest.

 

§ 2. Eesmärgid

Nõukogu eesmärgid on:

 1. kaitsta noorte huve Sillamäe linnas;
 2. rääkida kaasa Sillamäe linna noorsootöö korralduslikes küsimustes;
 3. tutvustada noortele demokraatia põhimõtteid;
 4. julgustada noorte kodanikualgatust.

 

§ 3. Ülesanded

Nõukogu ülesanded on:

 1. noorsootöö strateegiliste arengusuundade analüüsimine ja täiendusettepanekute tegemine;
 2. noorsootööd reguleerivate õigusaktide analüüsimine ja vajadusel väljatöötamine;
 3. seonduvatele probleemidele ja kitsaskohtadele tähelepanu juhtimine ning vajaduse korral arutelude algatamine või probleemide lahendamiseks koostöö tegemine;
 4. noorteprojektide algatamine, mis on suunatud töö, puhkuse ja hariduse organiseerimisse;
 5. infovahetuse ja koostöö ellu rakendamine teiste õpilasesindustega;
 6. koostöö teiste noorsootöö valdkonna osapooltega, sealhulgas ühistegevustes osalemine;
 7. koostöö Sillamäe Linnavolikogu ja Sillamäe Linnavalitsusega.

 

§ 4. Õigused

Nõukogul on õigus:

 1. anda arvamusi Sillamäe linna noortepoliitikast, sh noorsootööd käsitlevates küsimustes;
 2. kaasata oma tegevusse eksperte;
 3. saada Sillamäe linna asutustelt tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente;
 4. moodustada töörühmi ja algatada teemaarutelusid;
 5. algatada noorteprojekte.

 

§ 5. Nõukogu

 1. Nõukogul on kuni 21 liiget, kes on valitud Sillamäe linna õppeasutustest. Sillamäe põhikoolidel on kuni kolm esindajat, Sillamäe Gümnaasiumil on kuni 5 esindajat  ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Sillamäe õppekohal on kuni kaks esindajat. Iga õppeasutus võib esitada kuni kaks asendusliiget.
 2. Nõukogu koosseisu võib kuuluda kuni 4 õpilast, kelle elukoht on Sillamäe linn, kuid kes õpib teises omavalitsuses. Kandidaadid esitavad elektrooniliselt Nõukogu juhatusele avalduse liikmeks saamiseks jooksva aasta septembrikuus. Tegutsev Nõukogu valib nimetatud õpilased Nõukogu uude koosseisu salajasel hääletusel.
 3.  Koosseisu kuulub ka linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna peaspetsialist.
 4. Nõukogu korralised valimised toimuvad iga aasta septembrikuu viimasel täisnädalal.
 5. Uue koosseisu esimese istungi kutsub kokku ja seda juhatab kuni Nõukogu esimehe valimiseni linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna peaspetsialist.
 6. Nõukogu liikmed valitakse üheks aastaks.
 7. Nõukogu koosseisu kinnitab ja seda muudab Linnavalitsus korraldusega.
 8. Nõukogu liige võib isikliku avalduse alusel tagasi astuda, esitades selle elektrooniliselt Nõukogu juhatusele, kes nimetab tema asemele Nõukogu liikmeks vastava õppeasutuse asendusliikme.
 9. Nõukogu koosseisust väljaarvamise otsustab Nõukogu lihthääletuse teel Nõukogu esimehe ettepanekul ka juhul, kui Nõukogu liige ei ole osalenud vähemalt kahel järjestikusel Nõukogu istungil.

 

§ 6. Töökorraldus

 1. Nõukogu töövorm on istung, mis toimub mitte harvem kui kord kuus, välja arvatud suveajal.
 2. Nõukogu istungid on avalikud.
 3. Nõukogu istung on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole koosseisust.
 4. Nõukogu võtab otsused vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustav Nõukogu esimehe hääl, tema äraolekul Nõukogu aseesimehe hääl.
 5. Kord aastas augustikuu jooksul esitab Nõukogu ülevaate oma tegevuse kohta Linnavalitsusele.
 6. Nõukogu istungi kokkukutsumise otsustab Nõukogu esimees, tema äraolekul Nõukogu aseesimees.
 7. Nõukogu tehnilist tööd korraldab Nõukogu sekretär, kes määratakse Nõukogu esimehe ettepanekul.
 8. Nõukogu sekretär teatab Nõukogu liikmetele Nõukogu istungi päevakorra, toimumise aja ja koha kolm tööpäeva enne istungi toimumist.
 9. Istungit protokollib ja vormistab Nõukogu sekretär nelja tööpäeva jooksul pärast istungit ning protokollile kirjutavad alla istungi juhataja ja sekretär.
 10. Protokolli kantakse istungi toimumise aeg, koht, osavõtjate nimed, arutusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja vastuvõetud otsused, hääletustulemused, kui küsimus otsustati hääletamise teel, ning otsustajate või küsimuste algatajate eriarvamused.
 11. Nõukogu istungite protokoll avaldatakse Sillamäe veebilehel.
 12. Nõukogu otsused on Linnavalitsusele soovitusliku iseloomuga.

 

§ 7. Juhtimine

 1. Nõukogu esindab ja selle tööd korraldab juhatus, kuhu kuuluvad esimees ja aseesimees.
 2. Nõukogu esimees ja aseesimees valitakse Nõukogu volituste ajaks salajasel hääletusel, mis toimub uue koosseisu esimesel istungil.
 3. Nõukogu juhib esimees, tema äraolekul aseesimees.
 4. Nõukogu võib esimehe või aseesimehe vabastada enne tähtaega, kui selleks on mõjuv põhjus ja selle poolt hääletab 2/3 Nõukogu liikmetest.
 5. Juhatus:
 1. kinnitab Nõukogu töörühmade ja komisjonide koosseisud;
 2. esitab Nõukogu otsused ettepanekuna Sillamäe Linnavolikogule ja Linnavalitsusele;
 3. korraldab Nõukogu asjaajamist;
 4. täidab teisi põhimääruse ja Nõukogu kehtestatud töökorraldusega pandud ülesandeid;
 5. koostab Nõukogu istungi päevakorra.

 

§ 8. Põhimääruse kinnitamine ja muutmine

 1. Nõukogu põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Linnavalitsus.
 2. Ettepaneku põhimääruse muutmise kohta võib teha vähemalt 2/3 Nõukogu liikmete nõusolekul.

 

Tõnis Kalberg

linnapea                                                                                             Deniss Iškin

                                                                                                          õigusnõunik

linnasekretäri ülesannetes