Uue üldplaneeringu koostamine

Sillamäe Linnavalitsus teatab, et Sillamäe Linnavolikogu 28. aprilli 2016. a otsusega nr 121 „Sillamäe linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ning riigihanke korraldamiseks loa andmine" algatati Sillamäe linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Üldplaneeringu koostamise eesmärk on lahendada seadusekohase menetluse tulemusel „Planeerimisseaduse" § 75 lõikes 1 toodud üldplaneeringu ülesanded ning luua eeldused ühiskonnaliikmete vajadusi ja huve arvestava, demokraatliku, pikaajalise, tasakaalustatud ruumilise arengu, maakasutuse, kvaliteetse elu- ning ehitatud keskkonna kujunemiseks, soodustades keskkonnahoidlikku ning majanduslikult, kultuuriliselt ja sotsiaalselt jätkusuutlikku arengut.

Sillamäe Linnavolikogu 28. aprilli 2016. a otsusega nr 121 saab tutvuda Sillamäe Linnavalitsuses tööpäeviti kella 8.00-12.00 ja 13.00-16.00 ning Sillamäe linna veebilehel www.sillamae.

 

Algatamine: