Uue üldplaneeringu koostamine

Sillamäe Linnavalitsus teatab, et Sillamäe Linnavolikogu 30. märtsi 2021.a otsusega nr 150 „Sillamäe linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ning riigihanke korraldamiseks loa andmine" algatati Sillamäe linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Üldplaneeringu koostamise eesmärk on lahendada seadusekohase menetluse tulemusel „Planeerimisseaduse" § 75 lõikes 1 toodud üldplaneeringu ülesanded ning luua eeldused ühiskonnaliikmete vajadusi ja huve arvestava, demokraatliku, pikaajalise, tasakaalustatud ruumilise arengu, maakasutuse, kvaliteetse elu- ning ehitatud keskkonna kujunemiseks, soodustades keskkonnahoidlikku ning majanduslikult, kultuuriliselt ja sotsiaalselt jätkusuutlikku arengut.

Samuti otsusega nr 150 tunnistati kehtetuks Sillamäe Linnavolikogu 28. aprilli 2016.a otsus nr 121 „Sillamäe linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ning riigihanke korraldamiseks loa andmine".

Sillamäe Linnavolikogu 30. märtsi 2021.a otsus nr 150