Sotsiaaltoetused

Toetuste liigid
Toetus vähekindlustatud (madala sissetulekuga) isikutele ja peredele on:
1) vältimatu sotsiaalabi
2) kohamaksu toetus lasteaias

 

Toetus isikutele ja peredele on:
1) lapse sünnitoetus
2) koolimineku toetus
3) kooli õppeaasta alguse toetus
4) toetus gümnaasiumi medaliga lõpetanutele
5) matusetoetus
6) muud Sillamäe linna eelarvest finantseeritavad sotsiaaltoetused

 

AVALDUSED JA TAOTLUSED