Sillamäe linna üldplaneering

Sillamäe linna üldplaneering on kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 26.09.2002.a määrusega nr 43/102-m.

Sillamäe linna üldplaneeringu keskkonnamõju hindamine

 

  • Üldplaneering on muudetud järgmiste detailplaneeringutega:

-          Sillamäe Linnavolikogu 12.07.2006.a otsusega nr 38-o "Detailplaneeringu kehtestamine" (Sillamäe Kesk 2 (osaliselt), Kesk 2B, Kesk 2C, Kesk 2E, Kesk 2F, Ehitajate 1A, Ehitajate 1D, Ehitajate 1E, Ehitajate 1G, Ehitajate 1H, Ehitajate 1K, Ehitajate 3/1, 3/2, Türsamäe, Sõtke 1, Sõtke 2/17 maa-alade ja nendega piirnevate alade (Sillamäe sadama detailplaneering);

-          Sillamäe Linnavolikogu 25.03.2008.a otsusega nr 120 "Detailplaneeringu kehtestamine" (Sillamäel Kajaka tn 15 maa-ala detailplaneering);

-          Sillamäe Linnavolikogu 30.09.2008.a otsusega nr 134 "Sillamäel Pavlovi tn 6 ja selle lähiümbruse maa-ala detailplaneeringu kehtestamine";

-          Sillamäe Linnavolikogu 30.06.2008.a otsusega nr 152 "Sillamäel Tallinna mnt 7 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine";

-          Ida-Viru maavanema 17.04.2013.a korraldusega nr 1-1/2013/124 "Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "E20 Jõhvi-Narva teelõigu trassikoridori täpsustamine ja Narva ümbersõidu trassikoridori määramine".

-          Sillamäe Linnavolikogu 29.09.2016.a otsusega nr 160 "Sillamäel Tallinna mnt 1/3 ja 1/4, Tallinna mnt 3/7 ja Tööstuse 8 vahelise maa-ala detailplaneeringu kehtestamine".

-          Sillamäe Linnavolikogu 31.01.2017.a otsusega nr 185 "Sillamäel L. Tolstoi tn 2a, L. Tolstoi tänava ja N. Nekrassovi tänava vahelise maa-ala detailplaneeringu kehtestamine".

-          Sillamäe Linnavolikogu 27.04.2017. a otsusega nr 195 „Sillamäel Kajaka 16a maa-ala ja selle lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamine"

-          Sillamäe Linnavolikogu 29.11.2018. a otsusega nr 62 "Sillamäe territooriumil kulgeva Tallinn-Narva maanteelõigu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamine"

 

  • ÜLDPLANEERINGU JOONISED KOOS MUUDATUSTEGA (2006. aasta, mitteametlik)

ASENDIPLAAN

SKEEM  1

TERRITORIAALSE ARENGU VÕTMEELEMENDID

SKEEM  2

FUNKTSIONAALNE  TSONEERIMINE

LÄHTEOLUKORD                    M 1:  10 000

MAAKASUTAMISE  PLAAN   M 1 : 10 000

 

SKEEM 3/0

SKEEM 3

ERINEVATE  PERIOODIDE  HOONESTUSALAD

SKEEM  4

HARIDUS - JA LASTEASUTUSED

SKEEM  5

AMETASUTUSTE - JA ÜLDKASUTAVATE  HOONETE

MAA - ALAD

SKEEM  6

KULTUURI - JA SPORDI OBJEKTIDE MAA

SKEEM  7

TERVISHOIU - JA  HOOLEKANDEASUTUSTE  MAA - ALA

SKEEM  8

ÄRI - JA  TEENINDUSETTEVÕTETE  MAA - ALAD

SKEEM  9

TÖÖSTUSETTEVÕTETE  MAA

SKEEM 10

HALJASTUSE  SKEEM

SKEEM 11

LINNA  TÄNAVAD  JA TEED,RAUDTEED,TRANSPORDI ETTEVÕTED

SKEEM 12

LIIKLUSE  SKEEM

SKEEM 13

JALGRATTALIIKLUSE  SKEEM 

SKEEM 14

TEHNOVÕRKUDE   SKEEM 1

SKEEM 15

TEHNOVÕRKUDE   SKEEM 2

SKEEM 16

VAATAMISVÄÄRSUSED

SKEEM 17

KESKKONNAKAITSE

LOODUSKAITSEALAD  JA - OBJEKTID

SKEEM 18

RADIOLOGICAL DATA, LOCATION OF INVESTIGATION POINTS

SKEEM 19

TOTAL  TERRESTRIAL  EXPOSURE  RATE  MAP OF  SILLAMÄE

SKEEM 20

MAN - MADE  COUNT  RATE  MAP  OF  SILLAMÄE

SKEEM 21

PLANEERINGU  PIIRANGUTE  SKEEM

SKEEM 22

MUUDATUSED  JA  TÄPSUSTUSED MAAKONNAPLANEERINGULE

SKEEM 23

DETAILPLANEERINGUTE  ALAD

SKEEM 24

 

Skeemid.zip (täisresolutsioon)