Reklaam

Reklaami põhinõuded

Reklaam peab vastama „Reklaamiseaduses" sätestatud reklaami nõuetele.
Reklaam peab teostuselt, mõõtmetelt, linnakujunduslikult sobima ümbruskonda ning olema ohutu.
Reklaam ei tohi häirida paiknemise koha läheduses elavate või pidevalt viibivate inimeste huve.

 

Reklaami paigaldamise õiguslikuks aluseks on linnavalitsuse korraldus või reklaamiluba väljastava ametniku poolt väljastatav välireklaami paigaldusluba.

 

Paigaldusluba on nõutav statsionaarse ja mittestatsionaarse reklaami paigaldamiseks v.a juhtudel, kui reklaam on paigaldatud:
1) vastavalt linnavalitsuse loale toimuvatel kultuuri-, spordi- ja heategevuslikel üritustel;
2) teave ehituse ajaks „Ehitusseaduse" § 29 lõike 2 punktis 3 sätestatud informatsiooniga;
3) füüsiliste ja juriidiliste isikute reklaam pindalaga alla 0,5 m2 (kaasa arvatud), mis on paigaldatud linnavalitsuse poolt spetsiaalselt tasuta väljapanekuks rajatud reklaamikandjale.

 

Keelatud on reklaami paigaldamine selleks mittekohandatud ja -määratud kohtadele (nt telefoni- ja elektripostid, ehitiste seinad-uksed, piirdeaiad jne).

 

Reklaami paigaldamise loa saamiseks tuleb esitada:

Vormikohane täidetud taotlus-maksudeklaratsioon.

(1)   Taotlus-maksudeklaratsioonile lisatakse järgmised dokumendid:

1)      reklaami paigalduskoha maa, ehitise või ühissõiduki omaniku või valdaja kirjalik nõusolek reklaami paigaldamiseks;

2)      reklaamikavand koos vastavate mõõtude ja värvilahendusega;

3)      reklaami kande- või kinnituskonstruktsiooni kirjeldus või joonis;

4)      ehitiste fassaadile paigaldatava reklaami puhul fassaadijoonis koos paigalduskoha ja olemasolevate reklaamide äranäitamisega. Kui reklaam paigaldatakse Sillamäe 1940. - 1950. aastate miljööväärtuslikule hoonestusalale, võtta joonisele linnaplaneerija-peaarhitekti nõusolek;

5)      maa-alale paigaldamise korral asendiplaan 1:500 koos maapealsete ja maaaluste objektide ja tehnovõrkude äranäitamisega, kus on näidatud paigaldatava objekti asukoht. Asendiplaanile võtta tehnovõrkude valdaja kooskõlastus, kui reklaam paigaldatakse tehnovõrgu kaitsevööndisse.

6)      reklaamiobjekti paigaldamisel sõiduteede vahetusse lähetusse (tee kaitsevööndisse) on vajalik liiklusohutuse eest vastutava isiku või organi kooskõlastus.

7)      statsionaarse reklaami paigaldamisel tuleb eelnevalt taotleda selle püstitamiseks „Ehitusseaduses" ja „Sillamäe linna ehitusmääruses" ehitiste püstitamiseks ettenähtud load ja kooskõlastused.

 

Nõuetekohaste lisadega esitatud välireklaami paigaldamise taotlus-maksudeklaratsioon esitatakse Sillamäe Linnavalitsuse linnakantseleisse.