Taksoveoload

 

UUS ÜHISTRANSPORDISEADUS JA MOBIILSE RAKENDUSE KAUDU TAKSOVEO KORRALDAMINE

1.11.2017 jõustus ühistranspordiseaduse redaktsioon, millega võimaldatakse osutada platvormipõhist taksovedu. Seadus sätestab eraldi taksoveoliigina infoühiskonna teenuse vahendusel osutatava sõitjateveo, mille puhul nii tellimine kui hinna arvestamine peab toimuma läbi IT-platvormi.

Muudatuste tulemusel tekkis Eestis paindlik ja erinevaid huve arvestav tasakaalustatud taksoregulatsioon, mis samas ei tee kompromisse sõitja õiguste suhtes.

Taksoteenuse osutamine muudetakse paindlikuks ja teenust võib osutada ka infoühiskonna teenuse vahendusel nn platvormi kaudu. Kui takso tellimine ja hinna arvestamine toimub infoühiskonna teenuse kaudu, siis sellise veo tegemisel ei ole taksomeeter kohustuslik. Samuti ei kehti kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud hinnapiirid, kuna tarbija näeb sõidu maksumust juba taksot tellides. Muudel juhtudel peab kasutama taksomeetrit, kui näiteks sõitjad võetakse peale tänavalt ja taksopeatusest või kui takso tellimine toimub kõnekeskuse kaudu.

Lisaks jõustuvad muudatused, mille tulemusel kaotatakse taksojuhi ametikoolituse kohustus. Samuti annab seadus võimaluse osutada taksoveoteenuseid kogu Eesti territooriumil, arvestades iga omavalitsuse territooriumil kehtestatud nõudeid.

 

Uue seaduse kohaselt on võimalik taksovedu osutada kahel viisil:

  1.  nn traditsiooniline taksovedu, kus hinda arvestatakse taksomeetri abil ning takso peab olema varustatud seaduses sätestatud taksotunnustega, milleks on taksomeeter, printer, plafoon, hinnakiri ja kaubamärk taksol
  2. nn platvormipõhine taksovedu, kus tingimuseks on, et takso tellimine ja hinna arvestamine peab toimuma infoühiskonna teenuse vahendusel ning muid kohustuslikke taksotunnuseid sõidukil olema ei pea.

Mõlema taksoveoliigi puhul peavad olema täidetud järgmised seaduses sätestatud loakohustused:

  1. taksoveo korraldajal ehk vedajal peab olema taksoveoluba – annab õiguse korraldada taksovedu
  2. sõiduauto juhil peab olema teenindajakaart – annab õiguse töötada sõidukijuhina taksoveol
  3. sõidukil peab olema sõidukikaart – tõendab õigust kasutada sõidukikaardile kantud sõidukit taksoveol.

Kõiki lube annavad jätkuvalt välja kohaliku omavalitsuse üksused. Taotlus loa saamiseks tuleb esitada kas paberkandjal või elektrooniliselt kohaliku omavalitsuse üksusele. Elektrooniliselt on võimalik lube taotleda majandustegevuse registri veebilehe kaudu aadressil https://mtr.mkm.ee.

Nõuded platvormipõhisel taksoveol teenindajakaardi taotlejale

Teenindajakaardi taotleja peab vastama hea maine nõudele, mis tähendab, et ta ei tohi olla karistatud ühistranspordiseaduses (§ 57) sätestatud süütegude eest. Samuti peab isikul olema vähemalt B-kategooria mootorsõiduki juhtimise õigus (välja arvatud esmane või piiratud juhtimisõigus).

Nõuded platvormipõhisel taksoveol sõidukikaardi taotlejale ja sõidukile

Sõidukikaardi taotlemiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded:

  1. taotlejal peab olema kas taksoveoluba või teenindajakaart – olenevalt sellest, kas isik soovib tegutseda nii vedajana (vedude korraldajana) või ainult sõidukijuhina või mõlemana
  2. sõiduk peab olema kantud liiklusregistrisse ja selle viimasest tehnoülevaatusest ei tohi olla möödas rohkem kui 12 kuud
  3. taotleja peab olema sõiduki omanik või kasutaja kas registreerimistunnistuse alusel või kasutama sõidukit kasutuslepingu alusel

Lisaks peab teenindajakaardi taotleja, kes ei ole ise vedaja ja ei oma taksoveoluba, näitama sõidukikaardi taotlemisel ära vedaja taksoveoloa numbri, kellega lepingulises suhtes olles ta taksovedu teostama hakkab.

Ühistranspordiraja kasutamine

Ühistranspordirada võib platvormipõhist taksovedu osutava taksoga kasutada ainult juhul, kui parasjagu veetakse reisijat ja sõidukile on paigaldatud plafoon ning sõiduki parempoolsel välisküljel on nähtav vedaja nimi või kaubamärgiseaduse § 5 tähenduses õiguskaitset omav vedajale kuuluv või talle lepingu alusel kasutada antud kaubamärk. Kui sõidukile plafooni ja vedaja kaubamärki ei ole, siis ei tohi platvormitakso ka ühistranspordirada kasutada.

 

 

Täpsem info vajalike dokuemntide ja menetluste kohta saab alati uurida Riigiteatajast https://www.riigiteataja.ee/akt/122012018016?leiaKehtiv#para54
Enne taotluse esitamist peab taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardi kinnitamise taotleja tasuma riigilõivu.

Taksoveoloa, sõidukikaardi või teenindajakaardi andjale esitatud dokumente ei avaldata kolmandatele isikutele, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.

 

RIIGILÕIV

Lõivu tuleb maksta Sillamäe Linnavalitsuse rahandusosakonna arvelduskontole:

-Taksoveoluba  64 €

-Sõidukikaart     20 €

-Teenindajakaart 38€

Saaja: Sillamäe Linnavalitsus

Arvelduskonto: EE402200001120046930 (Swedbank) või EE921010552020392003  (SEB pank)

Avaldus ja sellele lisanduvad dokumendid saab tuua Sillamäe Linnavalitsusele kab. 208.

Dokumente saab saata ka e-maili teel, kuid need kõik peavad olema digitaalselt allkirjastatud.

 

 

 

Väljastatud taksoveoload

Taksovedaja

Reg. kood Auto number Auto Telefoni number

NIKOLAI KHROMOV

12192571

118 BLN

Ford Mondeo

55676826

ALEXANDER KHOROSHULIN

12163138

863 BFD

Volkswagen Passat  Variant

55582228

TAKSO ANDREI NIKOLAJEV

12169626

071 BBE

Volkswagen Passat 

5517475

Ilja Varankin

11940367

820MHF

Volvo S80

5587662

Vasiliy Soloviev

12904480

128TKJ

Toyota Avensis

55522729

Smile Taxi (Findream OÜ) 12838145   Äpp: SmileTaxi 6091515
Zeppelin BV OÜ 11935544 059BHC Toyota Avensis 55963915 (24H)