2.07.21

EELNÕUD 

Linnavolikogu istung 29.06.2021

 1. Sillamäe linna 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

Aruanne: https://www.sillamae.ee/majandusaasta-aruanne

LV protokoll  

 1. Riigihanke pakkumuse edukaks tunnistamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks loa andmine (üldplaneering)
 2. COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse taotlemine
 3. Projekti „Salapärase linna teemapargi loomine" taotluse esitamine
 4. Riigihanke pakkumuse edukaks tunnistamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks loa andmine (Ranna tn)
 5. Projekti „Integreeritud hoolekandeteenused Sillamäe linnas" taotluse esitamine
 6. Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni aruanne

 

 1. Linnavolikogu liikmete arvu määramine, valimisringkondade arvu, piiride ja ühtse numeratsiooni ning igas valimisringkonnas mandaatide arvu määramine

 

Linnavolikogu istung 27.05.2021

 1. Sillamäe linna 2021. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

Lisad 1,2,3

Seletuskiri

Seletuskiri, vene

 1. Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord

Lisa

Seletuskiri

 1. Riigihanke korraldamiseks loa andminevalgusfoorisüsteemide hooldus
 2. Sillamäe Linnavolikogu 28. märtsi 2019. a määruse nr 35„Korterelamute toetamise kord" muutmine

Õiend

 1. Sillamäe linna tunnustuse avaldamine

 

Linnavolikogu istung 11.05.2021

 1. Riigihanke pakkumuse edukaks tunnistamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks loa andmine (Sillamäe Vanalinna Kooli uue hoone ehitamine)

 

 1. Sillamäe Linnavolikogu 30. märtsi 2021. a otsuse nr 151 „Riigihanke pakkumuse edukaks tunnistamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks loa andmine" muutmine (Sillamäe Kultuurikeskuse parkla ehitamine)

 

Linnavolikogu istung 29.04.2021

 1. Sillamäe linna arengukava eelnõu vastuvõtmine ja avalikustamine

Lisa

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov ja aselinnapea Tatjana Ivanova

 1. Sillamäe Linnavolikogu 28. märtsi 2019. a määruse nr 35 „Korterelamute toetamise kord" muutmine

Õiend

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

 1. Isikliku kasutusõiguse seadmine

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

 1. Korteriomandi võõrandamine

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

 1. Riigihangete korraldamiseks lubade andmine, Ranna tn

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

 1. Projekti „Sillamäe dementsete päevakeskuse loomine" taotluse esitamine

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

Kaasettekandja arengunõunik Anton Makarjev

 1. Sillamäe linna ja Narva-Jõesuu linna vahelise piiri korrigeerimine

 Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

 1. Sillamäe Linnavolikogu määruste muutmine

Õiend

Vene

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Rants

 

Linnavolikogu istung 30.03.2021

1.Ülevaade õiguskorrast Sillamäe linnas ja Ida-Viru maakonnas

Ettekandja Narva politseijaoskonna juht Indrek Püvi

 1. Riigihankes pakkumuse edukaks tunnistamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks loa andmine

Ettekandja linnapea Tõnis Kalberg

 1. Loa andmine korteriomandite soetamiseks ning riigihanke korraldamiseks

Ettekandja sotsiaalhoolekandeosakonna juhataja Tatjana Bolšakova

Kaasettekandja LHA Lootus direktor Käthlin Kaurla

 1. Sillamäe linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ning riigihanke korraldamiseks loa andmine

Sillamäe linna üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eeldatava maksumuse arvestus

Vene

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

 1. Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Õiend

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

 1. Sillamäe Linnavolikogu 27. märtsi 2014. a määruse nr 10 „Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimiseks vahendite eraldamise kord" kehtetuks tunnistamine

Õiend

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

 1. Riigihanke pakkumuse edukaks tunnistamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks loa andmine

Vene

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

 1. Korteriomandite võõrandamine

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

 1. Lapsevanema osalustasu soodustuse andmine

Õiend

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Rants

10. Sillamäe Linnavolikogu sotsiaal- ja lastekaitsekomisjoni aruanne

Ettekandja komisjoni esimees Valeri Kuznetsov

 

Linnavolikogu istung 25.02.2021

1. Sillamäe linna arengukava, eelarvestrateegia ja valdkonnapõhiste arengukavade läbivaatamise ja muutmise algatamine

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

2. Riigihangete korraldamiseks lubade andmine, Vanalinna kool

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

3. Riigihangete korraldamiseks lubade andmine, tänavavalgustus

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

4. Projekti „Sillamäe Lasteaia Päikseke energiatõhususe tõstmine" taotluse esitamine, lasteaed Päikseke

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

5. Sillamäe linna kaasava eelarve menetlemise kord

Seletuskiri

vene keeles

Ettekandja aselinnapea Tatjana Ivanova

6. Sillamäe linna huvitegevus-, huviharidus- ja kultuuriasutuste võrgu korrastamine

vene keeles

Ettekandja aselinnapea Tatjana Ivanova, kaasettekandja linnapea Tõnis Kalberg

7. Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord

Seletuskiri

Ettekandja sotsiaalhoolekande osakonna juhataja  Tatjana Bolšakova, kaasettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Rants

8. Sillamäe Linnavolikogu rahanduskomisjoni aruanne

Ettekandja komisjoni esimees Valeri Abramovitš

 

Linnavolikogu istung 28.01.2021

 1. Sillamäe linna 2021. aasta eelarve vastuvõtmine, teine lugemine

Lisad 1,2,3

Vene

 1. Isikliku kasutusõiguse seadmineTervise tn 17
 2. Sillamäe Linnavolikogu 30. juuni 2020. a määruse nr 59„Erastamata korteriomandite üürnikele võõrandamise kord" muutmine

Seletuskiri

Vene

 1. Sillamäe Linnavolikogu revisjonikomisjoni aruanne

 

Linnavolikogu istung 10.12.2020

Riigihankes pakkumuse edukaks tunnistamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks loa andmine

vene keeles

Viru pst eskiis (joonis 1)

Viru pst eskiis (joonis 2)

Viru pst eskiis (joonis 3)

Viru pst eskiis (joonis 4)

 

Linnavolikogu istung 26.11.2020 

 1. Isikliku kasutusõiguse seadmine 

Isikliku kasutusõiguse seadmine (VKG - Veski sisetee) 

Isikliku kasutusõiguse seadmine (VKG - Veski tn)

Isikliku kasutusõiguse seadmine (VKG - Spordi tee L2)

Isikliku kasutusõiguse seadmine (VKG - Sõtke tn 12)

Isikliku kasutusõiguse seadmine (VKG - Kesk tn 30)

Isikliku kasutajaõiguse seadmine (Telia Eesti AS - Tervise tee)

Isikliku kasutajaõiguse seadmine ( Telia Eesti AS - Tervise tee L2)

Isikliku kasutajaõiguse seadmine (VKG - Tallinna mnt 1F)

 1. Riigihankes pakkumuse edukaks tunnistamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks loa andmine
 • Kesk ja Pavlovi tn ristmiku rekonstrueerimine
 1. Sillamäe Linnavolikogu 29. oktoobri 2020. a määruse nr 66 „Sillamäe linna arengukava 2020-2024" muutmine

Lisa

Seletuskiri

 1. Sillamäe Linnavolikogu 26. veebruari 2013. a määruse nr 89 „Sillamäe linnaüldhariduskoolide õpilaste koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord" muutmine

Vene

Seletuskiri

 1. Riigihanke korraldamiseks loa andmine
 2. Linnavolikogu õiguskomisjoni aruanne

 

Linnavolikogu istung 29.10.2020

 1. Sillamäe linna 2020. aasta IV lisaeelarve vastuvõtmine

Lisad 1, 2, 3

Seletuskiri

Seletuskiri, vene

 1. Sillamäe linna arengukava 2020-2024

Seletuskiri

Lisa

 1. Arvamus Sillamäe linnas asuva kalmistu ala kultuurimälestiseks tunnistamise kohta

Vene

 1. Isikliku kasutusõiguse seadmine 

Vene

 1. Riigihangete korraldamiseks lubade andmine

Vene

 1. Riigihangete korraldamiseks lubade andmine

Vene

 1. Riigihankes pakkumuse edukaks tunnistamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks loa andmine

Vene

 1. Riigihanke korraldamiseks loa andmine

Vene

 1. Haldusüksuse piiride muutmise ettepaneku esitamine Narva-Jõesuu Linnavolikogule

Vene keeles

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

 

Linnavolikogu istung 29.09.2020

 1. Isikliku kasutusõiguse seadmine, Ranna tänav L1
 1. Isikliku kasutusõiguse seadmineSõtke üldmaa
 1. Riigihangete korraldamiseks lubade andmine
 1. Projekti „Jäätmejaama rajamine Sillamäe linnas, I etapp"

esitamine

                                                                                   

Linnavolikogi istung 27.08.2020

 1. Sillamäe Linnavolikogu 20. detsembri 2018. a määruse nr 25 „Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019 – 2030+ ja selle tegevuskava heakskiitmine" muutmine

Lisa

Seletuskiri

 1. Sillamäe linna 2020. aasta III lisaeelarve vastuvõtmine

Lisa 1, 2, 3

Seletuskiri

 1. Riigihanke korraldamiseks loa andmine
 2. Riigihangete korraldamiseks lubade andmine

 

Toimetaja: olga ESKOR