Keskkonnakaitse

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

Keskkonnaamet teatab, et võtab menetlusse aktsiaseltsi SILLAMÄE SADAM (registrikood 10318973, aadress Kesk tn 2, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond, edaspidi ettevõte) veeerikasutuse keskkonnaloa taotluse.

Esitatud taotluse kohaselt taotletakse veeluba Sillamäe sadama (Kesk tn 2d, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond, katastritunnus 73501:001:0226) laiendamiseks: süvendamine mahus 1 604 000 m³, süvenduspinnase kaadamine mahus 800 000 m³, ning tahkete ainete paigutamine (sh kvaliteetne lähtekivim, lõhatud looduslik paekivi, moreen ja savikas peenliiv; süvendamisel saadud pinnas; killustik; graniitkivid; tetrapoodid; terastorust üksikvaiad ja horisontaalsidemed) mahus 4 992 561 m³. Keskkonnaluba taotletakse 20 aastaks.

Sillamäe sadama ehitamise ja laiendamise tarvis on ettevõte taotlenud seni kolm veeluba. Käesolev taotlus käib neljanda veeloa saamiseks, et jätkata töid. Tegevuse põhilised asjaolud ei ole ajas muutunud. Seega pole tegemist uue arendusega, arendustegevuse jätkamisel lähtutakse kehtivast detailplaneeringust.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), sisestades otsingusse registreerimisnumbri M-114334.

Soovi korral saab põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid taotlusele esitada kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, 51004 Tartu.

 

Keskkonnaloa eelnõu valmimisest ja selle avalikustamisest teavitab Keskkonnaamet ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Samuti saadetakse eelnõu tutvumiseks ja ettepanekute esitamiseks Sillamäe Linnavalitsusele."

 

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

Sillamäe Linnavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel.

Sillamäe Linnavalitsus  teatab, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Aktsiaselts Sillamäe-Veevärk (registrikood: 10339515) (aadress Ranna 5, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond, 40231) vee erikasutuse keskkonnaloa nr L.VV/329103 muutmise taotluse. Taotletakse põhjaveevõtu tähtaja pikendamist seoses põhjaveevarude ümberhindamisega.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee/.
Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile keskkonnaloa muutmise taoluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Pargi 15, 41537 Jõhvi. 
Keskkonnaloa muutmise loa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

 

 

Keskkonnakompleksloa muutmise taotluse menetlusse võtmise teade 

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 33, et Silpower Aktsiaselts registrikood: 10266472; aadress: Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Kesk tn 4, 40231) on esitanud 28.11.2019 Keskkonnaametile keskkonnakompleksloa nr L.KKL.IV-197728  muutmise taotluse nr T-KKL/1000582-2 (registreeritud Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 28.11.2019 menetlus nr M106744 dokumendi nr DM-106744-3 all) ning Keskkonnaamet on võtnud nimetatud taotluse menetlusse.  Ettevõtte käitluskoht asub aadressil Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Kesk tn 4, 40231 (edaspidi käitis). 
 
Ettevõte tegevusala on energia tootmine - kütuse põletamine käitises, mille summaarne nimisoojusvõimsus on vähemalt 50 MW.  
 
Esitatud taotlusega soovib ettevõte rajada uus koostootmisjaam ning suurendada biokütuse kasutamist. Käitis ei oma piiriülest mõju.  
 
Taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Jõhvi kontoris (Pargi 15, Jõhvi, info@keskkonnaamet.ee, tel 332 4401/ 332 4426). Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis aadressil https://kotkas.envir.ee/document_registry/. Kuni keskkonnakompleksloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi. Keskkonnakompleksloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja ajalehes Põhjarannik. 
 

Vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse meenetluse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teavitas 08.11.2019, et on võtnud menetlusse Osaühingu Kaurits poolt 01.11.2011 esitatud vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse Ida-Viru maakonnas Sillamäe linnas Sillamäe rannapromenaadi Sõtke jõe sildade ja kaldakindlustuse rajamiseks. Rannapromenaadi ja linna ühendamiseks on kavandatud kolm uut silda: Mere pst kergliiklustee sild (rekonstrueeritav), Majakovski tn jalgteesild ja Kajaka tn jalgteesild. Rekonstrueeritakse olemasolevale Pruulikoja jalgtee silla käsipuu. Lisaks on kavas seiklusraja sillana rajada „Robinsoni sild". Sõtke jõe ca 100 m pikkusel lõigul Mere pst silla ja Robinsoni silla piirkonnas on uhtumise kaitseks kavas kaldakindlustuse rekonstrueerimine. Nõlvade kindlustamisel on kaevemaht ca 90 m3 ja täiemaht ca 120 m3 . Mere pst silla juures on pärast sildade ehitustööde lõpetamist kavas Sõtke jõe ristlõike rekonstrueerimine, et taastada olemasolev sängi kuju. Majakovski ja Kajaka tn silla konstruktsioonid vette ei ulatu. Mere pst silla juures muutub silla rajamisel jõe reljeef peamiselt nõlvakindlustuse rekonstrueerimise tõttu. Robinsoni silla konstruktsioonide veealuse osa maht kuni 70 m3 ning väljakaeve maht 50 m3 . Sildade ehitusel ja ka Pruulikoja silla rekonstrueerimisel tuleb ligipääsu tagamiseks ja vee mööda juhtimiseks rajada ka ajutisi ehitusaegseid konstruktsioone mahuga kuni 565 m³. Ajutised rajatised likvideeritakse pärast töid kogu ulatuses. Veeseaduse (edaspidi VeeS) § 2 lg 2 koostoimes keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 41 lg 1 p 1 on vee erikasutuse aluseks vee erikasutuse keskkonnaluba ehk veeluba.

Kuni veeloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. KeÜS § 49 lg 1 alusel otsustatakse veeloa andmine 90 päeva jooksul nõuetekohase taotluse registreerimise kuupäevast (st alates 04.11.2019).

Veeloa menetlusse võtmisest teavitamine 

Osaühing Kaurits (registrikood 10451072, aadress Harju maakond, Kose vald, Saula küla, Kauri, 75117) esitas Keskkonnaametile 18.10.2019 kirjaga taotluse vee erikasutustööde teostamiseks Sillamäe rannaalal. Veeseaduse § 2 lõike 2 ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 41 lõike 1 punkt 1 koostoimes on tegemist vee erikasutuse keskkonnaloaga, mida edaspidi nimetatakse veeloaks. Veeluba taotletakse Sillamäe rannapromenaadi rajamisega seotud vee erikasutustööde tegemiseks. Vee erikasutustööd viiakse läbi Sillamäe linnas Sõtke üldmaa kinnistuga (katastritunnus 67405:002:0348, registriosa nr 11026050) ja  Ranna üldmaa kinnistuga (katastritunnus 73501:001:0411, registriosa nr 11065150) piirneval merealal Narva lahes. Vee erikasutuse käigus teostatakse süvendustöid mahuga kuni 829 m³ ja tahkete ainete uputamist mahuga kuni 894 m³. Veeluba taotletakse tähtajaga kuni 30.06.2021.

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse taotluse veeloa saamiseks ning teavitanud sellest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. KeÜS § 49 lõike 1 kohaselt on veeloa andmise menetluse aeg 90 päeva nõuetekohase taotluse saamisest arvates. Nõuetele vastav taotlus registreeriti 18.10.2019.

 

Kiirgustegevusloa taotluse menetluse algatamise teade

Sillamäe Linnavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 24 alusel.

Keskkonnaamet teatas, et võtnud menetlusse NPM Silmet OÜ (registrikood: 10294959) (aadress Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Kesk tn 2, 40231) kiirgustegevusloa taotluse. NPM Silmet OÜ kavandatavaks kiirgustegevuseks on looduslikke radionukliide (U-238, Th- 232) sisaldava tooraine, kolumbiidi ja tantaliidi töötlemine; töötlemise käigus tekkiva looduslike radionukliide (U-238, Th-232) sisaldava NORM-jäägi käitlemine sh NORM-jäägi ohutustamine. Kiirgustegevus toimub aadressil Kesk tn 2, 40231 Sillamäe linn, Ida-Viru maakond. Kiirgustegevusluba antakse kuni viieks (5) aastaks.

 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 43 lg 2 Sillamäe Linnavalitsus esitab kirjalik arvamuse kiirgustegevusloa taotluse kohta 1 kuu jooksul taotluse saamisest.

 

Kuni kiirgustegevusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult kuni taotluse lahendamiseni ehk kuni 7. jaanuarini 2019.

Kiirgustegevusloa taotlusega saab ette teatamisel tutvuda Sillamäe Linnavalitsuses (aadress: Kesk 27, 40231 Sillamäe; telefon: 3925700; e-post: linnavalitsus@sillamae.ee).