Tänavakaubandus

Tänavakaubanduse korral müüb kaupa või teenust linnavalitsuse lubatud tänaval või teises üldsusele avatud samalaadses kohas kaubanduse korraldaja omandis või valduses oleva müügikoha kaudu müügipileti alusel tegutsev kaupleja või isik, kes müüb kaupa või teenust väljaspool majandus- või kutsetegevust tänava- või turukaubanduse korras.

Tänavakaubanduseks ei loeta kaupleja müügikoha hooajalist laiendamist väljapoole ettevõtte siseruume nende vahetus läheduses.

Tänakaubandust reguleerib Sillamäe Linnavolikogu määrus nr 76 "Tänava- ja turukaubanduse kord"

 

Tänavakaubanduse müügipileti taotlus esitatakse käesoleva määruse lisas toodud vormil Sillamäe Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) arenguosakonnale.

Taotluses esitatakse järgmised andmed:
 1) taotleja ärinimi, registrikood ja kontaktandmed või füüsilise isiku nimi, isikukood, viimase puudumisel sünniaeg ja kontaktandmed;
 2) kaupade või teenuste loetelu, millega soovitakse kaubelda;
 3) kauplemisperioodi alguse ja lõpu kuupäev;
 4) kasutatava inventari kirjeldus;
 5) piirkond/koht, kus soovitakse kaubelda;
 6) kauplemisaeg;
 7) toidukaupadega kauplemisel andmed majandustegevusteate või tegevusloa kohta toiduseaduse tähenduses;
 8) kinnitus, et linna võrgust vee- ja kanalisatsiooniteenuse või elektri tarbimisel tagab kaupleja nõuetekohaste ühenduste loomise, teenuse mõõtmise ja teenuse eest tasumise;
 9) taotleja allkiri.

Taotlusele lisatakse:
 1) müügikoha inventari joonised või fotod;
 2) kinnistu omaniku nõusolek, kui taotletav müügikoht ei asu linna omandis oleval kinnistul.

Nõuded tänavakaubanduse müügikohale

 

  Tänavakaubanduse müügikoht peab vastama järgmistele nõuetele:
 1) müügikoht vastab müügipileti tingimustele;
 2) müügikoht ei takista liiklust ega piira liiklejate nähtavust;
 3) müügikohta välimus sobib ümbritsevasse keskkonda;
 4) müügikoha tegevus tagab heakorra ja ei takista linnal heakorranõuete täitmist;
 5) müügikoht on kavandatava kauba või teenuse müügiks sobiv, arvestades teisi ohutuse nõudeid;
 6) müügikoht ei sega linna poolt korraldatavate avalike ürituste läbiviimist;
 7) müügivälisel ajal on müügikoht tänavalt või üldsusele avatud samalaadsest kohast eemaldatud või võetud kasutusele piisavad meetmed müügikoha lõhkumise või omavolilise ümberpaigutamise vastu;
 8) müügiperioodi lõppemisel taastab müüja tänavakaubanduse müügikoha paigaldamisega rikutud tänavakatendid, muru jmt.

 

Registreerimistaotluse võib esitada paberkandjal (kantseleisse kab 215) või posti teel või digitaalselt aadressil: linnavalitsus@sillamae.ee

Taotluse peab allkirjastama juhatuse liige, füüsilisest isikust ettevõtja või muu allkirjastamiseks volitust omav isik.

Digitaalselt esitamisel taotlus peab olema ka digitaalselt allkirjastatud ID-kaardiga. Allkirjastamata avaldusi ei võeta vastu.

 

Tänavakaubandus toimub Sillamäel linnavalitsuse poolt välja antud müügipileti alusel.

Müügipileti hind on kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 28. mai 2015.a määrusega nr. 32.

Müügipileti hinnad:

 

üks kalendripäev

üks kalendrikuu

Tänava- ja turukaubandus üks müügikoht suurusega kuni 10 m²

3 eurot

30 eurot

Tänava- ja turukaubandus üks müügikoht suurusega üle 10 m²

6 eurot

50 eurot

Kaubandus avalikul üritusel üks müügikoht suurusega kuni 10 m²

4 eurot

 

Kaubandus avalikul üritusel üks müügikoht suurusega üle 10 m²

8 eurot

 

 

Sillamäe Linnavalitsus võib otsustada tasuta müügipileti väljastamise või vähendada müügipileti hinda:

1) kaubandusele heategevuslikel eesmärkidel korraldatavatel avalikel üritustel, kui müügitulu kasutatakse ürituse eesmärkide saavutamiseks;

2) kaubandusele avalikul üritusel ürituse sponsoritele nende ja Sillamäe linna vahel sõlmitud lepingus kokkulepitud müügikohtades kauplemiseks;

3) tänava- ja turukaubanduse korral müüjale, kes müüb kaupa või osutab teenust väljaspool majandus- või kutsetegevust, kui müüja on üle 60-aastane Sillamäe linna elanik.