Projektist

Sillamäe linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise aluseks on Euroopa Liidu direktiivides sätestatu, mille eesmärgiks on tagada klientidele nõuetekohane joogivesi ja reovee häireteta kanaliseerimine tekkekohast puhastisse. Peale amortiseerunud ja lekkivate torude vahetamist muutub vee edastamine tarbijatele tunduvalt efektiivsemaks. Reoveepuhastusjaama rekonstrueerimisega vähenevad lämmastiku ja fosfori kontsentratsioonid Soome lahte suunduvas heitvees, mis aitab kaasa veekogu paremale kaitsele ja ökoloogilisele potsensiaalile. Projekti lõppedes peab tarvitava vee kvaliteet olema oluliselt paranenud, trasside veeleke minimaliseeritud, põhjaveevõtt vähenenud, pinna- ja põhjavee kvaliteet paranenud ning Soome lahte suunduva heitvee reostuskoormus vähenenud tänu efektiivsemale reoveepuhastusprotsessile. Seega peab Sillamäe linna vee- ja kanalisatsioonisüsteem olema viidud kaasaegsele tasemele ja töötama vastavuses kehtivatele õigusaktidele.

 

Olme- ja reovee direktiivide rakendamine toimub läbi projekti „Sillamäe linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine", mille planeeritavad albikõlblikud kulud on ca 16 miljoni euro ja millest ca 73% kaasfinatseerib Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Projekti elluviimine algas rahastamisotsusega nr 1-25/18, 18.12.2008, ja lõpeb 31.12.2004. Projekti rakendamine hõlmab üle 20 hankemenetluse läbiviimist, et leida edukad töövõtjad.

 

Käesoleval ajal teostab hanke „ Sillamäe vee- ja kanalisatsiooni ja pumplate projekteerimis- ja ehitustöö" (I etapp) elluviimist peatöövõtja AS Merko Ehitus Eesti, mille raames projekteeritakse ja rekonstrueeritakse joogiveetorustikku ca 10,6 km, isevoolset kanalisatsioonitorustikku ca 14,2 km, survekanalisatsiooni ca 0,6 km, puurkaevpumplaid 11 tk, II astme survetõstepumplaid 2 tk, joogiveetöötlusjaamu 1 tk, reoveepumplaid 2 tk. Eelnimetatud töödele teostab omanikujärelvalvet TSM Projektijuhtimise OÜ. Tööd peavad olema lõpetatud 16.08.2012.

 

Hanke „Sillamäe reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd" elluviimist teostab peatöövõtja Skanska EMV AS. Uue tehnoloogiaga reoveepuhasti koos heitvee süvamerelasuga peab valmis saama 30.09.2013. Reoveepuhasti projekteerimis- ja ehitustööde üle teostab omanikujärelvalvet Infragate Eesti AS.

 

Hange „Sillamäe linna torustike ja puurkaevude rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd, II etapp", mille elluviimist teostab peatöövõtjana AS Merko Infra, sai võimalikuks tänu I etapi hankemenetluse teostamise ajal püsinud riigi madalale majandusseisule. Eelnimetatud hanke raames projekteeritakse ja rekonstrueeritakse projekti kogumaksumust suurendamata järgmisi täiendavaid objekte: veetorustikke ca 10 km, isevoolset kanalisatsioonitorustikke ca 11,5 km, survekanalisatsioonitorustikke ca 1,3 km, puurkaeve 2 tk. Samas toimub ka veekvaliteedi tõstmise eesmärgil ultraviolettseadmete paigaldamine II astme survetõstepumplatele ning pumplale nr 8. Omanikujärelvalvet teostatavate tööde üle teostab Infragate Eesti AS ja tööd peavad olema lõpetatud 31.08.2014.

 

Hanke „AS Sillamäe-Veevärk survepesuauto ostmine" tulemusena sõlmiti ostu-müügi leping OÜ`ga KEIL M.A. Survepesuauto, mis koosneb baasautost ja pealisehitisest, jõudis Sillamäele detsember 2011. Käesoleva aasta 1. kvartalis on teostatud neli hankemenetlust kalluri, ekskavaatori, dispetšersõiduki ja mobiilse avariitöökoja tehniliste hankedokumentide koostamiseks. Hooldusmasinate ostmiseks läbiviidavate hankemenetlustega on plaanis alustada 2. kvartalis 2012 ning loodan ka sellel aastal neid masinaid näha Sillamäel.

 

Aimeli Laasik
projektijuht