Sillamäel toimus kriisireguleerimise õppus SIREEN (18.09.2014)

Päästeameti Ida päästekeskus korraldas koostöös AS-iga Baltic Chemical Terminal (BCT),

Sillamäe Linnavalitsuse ja teiste partneritega septembris Sillamäe linnas regionaalse kriisireguleerimise õppuse. 15. aprillil Sillamäe Kultuurikeskuses toimuvatel avalikel koosolekutel teavitatakse sellest linnaelanikke.
Õppuse legendi järgi põhjustab Sillamäe sadamas AS BCT terminali juures mäest alla liikunud ja juhitavuse kaotanud veoauto eksporttorustiku purunemise. Selle tagajärjel tekib maapinnale vedelast ammoniaagist ja vedelväetisest loik. Lekke tulemusena aurustub osa ammoniaagist ja moodustub pilv, mis levib linna kohale. 
Õppuse üldjuhi, päästekeskuse kriisireguleerimise büroo juhataja Maido Nõlvaku sõnul on hädaolukorraks valmistumisel üks efektiivsemaid vahendeid õppus. „Õppusega kontrollime hädaolukorra lahendamise plaanide paikapidavust ja läbi harjutamise saavutame parema valmisoleku. Nii tagame elanikkonna ning loodus- ja majanduskeskkonna kaitse," rääkis Nõlvak, kes lisas, et antud õppuse üks suurem eesmärk on tõsta Sillamäe linna elanike teadlikkust ohu korral tegutsemiseks ning kontrollida inimeste käitumist ohusireeni rakendumisel. 

Ohusireen käivitatakse Sillamäe linnas 18. septembril toimuva staabiõppuse käigus. See tähendab, et vastavalt käitumisjuhistele peavad kõik sellel ajal piirkonnas viibivad inimesed varjuma hoonetesse või ohualast lahkuma.
AS BCT transiiditerminal käitleb Sillamäe sadamas ammoniaaki ja vedelväetiseid aastast 2009. Seoses asjaoluga, et veeldatud ammoniaak on ohtlik aine, loetakse terminal suurõnnetuse ohuga ettevõtteks. Terminal on projekteeritud kõiki ohutusnorme arvestades, ettevõte on pädevate asutustega kooskõlastanud kohustusliku dokumentatsiooni, seal töötab koolitatud personal ning rakendatakse kõiki ohutusabinõusid, mis peaksid välistama ammoniaagi sattumise väliskeskkonda. Riskide maandamisele vaatamata peab elanikkond olema teadlik käitumisjuhistest avariiolukorras. 
Õppusel osalevad: Päästeameti Ida päästekeskus, Häirekeskus, Sillamäe sadam, AS BCT, Sillamäe linnavalitsus, Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuur, Terviseamet, Keskkonnaamet, Keskkonnainspektsioon ning Sillamäel asuvad ettevõtted ja elanikud.

Ammoniaagi ohtlikkus

Ammoniaak on normaaltingimustel spetsiifilise terava ja ärritava (nuuskpiirituse) lõhnaga värvitu sööbiv gaas. Ainet transporditakse rõhu all veeldatult. Teatud tingimustel läheb veeldatud olekust kiiresti gaasilisse. Atmosfääris moodustab külma valge udupilve, mis püsib maapinnal. Soojenedes tõuseb gaasipilvena üles. Oksüdeerivate gaasidega kokkupuutel moodustab plahvatusohtliku segu. Suure kontsentratsiooni ja tugeva kuumenemise korral tuleohtlik.

Mõju tervisele Ärritab tugevasti silmi ja hingamisteid. Põhjustab pisaravoolust, nina-kurguvalu, köha, hingamisraskust, valu rindkeres. Suuremate kontsentratsioonide korral võib tekkida raske hingamisteede ja kopsude kahjustus, s.h kopsuturse, võimalik on äkksurm. Niiskusega reageerides tekib söövitav ammooniumhüdroksiid, mis kahjustab silmi ja nahka. Kontakt veeldatud ammoniaagiga põhjustab söövitust ja raskekujulisi külmakahjustusi.

 OHUST SAAD TEADA: · kuuldes ohusireeni signaali · kuuldes vastavat teavet valjuhääldist · saades täiendavat informatsiooni raadiost või televiisorist · tundes spetsiifilist teravat lõhna ning tundes ärritust kurgus ja silmades

KÄITUMISJUHISED:

  • Väljas viibides liigu risti tuule suunaga ohualast kaugemale, vältides orge ja kattes hingamisteed. Kui ohualast pole võimalik lahkuda, siis varju siseruumidesse (va kelder).
  • Autos olles sulge uksed ja aknad ning lülita välja ventilatsioon. Lahku kiiresti ohualast.
  • Siseruumides viibides sulge aknad ja uksed ning lülita välja ventilatsioon ja/või sulge tuulutusavad.
  • Lõhna tundes hoia suu ja nina ees niiskeid rätikuid ning mine ülemistele korrustele.
  • Ära mine õue enne ohu möödumist - ilma ohutusvahenditeta välja minek võib lõppeda tervisekahjustuse või surmaga.
  • Ära mine keldrisse vahetult peale ohu möödumist. Keldrisse pääsenud ammoniaak võib püsida seal veel pikemat aega.
  • Ära kasuta lahtist tuld.
  • Lülita sisse Vikerraadio või Raadio 4 või telekanal ETV ja kuula antavaid käitumisjuhiseid. Informatsiooni saad ka veebileheküljelt www.rescue.ee ja päästeala infotelefonilt 1524.
  • Kasuta telefoni ainult tõsisel vajadusel, et mitte koormata telefoniliine.
  • Vajadusel pöördu arsti poole.

 

Hädaabinumber 112 - kiire abi õnnetuse korral, kui ohus on elu, tervis, vara.

Päästeala infotelefon 1524 - nõuanded ja info tuleohutuse ja pääste valdkonnas.

Mürgistusteabekeskus 16662 - nõuanded ja käitumisjuhised mürgistusjuhtumi korral.

Perearsti nõuandetelefon 1220 - nõuanded ja esmase abi juhised tervisemurede puhul.