Linn täna

Sillamäe on Ida-Viru merevärav ja arengumootor, multikultuurne, mitmekesise majandusega sotsiaalselt turvaline kiiresti arenev loodust säästev tuntud linn Eestis ja Põhja-Euroopas, kus on unikaalne miljööväärtuslik elukeskkond, Euroopa tasemel konkurentsivõimelised tingimused ettevõtluseks ja soodsad võimalused elanikele eneseteostuseks ning väärikaks eluks.

 

Sillamäe positsioon Ida-Virumaal ja Eestis tervikuna on tugevnev. Eelkõige on selle põhjuseks viimaste aastate hoogne majandusareng, sadama ehitamine ja avatud tööturg. Sillamäe soodne asukoht Euroopa Liidu idapiiril, vaba tootmismaa koos hästi toimiva ettevõtlust toetava tugistruktuuriga, linnavõimu soosiv suhtumine ettevõtlikkusse ja jõupingutused linna elukeskkonna parandamiseks, tihenevad koostöö- ja majandussidemed ning investeeringud inimkapitali arengusse loovad eeldused linna konkurentsivõime kasvuks. Linna arengu olulisteks märksõnadeks on sidususe suurenemine Eesti teiste piirkondadega ning rahvusvahelistumine majanduses. Eesti kodakondsust omavate inimeste arvu kasv, riigikeele oskuste omandamine, teenuste kvaliteedi parandamine ja mitmekesistamine ning turismi sihtkoha maine suurendamine ja selleks infrastruktuuri arendamine lubavad Sillamäel osaleda paremini piirkondlikus koostöös ja suurendada paindlikkust konkurentsis teiste piirkondadega.

 

Linna juhtimine on olnud poliitiliselt stabiilne. Sillamäe tähtsus ja võimekus regiooni arengu kavandamises ja elluviimises on kasvanud. Regionaalne koostöö teiste kohalike omavalitsuste üksustega on muutunud olulisemaks ja selle kinnituseks on mitmetes ühisprojektides osalemine. Viimastel aastatel on linna võimuorganid rohkem tähelepanu pööranud arendustegevusele. Seoses rahastamisvõimaluste mitmekesistumise ja teenuste osutamise täiustamise vajadustega, ollakse huvitatud teatud teenuste tellimisest mittetulundusühingutelt ja mõningate linnavara haldamise funktsioonide üleandmisest sihtasutustele.

 

Sillamäe - värskete meretuulte linn  - on avatud uutele ideedele ja võimalustele.