12/05/22

Valimisringkond

Volikogu võttis 29.06.2021 istungil vastu otsuse nr 169, millega:

- määrati Sillamäe Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 21

- otsustati moodustada üks valimisringkond nr 1 Sillamäe Linnavolikogu järgmise koosseisu valimiseks. Valimisringkonna nr 1 piiriks on Sillamäe linna haldusterritooriumi piir, mis on kantud maakatastrikaardile ja tähistatud nimetahvlitega riigiteedel ning linnatänavate ääres.

- määrati valimisringkonnas nr 1 mandaatide arvuks 21.

Linnavolikogu liikmete arvu määramine, valimisringkondade arvu, piiride ja ühtse numeratsiooni ning igas valimisringkonnas mandaatide arvu määramine 

 

Volikogu võttis 23.09.2021 istungil vastu otsuse nr 172, millega:

- Moodustada 2021. aasta Sillamäe Linnavolikogu valimise läbiviimiseks Sillamäe linna haldusterritooriumil kolm jaoskonnakomisjoni ning nimetada nende esimehed, liikmed ja asendusliikmed vastavalt lisale.

- Sillamäe Linnakantseleil avaldada otsus ajalehes "Sillamäeski Vestnik".


Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine

Lisa jaoskonnakomisjonid

 

Sillamäe linna valimiskomisjon

Volikogu võttis 29.06.2021 istungil vastu otsuse nr 170, millega:

 - nimetati Sillamäe linna valimiskomisjoni liikmeteks Sirle Kupts, Nadežda Kaneva, Irina Oks ja Irina Uljanova

- nimetati Sillamäe linna valimiskomisjoni esimeseks asendusliikmeks Marina Kostjukevitš ja teiseks asendusliikmeks Ksenia Januševskaja

"Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse" § 14 lõike 4 järgi on Sillamäe linna valimiskomisjoni esimeheks linnasekretär.

Sillamäe linna valimiskomisjoni moodustamine 

 

Sillamäe Linnavalitsus võttis 12.08.2021 istungil vastu korralduse nr 590, millega määrati Sillamäe linna valimiskomisjoni asukohaks Kesk 27, Sillamäe linn.

Valimiskomisjoni asukoha määramine

 

Sillamäe linna valimiskomisjon võttis 13.08.2021 istungil vastu otsuse nr 1, millega valiti Sillamäe linna valimiskomisjoni aseesimeheks Sirle Kupts.

Sillamäe linna valimiskomisjoni aseesimehe valimine

 

Sillamäe linna valimiskomisjon võttis 13.08.2021 istungil vastu otsuse nr 2, millega:

- määrati Sillamäe linna valimiskomisjoni tööajad 17. oktoobril 2021. a toimuvate kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste korraldamiseks alljärgnevalt:

1. kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks kandidaatide registreerimiseks esitamise algusest kuni kandideerimisest loobumise viimase päevani, s.o 18. augustist 2021. a kuni 15. septembrini 2021. a (k.a) tööpäevadel (v.a 7. ja 9. septembril 2021. a) kell 9.00-12.00 ja 13.00-16.30;

2. 7. septembril 2021. a kell 9.00-12.00 ja 13.00-18.00;

3. 9. septembril 2021. a kell 9.00-12.00 ja 13.00-19.00;

4. 16. septembrist kuni 10. oktoobrini 2021. a igal esmaspäeval kell 9.00-12.00;

5. 11. oktoobrist kuni 16. oktoobrini 2021. a kell 12.00-20.00, 17. oktoobril 2021. a kell 9.00-23.00;

6. 18. oktoobril 2021. a kell 10.00-16.30;

7. 9. septembril 2021. a kell 18.00 toimub kandidaatide registreerimine ja erakondade, valimisliitude ning üksikkandidaatide järjekorra andmise liisu heitmine;

8. 18. oktoobril 2021. a kell 10.00 toimub häälte teistkordne ülelugemine Sillamäe Linnavalitsuse saalis asukohaga Kesk 27, Sillamäe linn.

- otsustati, et vastavalt töö mahule ja vajadusele koguneb komisjon toiminguid ja otsustusi tegema ka väljaspool kinnitatud aega.

Sillamäe linna valimiskomisjoni tööaja määramine

Sillamäe linna valimiskomisjoni istungi protokoll

 

Sillamäe linna valimiskomisjon võttis 6.09.2021 istungil vastu otsuse nr 3, millega:

1. Registreeriti 17. oktoobril 2021. a toimuvateks Sillamäe Linnavolikogu valimisteks Valimisliit Värsked Sillamäe Tuuled.

2. Määrati Valimisliidu Värsked Sillamäe Tuuled nimelühend – VL VST.

Sillamäe linna valimiskomisjoni istungi protokoll

Sillamäe linna valimiskomisjoni otsus nr 3

 

Sillamäe linna valimiskomisjon võttis 9.09.2021 istungil vastu otsuse nr 4, millega:

Registreeris 17.oktoobril 2021.a toimuvateks Sillamäe linna volikogu valimisteks kandidaadid ja andis neile registreerimisnumbrid. 

Sillamäe linna valimiskomisjoni istungi protokoll

Sillamäe linna valimiskomisjoni otsus nr 4

 

Sillamäe linna valimiskomisjon võttis 1.10.2021 istungil vastu otsuse nr 5 ja 6, millega:

  1. Tühistada kandidaadi registreerimine.
  2. Määrati Sillamäe Linnavolikogu liikmeks asendusliige.

Sillamäe linna valimiskomisjoni istungi protokoll

Sillamäe linna valimiskomisjoni otsus nr 5

Sillamäe linna valimiskomisjoni otsus nr 6

 

Sillamäe linna valimiskomisjon võttis 11.11.2021 istungil vastu otsuseid nr 11-14:

 

  1. Valimistulemuste kindlakstegemine 17.oktoobril 2021.a toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimisel Sillamäe linna valimisringkonnas nr 1.
  2. Sillamäe Linnavolikogu liikmete registreerimine.
  3. Sillamäe Linnavolikogu asendusliikmete registreerimine.
  4. Sillamäe Linnavolikogu lisamandaatide registreerimine.
  5. Sillamäe Linnavolikogu kokkukutsumine.

Sillamäe linna valimiskomisjoni istungi protokoll nr 6

Sillamäe linna valimiskomisjoni otsus nr 11

Sillamäe linna valimiskomisjoni otsus nr 12

Sillamäe linna valimiskomisjoni otsus nr 13

Sillamäe linna valimiskomisjoni otsus nr 14

 

Sillamäe linna valimiskomisjon võttis 26.11.2021 istungil vastu otsuse nr 16, millega:

  1. Peatas Sillamäe Linnavolikogu liikme Tõnis Kalberg volitused ja määras Sillamäe Linnavolikogu liikmeks asendusliige Irina Turbina.

Sillamäe linna valimiskomisjoni istungi protokoll

Sillamäe linna valimiskomisjoni otsus nr 16

 

Sillamäe linna valimiskomisjon võttis 3.12.2021 istungil vastu otsuse nr 17, millega:

  1. Peatas Sillamäe Linnavolikogu liikme Aleksei Stepanovi volitused ja määras Sillamäe Linnavolikogu liikmeks asendusliige Vjatšeslav Nikitin

Sillamäe linna valimiskomisjoni otsus nr 17

 

Sillamäe linna valimiskomisjon võttis 12.05.2022 istungil vastu otsuse nr 1, millega:

 

  1. Taastas Anton Makarjevi volikogu liikme volitused ja lõpetas Vjatšeslav Nikitini volikogu asendusliikme volitused.

Sillamäe linna valimiskomisjoni istungi protokoll nr 1

Sillamäe linna valimiskomisjoni otsus nr 1