20/05/21

SILLAMÄE LINNA KAASAV EELARVE

20.05.2021

Sillamäe kaasava eelarve hääletamise tulemused on selgunud

Tänasel istungil kinnitas linnavalitsus kaasava eelarve hääletustulemused. Kaasava eelarve rahvahääletusel osales kokku 503 linlast.

Valdav osa ehk 483 inimest, andis oma hääle elektroonselt ning 20 paberil. Elanikul oli võimalus anda hääl kahe enim meeldiva idee poolt. Kokku anti 782 häält.

Kõige enam hääli said idee "Tuleviku park"(175), idee "Lastele sobiliku mänguväljaku rajamine männimetsas" (133) ja idee "Koerte jalutus- ja dresseerimisplatsi rajamine" (112). 175 poolthäälega võitis idee „Tuleviku park".

Mis on „Tuleviku park" ja milline see hakkab välja nägema?

„Tuleviku park"on kaasaegne multifunktsionaalne ürituste korraldamise koht Sillamäe linnapargis. Sillamäe 2021. a kaasava eelarve raames on võimalik teostada „Tuleviku pargi" rajamise 1. etapp. Esimeses etapis valmib eskiisprojekt, kus on välja toodud objekti stiililahendus, asukoht, funktsionaalsus, luuakse elektriühendus ja rajatakse vabaõhulava.

Sillamäe kaasava eelarve realiseerimiseks on kavandatud 30 000 eurot. Võidutöö on planeeritud realiseerida 2021. aasta jooksul.

 

23.04.2021

Sillamäe kaasava eelarve rahvahääletus toimub 3.-14. mail 2021

Hääletus algab 3. mail ja lõpeb 14. mail. Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukohana on rahvahääletuse ajal rahvastikuregistrisse kantud Sillamäe linn. Elanikul on võimalus anda hääl kahe enim meeldiva idee poolt.

Hääletada saab elektrooniliselt infosüsteemis Volis (www.volis.ee), kus tuleb end identifitseerides ID-kaardi, mobiil-IDga või Smart-ID-ga. Mitu korda hääletades läheb arvesse viimasena antud hääl. Hääletajal on võimalik oma hääletusvalikut muuta, kuni hääletus on avatud.

Elanikud, kellel ei ole arvuti kasutamise võimalust saavad hääletada Sillamäe linnavalitsuse hoones (Kesk 27). Sel juhul tuleb esitada isikut tõendav dokument. Linnavalitsuse hoone on hääletamiseks avatud tööpäevadel kella 08.00-st kuni 16.30-ni.

Tuletame meelde, et rahvahääletusele pääsesid 13 ideed, nende hulgas on koerte jalutus- ja dresseerimisplatsi rajamine, I.Pavlovi nimelise pingi paigaldamine, rahvusliku puidust kiike paigaldamine, elektritõukerataste hoiukohtade BiKeep rajamine, lamamistoolide paigaldamine terviseraja ja mereranna vahelisele alale. 

Tutvu kõigi ideedega, mis pääsevad rahvahääletusele

 

12.04.2021

Sillamäe kaasava eelarve rahvahääletusele läheb 13 ideed

Spetsialistidest koosnev komisjon hindas ideekorjele laekunud kõiki – 27 ideed, neist 13 pääsevad  edasi rahvahääletusele.

Kaasava eelarve komisjon hindas ja kontrollis laekunud ideede vastavust Sillamäe kaasava eelarve tingimustele. Laekunud ettepanekud  analüüsiti ajalisest, rahalisest, tehnilisest ja õiguslikest aspektidest. Hääletusest jäid kõrvale need ideed, mis ei vasta Sillamäe linna kaasava eelarve menetlemise korraga esitatud tingimustele. Mõned ideed ei pääsenud edasi, sest nende realiseerimine on juba planeeritud linna muudest vahenditest.

Rahvahääletusele pääsenud ideede hulgas on koerte jalutus- ja dresseerimisplatsi rajamine, I.Pavlovi nimelise pingi paigaldamine, rahvusliku puidust kiike paigaldamine, elektritõukerataste hoiukohtade BiKeep rajamine, lamamistoolide paigaldamine terviseraja ja mereranna vahelisele alale. Rahvahääletusele pandavate ideede autoritele antakse võimalus oma ettepanekuid tutvustada.

Maikuisel rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukohana on rahvahääletuse ajal rahvastikuregistrisse kantud Sillamäe linn. Rahvahääletus viiakse läbi elektrooniliselt ning Sillamäe elanikul on võimalus anda hääl kahe enim meeldiva idee poolt. Linnavalitsus määrab hääletamise koha, kus saavad hääletada elanikud, kellel ei ole arvuti kasutamise võimalust.

Tutvu kõigi ideedega, mis pääsevad rahvahääletusele

Sillamäe linna kaasava eelarve 2021 ekspertkomisjoni koosoleku protokoll

 

05.04.2021

Sillamäe kaasavasse eelarvesse laekus 27 ideed

Sillamäe linna kaasava eelarve ideid sai esitada 31. märtsini. Tähtajaks esitati 27 ideed. Järgmise etapina hakkab spetsialistide komisjon kontrollima esitatud ideede vastavust Sillamäe kaasava eelarve tingimustele.

Komisjon võib analüüsi ja hindamise käigus sarnaseid ideid liita, täiendada ja esitada idee autorile täpsustavaid küsimusi.  Nõuetekohased ideed jõuavad maikuus toimuvale rahvahääletusele. Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukohana on rahvahääletuse ajal rahvastikuregistrisse kantud Sillamäe linn. Rahvahääletus viiakse läbi elektrooniliselt ning Sillamäe elanikul on võimalus anda hääl kahe enim meeldiva idee poolt. Hääletusel enim toetust leidnud idee viiakse ellu Sillamäe linna kaasava eelarve vahenditest.

Sillamäe linn algatas tänavu esmakordselt kaasava eelarve projekti, mille investeeringute kogumahuks 2021. aastal on 30 000 eurot. Linnavalitsus tänab kõiki, kes ideekorjes osalesid!

Vt kõiki esitatud ideid

 

11.03.2021

Sillamäe Linnavalitsus algatas kaasava eelarve ideekorje

Sillamäe linna kaasavasse eelarvesse saab ideid esitada kuni 31. märtsini. Ideid saab edastada digitaalselt linnavalitsuse e-postile linnavalitsus@sillamae.ee või paberil Sillamäe linnavalitsuses (Kesk 27). Ideena käsitletakse projekti, mille maksumus on kuni 30 000 eurot ja mille käigus rajatakse avalikes huvides objekt või parendatakse, täiendatakse või laiendatakse olemasolevat objekti ning see avalik objekt on kõigile elanikele enamiku ajast tasuta kasutatav, väärindab linnaruumi ja toetab linna arengueesmärke. Idee esitaja peab kirjeldama projekti eesmärki ja olulisust, sihtrühma, teostamist ja hinnangulist maksumust.

Idee esitamisel peab olema märgitud:

* idee esitaja nimi, kontakttelefon ja e-posti aadress;

*idee nimetus (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);

*idee eesmärk ja olulisus (projekti eesmärk, probleem, mille projekti elluviimine lahendab, või võimalus, mille see avab, põhjus, miks on vaja projekt linnaeelarve vahenditest ellu viia);

*idee kirjeldus (kes, kus, millal ja kuidas projekti ellu viib; kas see on ellu viidav kalendriaasta jooksul; muu oluline teave, mida idee hindajal on oluline teada);

*sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad idee elluviimisest, sh olemasoleva probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu, nimetada sihtrühma hinnanguline suurus, ealine koosseis jm olulised tunnused);

*idee elluviimise kulud ja vajaduse korral teave oma- või kaasfinantseerijate ja muude potentsiaalsete rahastusallikate kohta (idee elluviimise hinnanguline maksumus ja võimalikud rahastusallikad, kui rahastusse on kavas panustada omafinantseeringut või kaasata muid finantseerimisallikaid);

*muu oluline teave, mida idee esitaja peab oluliseks hindajatele teada anda, sh objekti asukoht kaardil, ideed illustreeriv joonis, eskiis või foto.

Linnavalitsus ootab ideede esitajatelt aktiivset osalemist kaasava eelarve protsessis.

Rohkem infot: https://is.gd/nUveAo või  linnavalitsus@sillamae.ee.

 

25.02.2021

Linnavolikogu kiitis heaks Sillamäe linna kaasava eelarve menetlemise korra

Sillamäel rakendatakse esmakordselt kaasavat eelarvet, mis annab linnaelanikele võimaluse otsustada, kuidas kasutada osa linnaeelarvest. Volikogu kiitis 25. veebruari istungil heaks Sillamäe linna kaasava eelarve menetlemise korra.

Linna kaasava eelarve eesmärgid on viia eelarveaastal ellu projekt, mille idee pakuvad välja ja valivad hääletusel Sillamäe elanikud; kaasata elanikke linnakeskkonna ja avalike teenuste kujundamisse; suurendada kodanikuaktiivsust ja kogukonnatunnet ning innustada elanikke ühiselt mõtlema ja tegutsema.

Igaüks saab esitada linnavalitsusele meelepäraseid ideid vastavalt Sillamäe linna kaasava eelarve menetlemise korrale. Oma lemmikidee poolt saavad hääletada vaid Sillamäe linna elanikud.

Peamised tingimused, mida meeles pidada:

* Kaasava eelarve projekt on Sillamäe haldusterritooriumile avalikes huvides objekti rajamine või seal olemasoleva objekti parendamine, täiendamine või laiendamine. Asjaomane avalik objekt peab olema kõigile elanikele enamiku ajast tasuta kasutatav, väärindama linnaruumi ja toetama linna arengueesmärke.

* Ideid saab esitada alates 1. märtsist kuni 31. märtsini linnavalitsuse e-postile linnavalitsus@sillamae.ee või tuua paberkandjal aadressile Kesk 27.

* Esitatud ideid hindab spetsialistidest koosnev komisjon. Komisjonil on õigus esitada idee autorile täpsustavaid küsimusi ja saada lisaselgitusi. Komisjonil on analüüsi ja hindamise käigus õigus sarnaseid ideid liita ja täiendada.

* Realiseeritavad kaasava eelarve ideed selgitatakse välja rahvahääletusel. Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukohana on rahvahääletuse ajal rahvastikuregistrisse kantud Sillamäe linn. Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kahe erineva endale meelepärase idee poolt.

* Sillamäe kaasava eelarve realiseerimiseks on kavandatud 30 000 eurot.

* Hääletusel enim toetust leidnud idee viiakse ellu Sillamäe linna kaasava eelarve vahenditest.

Idee esitamisel peab olema märgitud:

* idee esitaja nimi, kontakttelefon ja e-posti aadress;

*idee nimetus (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);

*idee eesmärk ja olulisus (projekti eesmärk, probleem, mille projekti elluviimine lahendab, või võimalus, mille see avab, põhjus, miks on vaja projekt linnaeelarve vahenditest ellu viia);

*idee kirjeldus (kes, kus, millal ja kuidas projekti ellu viib; kas see on ellu viidav kalendriaasta jooksul; muu oluline teave, mida idee hindajal on oluline teada);

*sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad idee elluviimisest, sh olemasoleva probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu, nimetada sihtrühma hinnanguline suurus, ealine koosseis jm olulised tunnused);

*idee elluviimise kulud ja vajaduse korral teave oma- või kaasfinantseerijate ja muude potentsiaalsete rahastusallikate kohta (idee elluviimise hinnanguline maksumus ja võimalikud rahastusallikad, kui rahastusse on kavas panustada omafinantseeringut või kaasata muid finantseerimisallikaid);

*muu oluline teave, mida idee esitaja peab oluliseks hindajatele teada anda, sh objekti asukoht kaardil, ideed illustreeriv joonis, eskiis või foto.

Sillamäe linna kaasava eelarve menetlemise kord

Lisainfo: linnavalitsus@sillamae.ee.

Author: OLGA ESKOR