19/02/21

EELNÕUD 

Linnavolikogu istung 25.02.2021

1. Sillamäe linna arengukava, eelarvestrateegia ja valdkonnapõhiste arengukavade läbivaatamise ja muutmise algatamine

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

2. Riigihangete korraldamiseks lubade andmine, Vanalinna kool

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

3. Riigihangete korraldamiseks lubade andmine, tänavavalgustus

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

4. Projekti „Sillamäe Lasteaia Päikseke energiatõhususe tõstmine" taotluse esitamine, lasteaed Päikseke

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

5. Sillamäe linna kaasava eelarve menetlemise kord

Seletuskiri

vene keeles

Ettekandja aselinnapea Tatjana Ivanova

6. Sillamäe linna huvitegevus-, huviharidus- ja kultuuriasutuste võrgu korrastamine

vene keeles

Ettekandja aselinnapea Tatjana Ivanova, kaasettekandja linnapea Tõnis Kalberg

7. Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord

Seletuskiri

Ettekandja sotsiaalhoolekande osakonna juhataja  Tatjana Bolšakova, kaasettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Rants

8. Sillamäe Linnavolikogu rahanduskomisjoni aruanne

Ettekandja komisjoni esimees Valeri Abramovitš

 

Linnavolikogu istung 28.01.2021

 1. Sillamäe linna 2021. aasta eelarve vastuvõtmine, teine lugemine

Lisad 1,2,3

Vene

 1. Isikliku kasutusõiguse seadmineTervise tn 17
 2. Sillamäe Linnavolikogu 30. juuni 2020. a määruse nr 59„Erastamata korteriomandite üürnikele võõrandamise kord" muutmine

Seletuskiri

Vene

 1. Sillamäe Linnavolikogu revisjonikomisjoni aruanne

 

Linnavolikogu istung 10.12.2020

Riigihankes pakkumuse edukaks tunnistamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks loa andmine

vene keeles

Viru pst eskiis (joonis 1)

Viru pst eskiis (joonis 2)

Viru pst eskiis (joonis 3)

Viru pst eskiis (joonis 4)

 

Linnavolikogu istung 26.11.2020 

 1. Isikliku kasutusõiguse seadmine 

Isikliku kasutusõiguse seadmine (VKG - Veski sisetee) 

Isikliku kasutusõiguse seadmine (VKG - Veski tn)

Isikliku kasutusõiguse seadmine (VKG - Spordi tee L2)

Isikliku kasutusõiguse seadmine (VKG - Sõtke tn 12)

Isikliku kasutusõiguse seadmine (VKG - Kesk tn 30)

Isikliku kasutajaõiguse seadmine (Telia Eesti AS - Tervise tee)

Isikliku kasutajaõiguse seadmine ( Telia Eesti AS - Tervise tee L2)

Isikliku kasutajaõiguse seadmine (VKG - Tallinna mnt 1F)

 1. Riigihankes pakkumuse edukaks tunnistamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks loa andmine
 • Kesk ja Pavlovi tn ristmiku rekonstrueerimine
 1. Sillamäe Linnavolikogu 29. oktoobri 2020. a määruse nr 66 „Sillamäe linna arengukava 2020-2024" muutmine

Lisa

Seletuskiri

 1. Sillamäe Linnavolikogu 26. veebruari 2013. a määruse nr 89 „Sillamäe linnaüldhariduskoolide õpilaste koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord" muutmine

Vene

Seletuskiri

 1. Riigihanke korraldamiseks loa andmine
 2. Linnavolikogu õiguskomisjoni aruanne

 

Linnavolikogu istung 29.10.2020

 1. Sillamäe linna 2020. aasta IV lisaeelarve vastuvõtmine

Lisad 1, 2, 3

Seletuskiri

Seletuskiri, vene

 1. Sillamäe linna arengukava 2020-2024

Seletuskiri

Lisa

 1. Arvamus Sillamäe linnas asuva kalmistu ala kultuurimälestiseks tunnistamise kohta

Vene

 1. Isikliku kasutusõiguse seadmine 

Vene

 1. Riigihangete korraldamiseks lubade andmine

Vene

 1. Riigihangete korraldamiseks lubade andmine

Vene

 1. Riigihankes pakkumuse edukaks tunnistamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks loa andmine

Vene

 1. Riigihanke korraldamiseks loa andmine

Vene

 1. Haldusüksuse piiride muutmise ettepaneku esitamine Narva-Jõesuu Linnavolikogule

Vene keeles

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

 

Linnavolikogu istung 29.09.2020

 1. Isikliku kasutusõiguse seadmine, Ranna tänav L1
 1. Isikliku kasutusõiguse seadmineSõtke üldmaa
 1. Riigihangete korraldamiseks lubade andmine
 1. Projekti „Jäätmejaama rajamine Sillamäe linnas, I etapp"

esitamine

                                                                                   

Linnavolikogi istung 27.08.2020

 1. Sillamäe Linnavolikogu 20. detsembri 2018. a määruse nr 25 „Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019 – 2030+ ja selle tegevuskava heakskiitmine" muutmine

Lisa

Seletuskiri

 1. Sillamäe linna 2020. aasta III lisaeelarve vastuvõtmine

Lisa 1, 2, 3

Seletuskiri

 1. Riigihanke korraldamiseks loa andmine
 2. Riigihangete korraldamiseks lubade andmine

 

Author: OLGA ESKOR