Projekt: Klastrite areng ja B2B internatsionaliseerumine Eesti-Vene piiri äärsetes regioonides

Klastrite arendamine on kaasaegne lähenemine tootmise ja teenindussfääri arendamiseks globaalses majanduses erinevate geograafiliste regioonide või kohtade spetsialiseerumise kaudu.
Rahvusvaheline kogemus näitab, et ettevõtted, mis on liitunud ühisesse gruppi või klastrisse, on võimelised majanduslikult kiiresti arenema, olema elujõulisteks liidriteks nii sise- kui ka välisturul, looma olulisel määral uusi hästitasustatavaid töökohti ja olema valmis kiireks tehniliseks progressiks.


Finants-majandusliku kriisi tingimustes on üks vähestest turuosa säilitamise võimalusest just ettevõtete koopereerumine, et ühiste jõududega seista vastu kriisisituatsioonidele ja säilitada tegevuse võtmepositsioone.

 

Käesoleva projekti eesmärgiks oli ühendada omavahel erinevate valdkondade sihtgruppe, nagu ettevõtlus, kohalikud omavalitsused ja haridusasutused.

 

Transpordi-, logistika- ja turismivaldkonna klastrite loomine ja arendamine Kirde-Eesti ja Loode-Venemaa vahel. 

I etapis monitoring ja hinnang, partnerite kohtumised, informatsiooni edastamine, II etapis ettevõtete gruppeerimine ja analüüs, potetntsiaalsete klastrite määramine, intervjuud ettevõtjatega, tööseminar, III etapis klastrikaardi loomine, klastri arenguvisooni loomine, klastrilülide omavahelise kontakti loomine, tööseminarid, IV etapis konverents ja kogemuste ahetamine, reklaammaterjalide väljaandmine. Sektoripõhise analüüsi teostamine- ametikohtade defineerimine ja ametikohtade lõikes kompetentside nimistute loomine ning ametikohtade võrdleva analüüsi teostamine.