Ilutulestiku load

Sillamäe linna territooriumil pürotehniliste toodete käitlemine on reguleeritud Lõhkematerjaliseadusega (LMS) ning Majandus- ja kommunikatsiooni ministri määrusega nr 40 "Pürotehnilise toote käitlemisele, sealhulgas käitlemise kohale esitatavad nõuded", mis kehtestab ilutulestiku ettevalmistusi ja nõudeid.

 

LMS § 49. Pürotehnilistele toodetele on kehtestatud kokku 4 kategooriat. I ja II kategooria on madala ohutasemega pürotehnilised tooded. I kategooria toodet või kasutada ka siseruumides. II kategooria tooded on mõeldud piiratud alal väljas kasutamiseks.

 

Kõike tähtsamad on ohtlikumad on III ja IV kategooria pürotehnika. Need on ette nähtud kasutamiseks väljas suurel avatud alal, ja IV kategooriat võivad kasutada üksnes erialaste teadmistega isikud. Need on professionaalseks kasutamiseks ettenähtud ilutulestiku tooded.

 

Vastavalt LMS § 53 Pürotehnilise toote käitlemine on selle: hoidmine, võõrandamine ja kasutamine.

 

Pürotehnilise toote käitlemine on lubatud Tehnilise Järelevalve Ameti väljastatud tegevusloa alusel.

 

Lisaks sätestatud nõudele võib pürotehnilist toodet kaubandustegevuse seaduse kohaselt jae- ja hulgikaubanduse korras müügiks pakkuda ning müüa ettevõtja, kellel on majandustegevuse registri jae- või hulgikaubanduse registreeringus märge vastava pürotehnilise toote kategooria kohta.

 

Eelnevalt sätestatud nõuet ei kohaldata järgmiste tegevuste puhul:
 1) kategooriate I, T1, P1 ja P2 pürotehniliste toodete hoidmine, võõrandamine ja kasutamine koguses, mis jääb alla kemikaali ohtlikkuse alammäära kemikaaliseaduse tähenduses;
 2) kategooriate II ja III pürotehniliste toodete kasutamine;
 3) oma tarbeks omandatud kategooriate II ja III pürotehniliste toodete hoidmine ja tasuta võõrandamine.

 

Ilutulestiku korraldamine

LMS § 59 ütleb, et Avalikel üritustel või tiheasustusega asulates ilutulestiku korraldamiseks kategooriate III ja IV pürotehniliste toodetega peab olema ilutulestiku toimumiskohajärgse valla- või linnavalitsuse luba.

Ilutulestiku korraldamise loa taotlemine

Ilutulestikku korraldada sooviv isik esitab ilutulestiku Sillamäe Linnavalitsusele taotluse ilutulestiku korraldamise loa saamiseks. Sillamäe linnavalitsus vaatab ilutulestiku korraldamise loa taotluse läbi ning teeb vastava otsuse taotluse saabumise päevast arvates viie tööpäeva jooksul.

 

Ilutulestiku korraldamise loa taotluses peavad sisalduma järgmised andmed:
1) taotleja nimi ja kontaktandmed, ning kui ilutulestikku ei korralda vahetult taotleja, siis andmed ka ilutulestiku korraldaja kohta;
2) ilutulestiku korraldamise koht, päev ja kellaaeg;
3) ilutulestiku projekt, milles muu hulgas on kindlaks määratud ka ohuala ning õnnetuste vältimiseks rakendatavad abinõud;
4) kinnitus Päästeametile ja Politsei- ja Piirivalveametile edastatud teate kohta ja kui see on asjakohane, siis ka Lennuametile edastatud teate kohta või Lennuameti kooskõlastus.

 

Ilutulestiku projekt

Ilutulestiku projekti koostamisel tuleb juhinduda vormist.

Ilutulestiku projektile tuleb lisada maakoha plaan, millel on vajalik informatsioon ohualast, valvurite paigutus, samuti pääste- ja evakuatsiooniteed.

Kui ilutulestiku ohualasse jääb üldkasutatav tee, ehitis, elektri- ja sideliin või objektil ladustatakse suurtes kogustes põlevmaterjali, tuleb ilutulestiku korraldamine kooskõlastada nimetatud objektide valdajatega.

Ilutulestiku projekti kinnitab ilutulestiku korraldamise eest vastutav isik ning tal on ilutulestiku korraldamise käigus õigus muuta projektiga määratud ohuala.

Ilutulestiku asukoht tuleb valida selliselt, et ei tekiks ohtu inimestele ega ümbruskonnale. Ilutulestikku ei tohi suunata inimeste poole ega nende kohale.

Ilutulestiku tegemisel paadilt, parvelt või ujuvpontoonilt tuleb jälgida, et laengute plahvatuse tagasilöögist ei kaotaks ujuvvahend stabiilsust.

 

Loa andmisest võib keelduda, kui ilutulestiku korraldamine rikuks avalikku korda või kahjustaks inimeste elu, tervist, vara või keskkonda ja rakendatavad ohutusabinõud ei oleks piisavad õnnetuste vältimiseks või kui taotlus ei ole nõuetekohane.

 

Kui taotluses esinevad puudused on kõrvaldatavad, teavitatakse enne keeldumisotsuse tegemist nendest taotlejat ning tehakse ettepanek puuduste kõrvaldamiseks.