Veemajandus ja kanalisatsioon

Sillamäe linna ühisveevärkide joogivesi vastab 2016. aasta veeanalüüside tulemuste alusel  uuritud mikrobioloogiliste ja keemiliste kvaliteedinäitajate ja indikaatorite (välja arvatud kolooniate arv 22º C juures ja kloriidi sisaldus) osas sotsiaalministri 31.07.2001. a määrusega nr 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" kehtestatud kvaliteedinõuetele.


Joogivee  analüüside tulemustega saate tutvuda Terviseameti kodulehel 

 

Terviseamet kvalifitseeris Sillamäe Linna supluskoha 2016. aastal suplusvee kvaliteeti iseloomustavate näitajate andmekogu alusel klassi "hea".

Suplusvee analüüside tulemused

 
Veeettevõtja AS Sillamäe Veevärk
Aadress: Ranna 5
Tel. 39 71 522
 
  • Veeavarii tel: 39 24 400; välisvõrgud 39 71 522