SILLAMÄE LINN AITAB KOHANDADA PUUETEGA INIMESTE ELURUUME

„Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" (edaspidi meetme tegevus) meetme raames on kohalikel omavalitsustel võimalik taotleda toetust.

Eluruumide kohandamise meetme tegevuse toetuse raames saavad kohalikud omavalitsused toetada puudega inimesi nende kodude kohandamisel ja arendada välja puudega inimestele eluruumide kohandamise teenuse.

Puuetega Sillamäe linna elanikel on võimalik taotleda oma eluruumi kohandamist.  Taotluste esitamise periood on 27.05.2019 – 01.07.2019. Kohanduste tegemise periood kestab kuni 31.08.2021. Eluruume kohandatakse kuni 7-le erivajadusega elanikule. Isikul on õigus saada eluruumi kohandamist ühel korral.  Kohandamise saamiseks esitatakse linnavalitsuse sotsiaalhoolekandeosakonnale kirjalik taotlus, milles märgitakse:

  • taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed;
  • kohandatava eluruumi aadress ja kasutamise alus (leping, omand, kaasomand);
  • eluruumi kohandamise eesmärk (liikuvusega seotud toimingute, köögi- või hügieenitoimingute parandamine).

Taotlusega koos esitatakse järgmised dokumendid:

  • puude määramise otsus;
  • kohandamise hinnapakkumine;
  • eluruumi kasutamisleping, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi omanik;
  • eluruumi omaniku kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi omanik;
  • eluruumi kaasomaniku kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi ainuomanik;
  • korteriühistu nõusolek, kui eluruumi kohandamisega seonduvad tööd teostatakse väljaspool korteriomandi eriomandi eset;
  • olemasolu korral eksperdi hinnang eluruumi kohandamise vajaduse kohta.

Konsultatsioone dokumentide esitamisel annab sotsiaalhoolekande osakonna spetsialist Tatjana Samokhvalova tel. 3925750

Sotsiaalhoolekande osakonna vastuvõtuaeg:
Esmaspäev, teisipäev, neljapäev 9.00-12.00 ja 14.00-16.00
Kolmapäev  14.00-17.00

Märgime, et puuetega inimeste eluruumide kohandamine riigi- ja linnaeelarve vahenditest on  riigi ja kohaliku omavalitsuse praktiline abi inimeste elukvaliteedi parendamiseks.

 

 

I taotlusvoor:

Puuetega inimeste eluaseme kohandamise meetme I voorus saadi toetust 3 inimese kodu kohandamiseks. Toetust taotleti summas 14 987,82 eurot.

Hügieenitoimigute parandamiseks tehakse 2 kodukohandamist.

Liikuvusega seotud toimingute parandamise raames paigaldatakse 1 platvormtõstuk, 1 siseukseava kohandamine, paigaldatakse 2 uksekünnist ning kohandatakse 1 hoone välisukseava. 

I vooru projekte teostatakse kuni mai 2020.a.

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.