Keskkonnakaitse

Veeloa menetlusse võtmisest teavitamine 

Osaühing Kaurits (registrikood 10451072, aadress Harju maakond, Kose vald, Saula küla, Kauri, 75117) esitas Keskkonnaametile 18.10.2019 kirjaga taotluse vee erikasutustööde teostamiseks Sillamäe rannaalal. Veeseaduse § 2 lõike 2 ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 41 lõike 1 punkt 1 koostoimes on tegemist vee erikasutuse keskkonnaloaga, mida edaspidi nimetatakse veeloaks. Veeluba taotletakse Sillamäe rannapromenaadi rajamisega seotud vee erikasutustööde tegemiseks. Vee erikasutustööd viiakse läbi Sillamäe linnas Sõtke üldmaa kinnistuga (katastritunnus 67405:002:0348, registriosa nr 11026050) ja  Ranna üldmaa kinnistuga (katastritunnus 73501:001:0411, registriosa nr 11065150) piirneval merealal Narva lahes. Vee erikasutuse käigus teostatakse süvendustöid mahuga kuni 829 m³ ja tahkete ainete uputamist mahuga kuni 894 m³. Veeluba taotletakse tähtajaga kuni 30.06.2021.

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse taotluse veeloa saamiseks ning teavitanud sellest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. KeÜS § 49 lõike 1 kohaselt on veeloa andmise menetluse aeg 90 päeva nõuetekohase taotluse saamisest arvates. Nõuetele vastav taotlus registreeriti 18.10.2019.

 

Kiirgustegevusloa taotluse menetluse algatamise teade

Sillamäe Linnavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 24 alusel.

Keskkonnaamet teatas, et võtnud menetlusse NPM Silmet OÜ (registrikood: 10294959) (aadress Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Kesk tn 2, 40231) kiirgustegevusloa taotluse. NPM Silmet OÜ kavandatavaks kiirgustegevuseks on looduslikke radionukliide (U-238, Th- 232) sisaldava tooraine, kolumbiidi ja tantaliidi töötlemine; töötlemise käigus tekkiva looduslike radionukliide (U-238, Th-232) sisaldava NORM-jäägi käitlemine sh NORM-jäägi ohutustamine. Kiirgustegevus toimub aadressil Kesk tn 2, 40231 Sillamäe linn, Ida-Viru maakond. Kiirgustegevusluba antakse kuni viieks (5) aastaks.

 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 43 lg 2 Sillamäe Linnavalitsus esitab kirjalik arvamuse kiirgustegevusloa taotluse kohta 1 kuu jooksul taotluse saamisest.

 

Kuni kiirgustegevusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult kuni taotluse lahendamiseni ehk kuni 7. jaanuarini 2019.

Kiirgustegevusloa taotlusega saab ette teatamisel tutvuda Sillamäe Linnavalitsuses (aadress: Kesk 27, 40231 Sillamäe; telefon: 3925700; e-post: linnavalitsus@sillamae.ee).