Planeeringute ülevaatamise tulemused

Planeerimisseaduse § 29 lõike 3 järgi vaatab kohalik omavalitsus kehtestatud üldplaneeringud üle ja esitab ülevaatamise tulemused maavanemale hiljemalt kuue kuu jooksul pärast kohalike omavalitsuste volikogude korralisi valimisi. Planeerimisseaduse § 29 lõike 1 järgi selgitatakse kehtestatud planeeringute ülevaatamisega planeeringukohase arengu tulemused ja planeeringu edasise elluviimise võimalused, uue planeeringu koostamise vajadus või detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise vajadus, planeeringu elluviimisel ilmnenud olulised mõjud majanduslikule, sotsiaalsele, kultuurilisele ja looduskeskkonnale ning oluliste negatiivsete mõjude vähendamise tingimused ning muud planeeringu elluviimisega seotud küsimused.