TAKSOVEO KORRALDAMINE

 

TAKSOVEO KORRALDAMINE.

 

TAKSOVEOLUBA, SÕIDUKIKAART JA TEENINDAJAKAART.

 

Alates 1.10.2015 on jõustunud uus Ühistranspordiseadus (ÜTS), mis puudutab ka taksondust. Nimelt peab uue seaduse kohaselt taksojuht omama sõidukijuhi teenindajakaarti, mis tõendab õigust töötada sõidukijuhina taksoveol. Varasemalt sõltus teenindajakaardi olemasolu kohustuslikkus sellest, kas omavalitsusüksus on sellise nõude kehtestanud või mitte. Nüüd on teenindajakaart kohustuslik. Sillamäe linna peamiseks mureks on taksojuhi eesti keele valdamise kohustus vähemalt B1 tasemel.

Uue seaduse kohaselt muutub ka hinnastamine. Valla- ja omavalitsused võivad määrusega kehtestada sõidualustustasu, sõidukilomeetritasu ja ajatasu kõrgeima lubatava määra taksoveol, arvestades et vedaja suudaks katta osutatava teenusega seotud otsekulud, kapitalikulu ja proportsionaalse osa üldkuludest ning teeniks vähemalt mõistlikku ärikasumit.

Lisaks sellele muutub võrreldes eelmise seadusega see, et taksoveoluba ja sõidukikaart väljastatakse elektrooniliselt ehk paberkandjal seda väljastama ei pea. Andmed avalikustatakse majandustegevuse registris.

Muudatused taksojuhtidele:

1.     Nüüdsest peab igal taksojuhil olema valla- või linnavalitsuse poolt, kelle territooriumil soovitakse taksoveo teenust osutada,  väljastatud teenindajakaart. Siiski võib alates 1. oktoobrist kuue kuu jooksul taksoveol sõidukijuhina töötada ka isik, kellele ei ole antud teenindajakaarti.

2.     Seni vedaja poolt taksojuhile väljastatud teenindajakaardi asemel tuleb see taotleda vastavast valla-või linnavalitsusest. Sama kehtib ka juba seni valla-või linnavalitsusest väljastatud teenindajakaartide kohta. 

3.     Teenindajakaardi andmed kantakse ühistranspordiregistrisse ja dokument väljastatakse taksojuhile ka paberkandjal või muul materjalil (näiteks plastik).

4.     Ühistranspordiregistris genereeritakse iga taksojuhi kohta unikaalne tähekombinatsioon, mille järgi on teenuse tarbijal või kontrollorganil võimalus kontrollida konkreetse taksojuhi õigust  osutada taksoveoteenust.

5.     Teenindajakaarti saab taotleda sõidukijuht, kes

5.1   omab kehtivat vähemalt B-1 kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust,

5.2   on läbinud taksojuhi ametikoolituse ja omab vastavat tunnistust,

5.3   oskab eesti keelt vähemalt B-1 tasemel, mida tuleb tõendada kas eesti keele tasemeeksami sooritamise tasemetunnistusega või dokumendiga selle kohta, et taotleja on omandanud eesti keeles kas põhihariduse, üldkeskhariduse, põhihariduse baasil kutsehariduse, põhihariduse baasil keskerihariduse või kõrghariduse

5.4   omab head mainet, st ei oma karistatust vastavalt ühistranspordiseaduse § 57 lõikele 2

6.     Taksoveol võib sõitjaid teenindada väljaspool teeninduspiirkonda üksnes juhul, kui sõitja tellib takso väljapoole teeninduspiirkonda ja soovib sõita vahetult teeninduspiirkonda, samuti siis, kui sõitja soovib sõita teeninduspiirkonnast väljaspool asuvasse sihtkohta. Pärast sõitja teenindamise lõpetamist väljaspool teeninduspiirkonda, ei või seal uue sõitja teenindamist alustada, välja arvatud juhul, kui see toimub viivitamata pärast eelmise sõitja teenindamise lõpetamist ja sõitja soovib sõita vahetult teeninduspiirkonda.

7.      Kui taksovedu ei teostata, peab sõidukilt olema eemaldatud plafoon. Kui plafoon on eemaldamata, loetakse, et sõidukijuht teostab taksovedu.

 

 

TAOTLEMINE:

Taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardi andmine

Taksoveoloa ja selle alusel sõidukikaardi annab vedajale ning teenindajakaardi annab sõidukijuhile valla- või linnavalitsus või tema poolt volitatud valla või linna ametiasutus, mille haldusterritooriumil vedaja või sõidukijuht soovib veoteenust osutada (edaspidi teeninduspiirkond). Teeninduspiirkonnaks võib valla- või linnavalitsuste omavahelisel kokkuleppel olla ka teise omavalitsusüksuse haldusterritoorium.

Nõuded taksoveoloa taotlejale ja omajale

Taksoveoloa taotlejal ja omajal peab olema hea maine. Mainet peetakse heaks, kui teda ei ole karistatud esimese astme kuriteo eest või rohkem kui ühe korra tahtliku teise astme kuriteo eest või autoveoseaduse §-s 311, liiklusseaduse §-s 202, 204, 208, 210, 220, 225, 244, 252 või 255, maksukorralduse seaduse §-s 1531, 154, 1541 või 1552, vedelkütuse erimärgistamise seaduse §-s 62 või 63, välismaalaste seaduse §-s 300, tarbijakaitseseaduse §-des 45–471, keeleseaduse §-des 36 ja 37, käesoleva seaduse §-s 86, 87, 89 või 90 sätestatud väärteo eest või kui nimetatud karistuste karistusandmed on karistusregistri seaduse kohaselt sellest registrist kustutatud. Mainet peetakse heaks ka juhul, kui taksoveoloa taotlejat või omajat on nimetatud õigusrikkumiste eest karistatud, kuid menetluse tulemusel leitakse, et konkreetsel juhul tuvastatud asjaolude põhjal oleks hea maine kaotamine ebaproportsionaalne.

Taksoveoloa taotlejal ja omajal peab olema hea majandusseisund. Majandusseisundit peetakse heaks, kui kohus ei ole välja kuulutanud nende pankrotti ja neil puudub ajatamata maksuvõlg.

Nõuded teenindajakaardi taotlejale ja omajale

Teenindajakaardi taotleja ja omaja peavad:
 1) omama kehtivat vähemalt B-kategooria mootorsõiduki juhtimise õigust;
 2) olema läbinud autoveoseaduse § 27 lõike 1 punktis 3 nimetatud taksojuhi ametikoolituse kursuse;
 3) oskama eesti keelt vähemalt B1-tasemel;
 4) vastama hea maine nõudele (ÜTS §57 lg 2).

 Taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardi taotlemiseks esitatavad dokumendid

Taksoveoloa taotleja esitab Sillamäe Linnavalitsusele järgmised andmed ja dokumendid:
 1) taotlus taotleja kontaktandmetega, sealhulgas telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress;
 2) juriidilisest isikust taotleja puhul nimi ja registrikood, asutamisel oleva juriidilise isiku puhul registrikoodi asemel juriidilise isiku asutamist tõendava dokumendi, eelkõige asutamislepingu või asutamisotsuse või vähemalt ühe neist notariaalselt tõestatud koopia, füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood;
 3) kui taotleja soovib, et talle antava loa kehtivusaega piirataks võrreldes käesolevas seaduses ettenähtuga, siis loa soovitud kehtivusaeg.

Sõidukikaarti saab taotleda mootorsõidukile, mis on kantud liiklusregistrisse ning vastab ÜTS § 64 lõike 10 alusel kehtestatud nõuetele. Tehnonõuetele vastavuse kontroll peab olema läbitud hiljemalt sõidukikaardi andmise ajaks. Sõidukikaardi taotleja esitab Sillamäe Linnavalitsusele lisaks eelmises paragrahvis nimetatud dokumendile:
 1) sõiduki kasutuslepingu, kui taotleja ei ole sõiduki omanik või kasutaja sõiduki registreerimistunnistuse alusel;
 2) taksomeetri kohandamistunnistuse, mille võib esitada vahetult enne sõidukikaardi andmist.

 Teenindajakaardi taotleja esitab Sillamäe Linnavalitsusele järgmised andmed ja dokumendid:
 1) taotlus taotleja kontaktandmetega, sealhulgas telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress;
 2) juhiluba, kui see ei ole kantud Eesti liiklusregistrisse;
 3) autoveoseaduse § 27 lõike 1 punktis 3 nimetatud taksojuhi ametikoolituse kursuse läbimist tõendav tunnistus;
 4) vähemalt B1-tasemel eesti keele oskust tõendav dokument;
 5) isikut tõendavate dokumentide seaduse § 15 lõike 7 alusel kehtestatud nõuetele vastav foto.

Taotlejalt ei või nõuda ning taotleja ei pea esitama andmeid, mis on kantud seaduse alusel asutatud andmekogusse, välja arvatud taotlejat tuvastada võimaldavad andmed ja taotleja kontaktandmed. Keeld kehtib ka andmete suhtes, mida on võimalik tasuta saada Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi asjaomasest registrist või tasu eest, kui taotleja kinnitab, et kannab nimetatud andmete hankimise kulud.

Enne taotluse esitamist peab taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardi kinnitamise taotleja tasuma riigilõivu, välja arvatud juhul, kui selle dokumendi andja või kinnitaja on mittetulundusühing või piirkondlik ühistranspordikeskus.

Kui taksoveoluba, sõidukikaarti või teenindajakaarti on volitatud andma mittetulundusühing või piirkondlik ühistranspordikeskus, on mittetulundusühingul või piirkondlikul ühistranspordikeskusel õigus võtta nimetatud dokumendi andmise või kinnitamise eest tasu, mille suurus ei ületa riigilõivu määra, mis on nimetatud dokumentide taotluse läbivaatamise eest ette nähtud.

Taksoveoloa, sõidukikaardi või teenindajakaardi andjale esitatud dokumente ei avaldata kolmandatele isikutele, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.

 

RIIGILÕIV

 

Lõivu tuleb maksta Sillamäe Linnavalitsuse rahandusosakonna arvelduskontole:

 

-Taksoveoluba  64 €

-Sõidukikaart     20 €

-Teenindajakaart 38€

 

Saaja: Sillamäe Linnavalitsus

Arvelduskonto: 1120046930 (Swedbank) või 10552020392003 (SEB pank)

 

Avaldus ja sellele lisanduvad dokumendid saab tuua Sillamäe Linnavalitsusele kab. 208.

 

Dokumente saab saata ka e-maili teel, kuid need kõik peavad olema digitaalselt allkirjastatud.

 

 

Väljastatud taksoveoload

Taksovedaja

Reg. kood Auto number Auto Telefoni number

ANATOLI KAZANTSEV

11482628

053 AVD

Volkswagen Passat 

55589944

PAVEL KUZMIN

11382482

131 BAK

Volkswagen Caravelle

5541047

NIKOLAI KHROMOV

12192571

118 BLN

Ford Mondeo

55676826

ALEXANDER KHOROSHULIN

12163138

863 BFD

Volkswagen Passat  Variant

55582228

TAKSO ANDREI NIKOLAJEV

12169626

071 BBE

Volkswagen Passat 

5517475

SVETLANIKA OÜ

12479692

414 BBF

VW Passat Variant

55932221

SERGEI POLJAKOV

11382045

933 AZD

PEOGEOT 307

58270654

Andrei Jakušev

12746331

933 BDR

OPEL ASTRA STATION WAGON

5213859

Ilja Varankin

11940367

799 AUV

AUDI A6

55978579

Vasiliy Soloviev

12904480

128TKJ

Toyota Avensis

55522729