Sillamäe Linnavalitsus teatab

8. jaanuaril 2021. a esitas SWECO Projekt AS (registrikood: 11304200) projekteerimistingimuste taotluse detailplaneeringu olemasolul nr 2111002/00286 Sillamäel Kesk tn 2s kinnistul (katastritunnus: 73501:001:0082) elektri ja soojuse koostootmisseadme CHP2 projekteerimistingimuste määramiseks, eesmärgiga muuta ehitise kõrgust 10% ulatuses detailplaneeringuga määratud esialgsest lahendusest, täpsustada arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujunduslikke tingimusi ning haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtteid.

Projekteeritav elektri ja soojuse koostootmisseade CHP2 asub detailplaneeringu koostamise kohustusega maa-alal, kus on kehtiv „Sillamäe Kesk 2 (osaliselt), Kesk 2B, Kesk 2C, Kesk 2E, Kesk 2F, Ehitajate 1A, Ehitajate 1D, Ehitajate 1E, Ehitajate 1G, Ehitajate 1H, Ehitajate 1K, Ehitajate 3/1, 3/2, Türsamäe, Sõtke 1, Sõtke 2/17 maa-alade ja nendega piirnevate alade detailplaneering" (kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 12. juuli 2006. a otsusega nr 38-o „Detailplaneeringu kehtestamine").

„Ehitusseadustiku" § 27 lõike 1 punkti 1 kohaselt võib kohalik omavalitsus detailplaneeringu olemasolul anda ehitusloa kohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta.     

Tulenevalt sellest, et taotleja soovib projekteerida ehitusloakohustuslikku hoonet, võib pädev asutus põhjendatud juhul projekteerimistingimused anda.

Projekteerimistingimuste andmine korraldatakse avatud menetlusena.

Projekteerimistingimused eelnõu avalik väljapanek toimub Sillamäe Linnavalitsuses 18.01.2021 - 5.02.2021 Kesk tn 27 kab.121 ja Sillamäe linna veebilehel www.sillamae.ee. Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul e-postile: linnavalitsus@sillamae.ee.

Projekteerimistingimuste eelnõu

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.