Sillamäe linnavalitsuse ja hallatavate asutuste tööpakkumised

« Tagasi

Sillamäe Linnavalitsus otsib PERE SOTSIAALTÖÖTAJAT

Konkurss 26.03.2019 – 10.04.2019

Sotsiaalhoolekande osakonna "PERE SOTSIAALTÖÖTAJA"

Töökohustused:

-         lapse turvalisuse jälgimine abivajavas peres;

-         pere juhendamine lapse kasvatamisel ja õpetamisel;

-         lapse ja perekonna toetamine probleemide lahendamisel erinevate sotsiaaltöö meetodite kasutamisega vastavalt probleemide olemusele;

-         pere toimetuleku toetamine ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas;

-         valdkonna peaspetsialisti informeerimine peres toimuvatest muutustest;

-         perekonna ja lapse informeerimine, motiveerimine ja juhendamine, olemasolevatest teenustest teabe edastamine;

-         koostöö asutustega pere toimetuleku toetamisel;

-         vajaliku teabe kogumine lapse ja pere olukorra ning vajaduste väljaselgitamiseks, lapsi kasvatavate isikute toimetuleku parandamiseks ja laste arengut toetava keskkonna loomiseks;

-         abivajava lapse kohta teadete vastuvõtmine ja nende lahendamine;

-         lapse abivajaduse hindamise läbiviimine;

-         hädaohus oleva lapse viivitamatu abistamine;

-         perekonnast eraldatud lapsele ja tema perekonnale meetmete pakkumine;

-         kodukülastuste teostamine pere toimetuleku, lapse ja pere abivajaduse hindamiseks, pereliikmete ja lapsega vestluse läbiviimiseks;

-         vajalike dokumendivormide täitmine;

-         riskiperede kaardistamine ja dünaamika jälgimine;

-         elanike nõustamine laste kasvatamisel pereküsimustes, organisatsioonide nõustamine laste hoolekande küsimustes;

-         STAR süsteemi andmete kandmine;

 Nõuded kandidaadile:

-         sotsiaaltöö alane kõrgharidus või lõpetamisel õpingud selle omandamiseks;

-         teadmised lastekaitse valdkonda reguleerivatest õigusaktidest;

-         teadmised perekonna toimimisest ja pere eelarve planeerimisest;

-         oskus hinnata lapse arenguvajadusi, läheneda probleemile pere- ja lapsekeskselt;

-         eesti keele oskus vähemalt C1 tasemel ja vene keele oskus suhtlustasemel;

-         hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus, analüüsivõime ja arusaamine seostest;

-         oskus edastada infot ja anda konstruktiivset tagasisidet;

-         oskus planeerida tööd ja määratleda prioriteete, töötada iseseisvalt;

-         oskus töötada meeskonnas ja võrgustikus;

-         hea stressitaluvus, sallivus, avatus ja koostöövalmidus, algatusvõime ja loovus, kohusetunne, ausus, arengule orienteeritus, täpsus, tasakaalukus;

-         kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus.

 

Kandideerimiseks palume esitada:

  • elulookirjeldus (CV),
  • motivatsioonikiri,
  • haridust tõendava dokumendi koopiad.

 

Dokumendid palume saata hiljemalt  10. aprilliks 2019.a. Sillamäe Linnavalitsuse e-posti aadressile linnavalitsus@sillamae.ee märksõnaga "PERE SOTSIAALTÖÖTAJA"