Keskkonnamõju hindamised

« Tagasi

Sillamäe Sadama territooriumile ammoniaagiterminali rajamise keskkonnamõju hindamine (EuroChem Terminal Sillamäe AS)

KMH aruanne (oktoober 2017)

o    Lisa 1 - Sillamäe ammoniaagiterminali keskkonnamõju hindamise programm (avaldatud 28.11.2016)

o    Lisa 2 - Keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamine (Sillamäe Linnavalitsuse korraldus nr 665-k)

o    Lisa 3 - Sillamäe ammoniaagiterminali mõju hindamine välisõhu seisundile

o    Lisa 4 - Mürauuringu kaardid (1234)

o    Lisa 5 - Sillamäe ammoniaagiterminali riskianalüüs

o    Lisa 6 - Asutuste seisukohad (Sillamäe SadamIda-Viru MaavalitsusTerviseametTJAKeskkonnaametKeskkonnaministeeriumPäästeamet)

o    Lisa 7 - Otsustaja seisukohad (Sillamäe Linnavalitsuse seisukohad 1 ja 2)

o    Lisa 8 - Avalikustamise kirjad ja vastuskirjad

o    Keskkonnaamet (vastuskiri)

o    Terviseamet (vastuskiri)

o    Eesti Looduskaitse Selts (vastuskiri)

o    Sillamäe Töögrupp (vastuskiri)

o    Lisa 9 - KMH aruande avaliku arutelu protokoll

Keskkonnamõju hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamise teade

Sillamäe Linnavalitsus avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 22 lõike 7 alusel.

Sillamäe Linnavalitsus teatab, et on tunnistanud nõuetele vastavaks oma 23.11.2017 korraldusega nr 567 Sillamäe ammoniaagiterminali rajamise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande.

Kavandatava tegevuse lühikirjeldus, eesmärgid ja täpne asukoht: arendaja kavatseb püstitada Sillamäel Kesk tn 2d ja Kesk tn 2z ehitisi kasutamise otstarbega vedelkütuse-, küttegaasi- jm terminali hoidlahooned ning rajatised vedel- või gaasikütuse hoidmiseks. Kavandatavaks tegevuseks on Sillamäe ammoniaagiterminali rajamine. Sillamäe ammoniaagiterminali rajamise eesmärk on võimaldada veeldatud ja jahutatud ammoniaagi ajutist hoidmist ning ammoniaagi ümberlaadimist seoses ekspordi ja impordiga (raudteelt meretranspordile, meretranspordilt kaldal paiknevasse hoidlasse) Sillamäe vabatsoonis. Terminali põhieesmärk on ammoniaagi eksport meretranspordiga Euroopa ja Ameerika turgudele. Kavandatav aastane ekspordikäive läbi ammoniaagiterminali (kui terminal on lõpuni välja ehitatud) on kuni 1 miljon tonni ammoniaaki aastas. Kavandatav ammoniaagiterminal soovitakse rajada Sillamäe sadama territooriumi idaosas asuvale kinnistule Kesk tn 2z. Terminali toimimiseks vajalik taristu (raudtee, juurdepääsutee, torustikud jms) on kavas rajada kinnistule Kesk tn 2d, mis hõlmab suurt osa Sillamäe sadama alast.

Otsustaja on Sillamäe Linnavalitsus (kontaktisik Tõnis Kalberg, e-post tonis.kalberg@sillamae.ee, telefon 3925719).
Arendaja on EuroChem Terminal Sillamäe Aktsiaselts (registrikood: 11014598) Kesk 2A, Sillamäe kontaktisik Aleksej Goriaciov, e-post aleksej.goriachiov@eurochem.lt, telefon 3929238
Juhtekspert on Skepast&Puhkim OÜ (registrikood: 11255795) kontaktisik Eike Riis, e-post eike.riis@skpk.ee, telefon 698 8365

·         Sillamäe Linnavalitsuse 23.11.2017 korraldus nr 567 Sillamäe ammoniaagiterminali rajamise keskkonnamõju hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamise kohta

 

Varasem menetlus

·  Algatamise taotlus

·  Algatamise otsus (Sillamäe Linnavalitsuse korraldus nr 126-k)

o    на русском языке

·  KMH programmi avalikustamine (Sillamäe Linnavalitsuse korraldus nr 532-k)

·  KMH aruande vastavaks tunnistamine (Sillamäe Linnavalitsuse korraldus nr 567-k)

·  Algatamise taotlus

·  Algatamise otsus (Sillamäe Linnavalitsuse korraldus nr 126-k)

o    на русском языке

·  KMH programmi avalikustamine (Sillamäe Linnavalitsuse korraldus nr 532-k)

·  KMH aruande vastavaks tunnistamine (Sillamäe Linnavalitsuse korraldus nr 567-k)