Keskkonnamõju hindamised

Sillamäe keemiaveoste terminaali (AS BCT) ehitusprojekti keskkonnamõju hindamine

  • Teade

Keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamine

Sillamäe Linnavalitsus teatab, et 7. märtsil 2006. a esitas AS Sillamäe Sadam Sillamäe Linnavalitsusele taotluse algatada keskkonnamõju hindamine.

"Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse" § 16 lõigete 1, 2, 3 ja 6 alusel ning lähtudes asjaoludest, et Sillamäe Linnavalitsuse 16. märtsi 2006. a korraldusega nr 144-k Keskkonnamõju hindamise algatamine algatati arendaja, AS Sillamäe Sadam, avalduse alusel keskkonnamõju hindamine Sillamäe linnas Kesk 2c kavandatava Sillamäe keemiaveoste terminali ehitamiseks.

18. detsembril 2006.a esitas AS Sillamäe Sadam Sillamäe Linnavalitsusele kirja, milles teatas, et vedelkeemia toodete terminali projekteerimise ettevalmistamise tööd on käivitatud koostöös AS-iga Baltic Chemical Terminal (peale äriregistris registreerimist 01.06.2006 on ärinimeks AS BCT), kellega sõlmiti 21. septembril 2006.a hoonestusõiguse seadmise leping keemiatoodete terminali rajamiseks. Tulenevalt sellest on keemiaveoste terminali arendajaks AS BCT.

AS BCT 10. jaanuaril 2007. a esitatud taotlusest ja Sillamäe sadamasse planeeritava Sillamäe keemiaveoste terminaali keskkonnamõju hindamise programmist on algatatud Sillamäe keemiaveoste terminaali keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamine. Arendaja on BCT AS (kontaktisik OÜ E-Konsult). Otsustaja on Sillamäe Linnavalitsus.

AS BCT kavatseb rajada Sillamäele mahutipargi 2 x 30 000 tonni vedela ammoniaagi ja 3 x 20 000 tonni vedelväetiste ladustamiseks. Kavandatava terminaali asukohaks on Sillamäe sadama detailplaneeringu alusel valitud ca 12,5 ha suurune maa-ala sadama loodeosa tööstuspiirkonnas Lääne teel (krunt nr. 207).

Objekti ehitamise eesmärk on Venemaalt transporditava vedela ammoniaagi ja  vedelate väetiste transiitvedu läbi Sillamäe sadama. Terminaalis toimub vedela ammoniaagi ja vedelate karbamiid-ammooniumväetiste mahalaadimine raudteetsisternidest mahutitesse, hoiustamine ja  laadimine tankeritele. Terminaali kavandatav aastane käive on 1 000 000 tonni vedelat ammoniaaki ja 500 000 tonni karbamiid-ammooniumnitraati, töötatakse 360 päeva aastas.

Ammoniaagi ja karbamiid-ammooniumnitraadi  käitluskogused ületavad Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. juuni 2005. a määruses nr 67 Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskogus ning suurõnnetuse ohuga ettevõtte ohtlikkuse kategooria ja ohtliku ettevõtte määratlemise kord sätestatud künniskogused, seega  kuulub kavandatav ammoniaagi ja vedelate väetiste terminaal A või B kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtete hulka.

Keskkonnamõju hindamise programmi avalik väljapanek toimub 25. jaanuarist 2007.a kuni 7. veebruarini 2007.a Sillamäe Linnavalitsuses (Sillamäe, Kesk 27, tuba 110) tööpäevadel kella 9.00-16.30 (kontaktisik Vladimir Mirotvortsev, tel 392 5731) ja OÜ-s E-KONSULT (Tallinn, Laki 12A, tuba 501) tööpäevadel kella 9.00-16.30 (kontaktisik Aide Kaar, tel 655 0033). Ettepanekud, vastuväited ja küsimused saata avaliku väljapaneku jooksul kirjalikult aadressil: OÜ E-Konsult, Laki 12A-501, 10621 Tallinn.

Programmi avalik arutelu toimub 9. veebruaril 2007. a kl 13.00 Sillamäe Linnavalitsuse saalis aadressil Kesk tn 27, Sillamäe.

 

  • Teade 2

Sillamäe Linnavalitsus teatab keemiaveoste terminaali keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamisest. Keemiaveoste terminaal kavandatakse ehitada Sillamäe linna territooriumil Kesk 2c asuvale kinnistule ja selle arendajaks on AS BCT (kontaktisik OÜ E-Konsult). Aruande avalik arutelu toimub 1. juunil 2007. a kl 15.00 Sillamäe Linnavalitsuse saalis aadressil Kesk tn 27, Sillamäe. Otsustaja on Sillamäe Linnavalitsus.

AS BCT kavatseb rajada Sillamäele mahutipargi 2 x 30 000 tonni vedela ammoniaagi ja 3 x 20 000 tonni vedelväetiste ladustamiseks. Kavandatava terminaali asukohaks on Sillamäe sadama detailplaneeringu alusel valitud ca 12,5 ha suurune maa-ala sadama loodeosa tööstuspiirkonnas Lääne teel (krunt nr 207).

Objekti ehitamise eesmärk on Venemaalt Sillamäele transporditava vedela ammoniaagi ja  vedelate väetiste eksportimine. Terminaalis toimub vedela ammoniaagi ja vedelate ammooniumväetiste mahalaadimine raudteetsisternidest mahutitesse, hoiustamine ja  laadimine tankeritele. Terminaali kavandatav aastane käive on 1 000 000 tonni vedelat ammoniaaki ja 500 000 tonni karbamiid-ammooniumnitraati, töötatakse 360 päeva aastas.

Keskkonnamõju hindamise aruande avalik väljapanek toimub 17. maist 2007. a kuni 31. maini 2007. a  Sillamäe Linnavalitsuses (Sillamäe, Kesk 27, ruum 110) tööpäevadel kella 9.00-16.30 (kontaktisik Vladimir Mirotvortsev, tel 392 5731) ja OÜ-s E-Konsult (Tallinn, Laki 12A, tuba 501) tööpäevadel kella 9.00-16.30 (kontaktisik Karin Juhat, tel 655 0033). Ettepanekud, vastuväited ja küsimused saata avaliku väljapaneku jooksul kirjalikult aadressil: OÜ E-Konsult, Laki 12A, 10621 Tallinn.