Keskkonnamõju hindamised

« Tagasi

Sillamäe tsemenditehase ehitamise ja tegevuse keskkonnamõju hindamine

  • Teade

 

Sillamäe Linnavalitsus teatab, et18. juunil 2009. a esitas Essentium Cement Eesti OÜ (registrikood 11681196) Sillamäe Linnavalitsusele taotluse väljastada tsementitehase/terminali projekteerimistingimused ning algatada keskkonnamõju hindamine.

Sillamäe Linnavalitsuse 29.juuni 2009. a korraldusega nr 331-k Keskkonnamõju hindamise algatamine algatati arendaja, Essentium Cement Eesti OÜ, avalduse alusel keskkonnamõju hindamine Sillamäele Sillamäe sadama territooriumile (detailplaneeringul märgitud krunt nr 253) tsemenditehase/terminali ehitamise;

7. juulil 2009. a esitas Essentium Cement Eesti OÜ Sillamäe Linnavalitsusele taotluse algatada Sillamäetsemenditehase ehitamise ja tegevuse keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamise protsess (sisse tulnud 08.07.2009. a nr 9-4.3/26). Taotlusele oli lisatud Sillamäetsemenditehase ehitamise ja tegevuse keskkonnamõju hindamise programm. Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu" § 5 punkti 1 kohaselt tuleb kaaluda kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust ööpäevas üle 500 tonni tsemendi tootmise kavandamisel ning sama määruse § 13 punkti 3 kohaselt tuleb kaaluda kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust raudteeliini rajamisel või laiendamisel või pikendamisel. Essentium Cement Eesti OÜ  poolt Sillamäe Linnavalitsusele esitatud Sillamäe tsemenditerminali eskiisprojekti  kohaselt kavandab arendaja tsemenditehase/terminali rajamist tootmisvõimsusega 500 000 tonni aastas ning Sillamäe Sadama raudteejaamast kolme juurdesõidutee kasuliku pikkusega 190 m, 310 m ja 50 m ning laadimisfrondi pikkusega 100 m ehitamist. Essentium Cement Eesti OÜ kavatseb oma ärihuvidest lähtuvalt rajada tsemendi klinkri jahvatamise tehase Sillamäe sadama territooriumile.Tehas hakkab tootma Euroopa Liidu kehtivatele nõuetele vastavat kolme erinevat tsemendi tüüpi:CEM I 52,5 (95% klinkrit, 5% kipsi) , CEM II 42,5 (82% klinkrit, 5% kipsi, 13% lubjakivi) ja CEM III 32,5 (65% klinkrit, 5% kipsi, 30% lubjakivi). Kavandatud tsemenditehase toodang saab olema 90 tonni tunnis, mis arvestades kolmes vahetuses töötamisel teeb 500 000 tonni aastas.Sillamäe Linnavalitsusele esitatud eskiisprojekti kohaselt põhjustab tsemendi tootmine kavandatud mahus müra, vibratsiooni, õhusaastet ja jäätmete, s.h. ohtlike jäätmete teket,

Keskkonnamõju hindamise programmi avalik väljapanek toimub 20. juulist 2009. a kuni 3. augustini 2009. a  Sillamäe Linnavalitsuses (Sillamäe, Kesk 27, tuba 217) tööpäevadel kella 9.00-16.30 (kontaktisik Aleksandr Kanev, tel 392 5710) ja OÜ-s E-KONSULT (Tallinn, Laki 12A, tuba 501) tööpäevadel kella 9.00-16.30 (kontaktisik Aide Kaar, tel 655 0033). Ettepanekud, vastuväited ja küsimused saata avaliku väljapaneku jooksul kirjalikult aadressil: OÜ E-Konsult, Laki 12A-501, 10621 Tallinn.

Programmi avalik arutelu toimub 4. augustil 2009. a kl 14.00 AS Silmeti saalis, aadressil Kesk tn 2, Sillamäe.