Keskkonnamõju hindamised

« Tagasi

Sillamäe sadamasse planeeritava vedelgaasi (LPG) ümberlaadimisterminaali keskkonnamõju hindamine

  • Teade

Sillamäe Linnavalitsus teatab, et lähtudes "Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse" § 16 lõigetest 1, 2, 3 ja 6 ning Sillgas AS  05. detsembri 2005 esitatud taotlusest ja eskiisprojektist, on algatatud keskkonnamõju hindamine Sillamäele Kesk 2b vedelgaasi ümberlaadimisterminali (propaan, butaan) ehitamiseks. Arendaja on Sillgas AS (kontaktisik OÜ E-Konsult, Laki 12, 10621 Tallinn). Otsustaja on Sillamäe Linnavalitsus. 

AS-l Sillgas on plaanis rajada vedelgaasi ümberlaadimisterminal sooviga korraldada Vene Föderatsioonist tuleva vedelgaasi transiiti (rongist laeva).

Terminalis planeeritakse aastas maha laadida 300 tuhat tonni veeldatud propaani ja butaani eesmärgiga suurendada nende gaaside veomahtu tulevikus 500 tuhande tonnini.

Terminali planeeritav infrastruktuur koosneb mahutipargist, kolme teega raudtee manööverpargist, paakvagunite tühjendamise estakaadist ja kaile viivast kaheniidilisest torujuhtmest. Rõhu all veeldatud gaas saabub rongiga rajatavasse Sillamäe sadama raudteejaama. Mahalaadimine toimub kahe haruteega 132 m pikkusel estakaadil, kus kumbki harutee võimaldab samaaegselt tühjendada 11 vagunit.

Mahutipargi rajamine on planeeritud kaheetapilisena. Esimeses etapis rajatakse 8 sfäärilist survemahutit, igaüks 2000 m3mahutavusega. Neis 4 propaani ja 4 butaani hoidmiseks. Teises etapis on võimalik laiendada mahutiparki veel 7 mahuti võrra.

Gaaside laadimiseks tankeritele on ette nähtud eraldi torustikud nii propaani kui ka butaani jaoks. Terminalist kuni Sillamäe sadama kaini nr 4 rajatakse magistraaltorustiku trass kahe toruga (ø 200 või 250 mm). Gaaside laevadele laadimiseks rajatakse 2 stenderit ø 200 ja tõrvik tankeritelt tulevate jääkgaaside põletamiseks. Vagunite tühjendamine ja tankerite laadimine toimub mahutiparki teenindavate pumpade abil. Inertsgaasina kasutatakse lämmastikku. Veeldatud gaaside hoidmine ja ümberpumpamine toimub rõhu all kinnises süsteemis, millel puudub tuulutus, on ainult ülerõhu väljalaskmiseks avariiklapid.

Keskkonnamõju hindamise algatamise otsusega tutvumine toimub Sillamäe Linnavalitsuses (Sillamäe, Kesk 27, tuba 110) tööpäevadel kella 9.00-16.30 (kontaktisik Vladimir Mirotvortsev, tel 392 5731).

 

  • Teade 2

Sillamäe Linnavalitsus teatab, et lähtudes Sillgas AS 20. veebruaril 2006. a esitatud taotlusest ja Sillamäe sadamasse planeeritava vedelgaasi (LPG) ümberlaadimisterminali keskkonnamõju hindamise programmi projektist, on algatatud vedelgaasi ümberlaadimisterminali keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamine. Arendaja on Sillgas AS (kontaktisik OÜ E-Konsult). Otsustaja on Sillamäe Linnavalitsus.

AS-l Sillgas on plaanis rajada vedelgaasi ümberlaadimisterminal sooviga korraldada vedelgaasi transiiti (rongist laeva).

Terminalis planeeritakse aastas maha laadida 300 tuhat tonni veeldatud propaani ja butaani eesmärgiga suurendada nende gaaside veomahtu tulevikus 500 tuhande tonnini.

Terminali planeeritav infrastruktuur koosneb mahutipargist, kolme teega raudtee manööverpargist, paakvagunite tühjendamise estakaadist ja kaile viivast kaheniidilisest torujuhtmest. Rõhu all veeldatud gaas saabub rongiga rajatavasse Sillamäe sadama raudteejaama. Mahalaadimine toimub kahe haruteega 132 m pikkusel estakaadil, kus kumbki harutee võimaldab samaaegselt tühjendada 11 vagunit.

Mahutipargi rajamine on planeeritud kaheetapilisena. Esimeses etapis rajatakse 8 sfäärilist survemahutit, igaüks 2 000 m3mahutavusega. Teises etapis on võimalik laiendada mahutiparki veel 7 mahuti võrra.

Gaaside laadimiseks tankeritele on ette nähtud eraldi torustikud nii propaani kui ka butaani jaoks. Terminalist kuni Sillamäe sadama kaini nr 4 rajatakse magistraaltorustiku trass kahe toruga. Gaaside laevadele laadimiseks rajatakse 2 stenderit ja tõrvik tankeritelt tulevate jääkgaaside põletamiseks. Vagunite tühjendamine ja tankerite laadimine toimub mahutiparki teenindavate pumpade abil. Inertsgaasina kasutatakse lämmastikku. Veeldatud gaaside hoidmine ja ümberpumpamine toimub rõhu all kinnises süsteemis, millel puudub tuulutus, on ainult ülerõhu väljalaskmiseks avariiklapid. Vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. juuni 2005. a määrusega nr 67 kehtestatud Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskogus ning suurõnnetuse ohuga ettevõtte ohtlikkuse kategooria ja ohtliku ettevõtte määratlemise korrale kuuluvad nii propaan kui butaan A kategooria kemikaalide hulka.

Keskkonnamõju hindamise programmi avalik väljapanek toimub 1. märtsist 2006. a kuni 14. märtsini 2006. a  Sillamäe Linnavalitsuses (Sillamäe, Kesk 27, tuba 110) tööpäevadel kella 9.00-16.30 (kontaktisik Vladimir Mirotvortsev, tel 392 5731) ja OÜ-s E-KONSULT (Tallinn, Laki 12, tuba 501) tööpäevadel kella 8.00-12.00 (kontaktisik Aide Kaar, tel 655 0033). Ettepanekud, vastuväited ja küsimused saata avaliku väljapaneku jooksul kirjalikult aadressil: OÜ E-Konsult, Laki 12, 10621 Tallinn.

Programmi avalik arutelu toimub 15. märtsil 2006. a kl 13.00 Sillamäe Linnavalitsuse saalis aadressil Kesk tn 27, Sillamäe.

 

  • Teade 3

Sillamäe Linnavalitsus teatab, lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 16 lõigetest 1, 2, 3 ja 6, § 21, et AS Sillgas esitas 4. septembril 2006. a Sillamäe linnas Kesk 2b kavandatava vedelgaasi ümberlaadimisterminali keskkonnamõju hindamise aruande. Arendaja on Sillgas AS (kontaktisik OÜ E-Konsult). Otsustaja on Sillamäe Linnavalitsus. Sillgas AS on kavandanud uue mahutipargi, pumbamaja, raudtee laadimisestakaadi ning rajatavast raudtee-estakaadist terminali saabuvate ja terminalist sadamasse suunduvate produktitorustike rajamise. Kavandatava tegevuse eesmärgiks on vedelgaasi (LPG) transiitkaubanduse korraldamine läbi Sillamäe sadama.

Keskkonnamõju hindamise aruande avalik väljapanek toimub 11. septembrist kuni 25. septembrini 2006 Sillamäe Linnavalitsuse hoones (Sillamäe, Kesk 27, tuba 209) tööpäevadel kella 9.00-17.00  (kontaktisik Tõnis Kalberg, tel 392 5704) ja OÜ-s E-KONSULT (Tallinn, Laki 12A, tuba 501) tööpäevadel kella 9.00-16.30 (kontaktisik Aide Kaar, tel 655 0033). Ettepanekud, vastuväited ja küsimused saata avaliku väljapaneku jooksul kirjalikult aadressil: OÜ E-Konsult, Laki 12A, 10621 Tallinn.

Aruande avalik arutelu toimub 27. septembril 2006. a kl 15.00 Sillamäe Linnavalitsuse saalis aadressil Kesk tn 27, Sillamäe.