Algatatud detailplaneeringud

« Back

Sillamäel V. Tškalovi 4a maa-ala ja lähiümbruse detailplaneering

Teade

Sillamäe Linnavalitsus teatab, et Sillamäe Linnavalitsuse 8.03.2012. a korraldusega nr 177-k algatati Sillamäel V.Tškalovi 4a maa-ala ja lähiümbruse detailplaneeringu koostamine.

Planeeritav maa-ala asub Sillamäe Sõtke jõe kaldal Sillamäe Vanalinna Kooli juures aadressil Valeri Tškalovi 4a (katastritunnus 73501:010:0080).

Planeeritava ala suurus on umbes 0,2 ha.

Detailplaneeringu eesmärgiks ja ülesandeks on: V.Tškalovi 4a  maa-ala suurendamine ja piiride muutmine; kruntide ehitusõiguse määramine üksikelamu ja kõrvalhoone ehitamiseks; liikluskorralduse (sh kergeliiklus), üldkasutatava tee, juurdepääsude, parkimise lahendamine; haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine; kujade määramine; tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine; servituutide vajaduse määramine.

Algatatava detailplaneeringuga ei kavandata muuta Sillamäe linna üldplaneeringut.

Detailplaneeringu koostamise algatamise korraldus ja lähteülesanne on avalikustatud Sillamäe linna kodulehelhttps://sillamae.kovtp.ee/

 

Algatamine

Informeerimine

Koostamine ja koostöö