Sillamäe linnavalitsuse ja hallatavate asutuste tööpakkumised

« Back

SILLAMÄE LINNAVALITSUS OTSIB OMA MEESKONDA SOTSIAALHOOLEKANDE OSAKONNA SPETSIALISTI

Ametikohustused:

 • Eakate, täisealiste puuetega inimeste ja teiste täisealiste erivajadustega isikute õiguste ja huvide kaitsmine.
 • Sotsiaalteenuste korraldamine eakatele ja puuetega inimestele.
 • Erivajadustega inimeste sotsiaalse turvalisuse tagamine, nende arengu toetamine ja ühiskonnas kohanemise aitamine.
 • Puudega inimestele hooldaja määramist ja hooldajatoetuse maksmist korraldamine
 • Elanikele vajalike sotsiaalteenuste tellimine ning teenuse osutamise lepingute täitmise kontroll.
 • Psüühilise erivajadusega inimeste kinnisesse asutusse paigutamise menetluse korraldamine.
 • Kohtule dokumentide kogumine ja ettevalmistamine, kirjaliku seisukoha esitamine, kohtuistungitel osalemine oma haldusala küsimustes.
 • Täisealiste isikute perevägivalla juhtumite menetlemine, vajadusel koos politseiga kodude külastamine, politseile vastuskirjade koostamine.
 • Puuetega isikutele parkimiskaartide väljastamine ja arvestuse pidamine
 •  STAR süsteemi andmete kandmine.

 

Nõuded kandidaadile:

 • Kõrgharidus, soovitavalt sotsiaaltöö valdkonnas
 • Eesti keele oskus vastavalt seadusele ja vene keele oskus suhtlustasemel.
 • Hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus, analüüsivõime ja arusaamine seostest.
 • Oskus edastada infot ja anda konstruktiivset tagasisidet.
 • Oskus planeerida tööd ja määratleda prioriteete, töötada iseseisvalt.
 • Oskus töötada meeskonnas ja võrgustikus
 • Hea stressitaluvus, sallivus, avatus ja koostöövalmidus, algatusvõime ja loovus, kohusetunne, ausus, arengule orienteeritus, täpsus, tasakaalukus
 • Kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus.

Kandideerimiseks palume esitada avalduse, haridust tõendava dokumendi koopiad, elulookirjeldus (CV), motivatsioonikiri ja väljavõte karistusregistrist hiljemalt 31. oktoobriks 2019  Sillamäe Linnavalitsuse aadressil Kesk 27, Sillamäe, 40231 või digiallkirjastatult e-posti aadressile kantselei linnavalitsus@sillamae.ee, märgusõna „SOTSIAALHOOLEKANDE OSAKONNA SPETSIALIST ".