Keskkonnamõju hindamised

« Back

Sillamäe keemiaveoste terminali (AS DBT) laiendamise keskkonnamõju hindamine

Keskkonnamõju hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamise teade

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 22 lõike 7 alusel teavitab Sillamäe Linnavalitsus, et on oma 01.03.2018 korraldusega nr 132 tunnistanud nõuetele vastavaks AS DBT Sillamäe terminali laiendamise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande.

Kavandatava tegevuse lühikirjeldus, eesmärgid ja täpne asukoht: AS DBT Sillamäe terminalis Kesk tn 2c kinnistule (KÜ 73501:001:0078) püstitada kaks täiendavat ammoniaagimahutit mahuga á 30 000 tonni, kaks vedela lämmastikväetise (karbamiidi-ammooniumnitraadi segu) mahutit mahuga á 20 000 tonni, kaks komplekssete vedelväetise mahutit mahuga á 3 000 tonni, kolm lämmastik-vedelväetise (karbamiidi-lahuse) mahutit mahuga á 5 000 tonni ja täiendav ammoniaagiaurude põletamise tõrvik. Arendaja soovib suurendada veeldatud ammoniaagi kaubakäivet kuni 1,5 miljoni tonnini aastas ja vedelväetistel kokku kuni 1,85 miljoni tonnini aastas.


Otsustaja on Sillamäe Linnavalitsus (kontaktisik Tõnis Kalberg, e-post tonis.kalberg@sillamae.ee, telefon 3925719).

Arendaja on AS DBT (registrikood: 10237594, aadress Narva mnt 7, Tallinn, kontaktisik Georgi Hrenov, e-post g.hrenov@dbt.ee, telefon 664 6505).

Juhtekspert on OÜ Hendrikson & Ko (registrikood: 10269950) kontaktisik Juhan Ruut (telefon 740 9804, e-post juhan@hendrikson.ee).

KMH aruande ja selle nõuetele vastavaks tunnistamise otsusega ning muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda tööpäeviti Sillamäe Linnavalitsuses Sillamäel Kesk 27. Digitaalselt on dokument kättesaadav Sillamäe linna kodulehel.

KMH aruanne (lõppversioon 6.03.2018)

KMH programm

Algatamine