SILLAMÄE LINNA JÄÄTMEKAVA 2019-2023

Neljapäeval, 30. mail volikogu kiitis heaks Sillamäe linna jäätmekava. Heaks kiidetud dokument annab ülevaate omavalitsuse jäätmekäitluse korraldusest hõlmates jäätmemajanduse olukorra kirjeldust ning ülevaadet jäätmemajandusega seotud probleemidest. Jäätmekava seab jäätmehoolduse eesmärgid aastateks 2019 kuni 2023 ning määrab tegevused nende saavutamiseks.

Sillamäe linna jäätmekava on koostatud lähtudes Jäätmeseaduses esitatud nõuetest ning dokumendi koostamisse olid kaasatud kogenud spetsialistid. Dokumendi tööversiooni üle on palju arutatud volikogu komisjonidel ja avalikul arutelul.

Jäätmekava koostamisel oli väljatöötatud viies olmejäätmete võimalik kogumisviis, mil jätkatakse praeguse jäätmete kogumissüsteemiga ning segaolmejäätmed kogutakse ilma konteineriteta.

Järgmiseks etapiks süsteemi modifitseerimises on jäätmehoolduseeskirja väljatöötamine. Jäätmehoolduseeskirjas seadustatakse jäätmekavas fikseeritud olmejäätmete kogumisviis ning täpsustatakse olmejäätmete kogumise nõuded. Peale jäätmehoolduseeskirja kinnitamist leitakse operaator, kellega sõlmitakse kontsessioonileping.

Täiendatud süsteemile planeeritakse üle minna juba järgmisel aastal. Sillamäe elanikke informeeritakse kõikidest muudatustest ja uuendustest jäätmete käsitlemises.

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.