Linna tegevused Vabariigi Valitsuse ettepaneku saamisel

HRS § 12 lõike 1 järgi toimub Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmine Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse §-s 8 sätestatud korras, arvestades HRS §s 12 sätestatud erisusi. Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 8 lõikes 1, lõike 3 punktis 3 ja lõikes 4 ning kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 11 lõikes 4 ja § 17 lõikes 3 sätestatut HRSs sätestatud Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmise puhul ei kohaldata.

HRS § 12 lõike 2 järgi teeb kohaliku omavalitsuse üksus pärast Vabariigi Valitsuse ettepaneku saamist järgmised toimingud:

 1) selgitab välja elanike arvamuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise kohta Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lõike 8 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega sätestatud korras;

 2) esitab hiljemalt 2017. aasta 15. maiks maavanemale otsuse vormis põhjendatud arvamuse Vabariigi Valitsuse ettepaneku kohta;

 3) lepib hiljemalt 2017. aasta 15. juuniks teiste asjaomaste volikogudega kokku omavalitsusüksuse nime, haldusüksuse liigi ja sümboolika, haldusterritoriaalse korralduse või piiride muutmisega kaasnevate võimalike organisatsiooniliste, eelarveliste ja muude varalisi kohustusi ja õigusi käsitlevate küsimuste lahendamise ning uue omavalitsusüksuse põhimääruse ja teiste õigusaktide vajalike muudatuste ettevalmistamise, lähtudes HRS § 12 lõigetest 5 ja 6, HRS §-dest 14‒18 ning Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse §-st 92;

 4) teeb hiljemalt 2017. aasta 15. juuniks koostöös asjaomaste volikogudega kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses sätestatud valimistoimingud.

 

Töögrupi moodustamine (volikogu otsus)

Töögrupi 1. koosolek 10.03.2017 (protokoll)

Töögrupi 2. koosolek 3.04.2017 (protokoll)

Töögrupi 3. koosolek 21.04.2017 (protokoll)

Töögrupi 4. koosolek 27.04.2017 (protokoll)

Töögrupi ühine koosolek Narva-Jõesuu ja Vaivara esindajatega 5.04.2017 (protokoll)

Töögrupi ühine koosolek Narva-Jõesuu ja Vaivara esindajatega 18.04.2017 (protokoll)

Avalik arutelu toimus esmaspäeval, 10. aprillil kell 16.00 Sillamäe Kultuurikeskuses

Infotund volikogu liikmetele toimus kolmapäeval, 12. aprillil kell 14.00 volikogu saalis

 

Töögrupi analüüs

Töögrupi analüüs Töögrupi analüüs vene keeles

 

« Назад

ELANIKE KÜSITLUS (sh E-küsitluse aadress)

Tuletame Teile meelde, et Sillamäe Linnavalitsus selgitab välja elanike arvamuse. Küsitluslehele kantakse küsimus:

Kas Te toetate Vaivara valla, Narva-Jõesuu ja Sillamäe linna, samuti Kohtla-Järve Viivikonna linnaosa (Viivikonna ja Sirgala) ühinemist uueks omavalitsusüksuseks nimetusega Vaivara vald?"

Spordikompleksi Kalev (aadress Kesk 30 Sillamäe) küsitluspunkt on avatud:

23. aprillil 2017.aasta - 10.00 kuni 18.00

24. aprillil 2017. aasta - 12.00 kuni 20.00.

 Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud elukoha andmetel elab püsivalt asjaomase kohaliku omavalitsuse üksuse maa-alal.

Oma arvamust saab avaldada internetis 23. aprillil 2017 kella 00.01 kuni 20.00. Elektroonilises küsitluses osalemiseks on vaja ennast identifitseerida ID-kaardi või mobiil-ID-ga valimissüsteemi veebikeskkonnas. Kui küsitletav on oma arvamust avaldanud elektrooniliselt ning käinud ka küsitluspunktis, siis arvesse läheb küsitluspunktis antud arvamus, elektrooniline vastus tühistatakse. 

E-hääletuse link: https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=14391