Sillamäe 1940.-1950. aastate miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneering

Sillamäe Linnavolikogu 24.04.2007 otsusega nr 84 algatati Sillamäe 1940. - 1950. aastate miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneering.

 

Teemaplaneeringu eesmärgiks on Sillamäe 1940.-1950. aastate miljööväärtuslike hoonestusalade ning nende kaitse- ja kasutustingimuste määramine. Teemaplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Sillamäe Linnavolikogu (Sillamäe Kesk 27), koostamise korraldaja on Sillamäe Linnavalitsus (tel 39 25 704) ning koostaja on OÜ E-Konsult (tel 655 0033). Sillamäe Linnavolikogu 30. septembri 2008 otsusega nr 133 kiideti heaks Sillamäe 1940. - 1950. aastate miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneeringu eskiislahendus. Eskiislahendused on läbinud avaliku arutelu.

 

13. septembril 2011.a toimunud avaliku аrutelu tulemusel leiti, et Sõtke tänav ja rannaala vajavad iseseisvat lahendust eraldi planeeringu alusel, mis võiks toimuda arhitektuurikonkursi alusel.

 

Seletuskiri

Joonised

Lisad

Teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine