E20 Jõhvi - Narva teelõigu trassikoridori täpsustamine

 

Teemaplaneering  "E20/T1 Tallinn – Narva trassikoridori täpsustamine Jõhvi – Narva lõigus ja Vodava – Riigiküla (Narva ümbersõit) trassikoridorimääramine"

 

 

  • TEADE

Ida-Viru maavanema 23.01.2012 korraldusega nr 1-1/17 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekulele maakonnaplaneeringu teemaplaneering "E20 Jõhvi-Narva teelõigu trassikoridori täpsustamine ja Narva ümbersõidu trassikoridori määramine" ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne.

 

Teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek toimub ajavahemikul 01.03 - 29.03.2012. a alljärgnevates asutustes: Ida-Viru Maavalitsuse fuajees, Kohtla-Järve Linnavalitsuses, Narva Linnavalitsuses, Narva-Jõesuu Linnavalitsuses, Sillamäe Linnavalitsuses, Jõhvi Vallavalitsuses, Toila Vallavalitsuses, Vaivara Vallavalitsuses, tööpäeviti tööaja jooksul.

 

Materjalidega on võimalik täiendavalt tutvuda Ida-Viru Maavalitsuse arengu- ja planeeringu osakonnas, Hendrikson&Ko OÜ Tartu kontoris (Raekoja plats 8) ning nimetatud asutuste veebilehtedel: www.ivmv.ee  ja http://johvinarva.hendrikson.ee.


Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "E20 Jõhvi-Narva teelõigu trassikoridori täpsustamine ja Narva ümbersõidu trassikoridori määramine" ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku perioodil kirjalikult laekunud ettepanekute ja vastuväidete avalik arutelu toimub 3. mail 2012. a maavalitsuse saalis algusega kl 14.00.


Teemaplaneeringu eesmärgiks on riigi põhimaantee nr 1 (E20) Tallinn-Narva trassi asukoha täpsustamine ja vastavusse viimine I klassi maanteele esitatavate nõuetega Ida-Viru maakonnas Jõhvi-Narva lõigus km 163,2-208,8. Planeeringu käigus täpsustatakse need olemasoleva maantee lõigud, kus on otstarbekas ja võimalik olemasoleva maantee õgvendamine ja laiendamine ning lõigud, kus tuleb kaaluda maantee rajamist alternatiivses asukohas. Planeeringu käigus valitakse sobiv trassi asukoht Jõhvi põhja- ja idapoolsele ning Sillamäe ümbersõitudele. Teemaplaneeringuga luuakse lähtealused teeprojektide, samuti üld- ja detailplaneeringute koostamiseks.

Teemaplaneeringu rahastajaks on Maanteeamet.

 

Maavanema korraldus planeeringu vastuvotmise kohta:

http://johvinarva.hendrikson.ee/uploads/public/Maavanema_korraldus_planeeringu_vastuvotmise_kohta_23012012.pdf

 

Vastuvõetud ja avalikustamisele suunatava teemaplaneeringu materjalid seisuga 25.01.2012:

http://johvinarva.hendrikson.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=14